Hlavní obsah

geben

Slovesogibt, gab, h. gegeben

 1. dá(va)t radu ap.Der Kellner hat uns sofort die Speisekarte gegeben.Číšník nám ihned dal jídelní lístek.Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?j-m etw. in die Hand gebendát komu co do rukypřen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu
 2. dá(va)t, darovat spropitné ap.j-n/etw. in Pflege gebendát koho/co do opatrování
 3. sport.dát, přihrát míč do středu ap.
 4. dát, poskytnout povolení ap.j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šancieinem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovorj-m eine Frist gebendát komu lhůtuj-m sein Wort gebendát komu své slovoj-m seine Einwilligung zu etw. gebendát komu své svolení k čemuj-m Bescheid gebendát komu vědětj-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komuj-m eine Erlaubnis gebendát povolení komuj-m einen Rat gebendát radu komu
 5. dodat, dát odvahu, jistotu ap.j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději
 6. dávat, produkovat kráva mléko ap.
 7. (us)pořádat slavnost ap.
 8. dávat, hrát komedii ap.užívá se většinou v pasivuWas wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?
 9. auf etw. Akk dát, dbát na co na čisté oblečení ap.Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.
 10. sich geben chovat se, tvářit se přátelsky ap.
 11. být, existovatužívá se v neosobní vazbě es gibtWas gibt es für Probleme?Jaké jsou problémy?Gibt es einen Gott?Je Bůh?Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.
 12. být k obědu ap., hrát, dávat v divadleužívá se v neosobní vazbě es gibtWas gibt es heute im Fernsehen?Co je dnes v televizi?

Vyskytuje se v

Auskommen: mit j-m ist/gibt es kein Auskommens kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelný

Deckel: j-m eins auf den Deckel gebendát komu za uši vyčinit

denken: j-m zu denken gebenkoho přimět k přemýšlení/zamyšlení

erkennen: j-m etw. Akk zu erkennen gebendát najevo, vyjádřit komu co

Fersengeld: Fersengeld gebenvzít nohy na ramena, vzít do zaječích

Frieden: keinen Frieden gebennedat pokoj stále vyrušovat

gang: etw. Nom ist gang und gäbeco je obvyklé

Gebet: j-n ins Gebet nehmenpromluvit komu do duše důrazně napomenout

Geleit: j-m das Geleit gebenposkytnout komu doprovod, doprovázet koho státníka ap.

grün: etw. Dat grünes Licht gebendát čemu zelenou

Hand: j-m auf etw. Akk die Hand gebenkomu dát ruku na co

Himmel: Gebe es der Himmel!Dá-li bůh!

Jubel: Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.Panuje všeobecné nadšení.

Klappe: j-m eins auf die Klappe gebendát komu přes klapačku

Klinke: sich die Klinke in die Hand gebenpodávat si dveře uchazeči ap.

Kontra: j-m Kontra gebenkomu ostře odporovat

Laufpass: j-m den Laufpass gebenkomu dát kopačky, koho pustit k vodě

Mühe: Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.

Ohr: j-m eins hinter die Ohren gebendát za uši, dát pár facek komu

Pfennig: für j-n/etw. keinen Pfennig gebennedat za koho/co ani korunu

Recht: j-m/etw. Recht gebendát komu/čemu za pravdu

Ruhe: Ruhe gebendát pokoj, být potichu

Unrecht: j-m Unrecht gebennedat za pravdu komu

Zahlung: etw. Akk in Zahlung gebendát co jako protihodnotu

Zunder: j-m Zunder gebenpopohánět koho

bedingungslos: j-m bedingungslose Zustimmung gebens kým naprosto souhlasit

Fußtritt: j-m einen Fußtritt geben/versetzenkopnout koho, dát/uštědřit komu kopanec

halb: etw. halb und halb gebendát co půl na půl

Hand: j-m die Hand gebenpodat ruku komu

Hieb: j-m einen Hieb gebenuhodit koho, dát komu ránu

Hinweis: j-m einen Hinweis gebendát komu radu, poradit komu

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

Karte: j-m seine Karte gebendát komu svou navštívenku

Klage: keinen Grund zur Klage gebennedat (žádný) důvod ke stížnosti

klug: j-m einen klugen Rat gebenkomu dát chytrou radu

Kommando: das Kommando zum Schießen gebendát povel ke střelbě

Kündigung: j-m eine sofortige Kündigung gebendát komu okamžitou výpověď

redlich: sich redliche Mühe gebendát si velkou námahu

reichlich: reichliches Trinkgeld gebendávat velké spropitné

ungenau: j-m eine ungenaue Auskunft gebendát komu nepřesnou informaci

Verlobung: die Verlobung bekannt gebenoznámit zasnoubení

Versprechen: j-m ein Versprechen gebendát komu slib

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

Zeichen: j-m ein Zeichen gebendát komu znamení

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

angeben: Das gebe ich an!To udám!

angeben: Gib bloß nicht so an!Jen se tak nechlub!

Anstoß: den Anstoß zu etw. gebendát podnět k čemu

Ärger: Sonst gibt es Ärger!Jinak bude zle!

aufgeben: Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.Host si u vrchního objednal.

aufgeben: Der Lehrer gab ihnen eine schriftliche Übung auf.Učitel jim zadal písemné cvičení.

Ausball: Es gab einen Ausball.Byl to aut.

Auskunft: j-m (eine) falsche Auskunft gebendát komu špatnou informaci

Befehl: j-m einen Befehl geben/erteilendát komu rozkaz

Bescheid: j-m Bescheid über die Ankunft des Zuges gebeninformovat koho o příjezdu vlaku

Bescheid: j-m über etw. Akk Bescheid geben/sagendát vědět komu co, říci komu o čem

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

denn: Was gibt es denn Neues?Copak je nového?

Druck: etw. in (den) Druck gebendát co do tisku

Ehrenwort: j-m sein Ehrenwort auf etw. Akk gebendát komu čestné slovo na co

einander: einander die Hand gebenpodat si ruce

Fernsehen: Was gibt es heute Abend im Fernsehen?Co je dnes večer v televizi?

Gewissheit: Was gibt dir die Gewissheit?Co ti dává tu jistotu?

hoffen: Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.Doufám, že bude zítra hezké počasí.

ihm: Ich gebe ihm das Buch.Dám mu knihu.

Knatsch: Bei ihnen gibt es oft Knatsch.Často u nich bývá mela.

kosten: j-m etw. zu kosten gebendát komu co ochutnat

kritteln: An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.Její práci se nedá nic vytknout.

mir: Gib es mir zurück!Vrať mi to!

Missklang: In ihrer Beziehung gab es Missklänge.Jejich vztah nebyl harmonický.

neuerdings: Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.

nichts: Es gibt nichts Neues.Není nic nového.

Nummer: j-m seine Nummer gebendát komu své (telefonní) číslo

Pfand: j-m ein Pfand gebendát komu zástavu

Ratschlag: j-m Ratschläge gebendávat rady komu

Rezept: Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.Tento lék je jen na recept.

Rippe: j-m eins in die Rippe gebendloubnout koho do žeber

sagen: Ich sage, es gibt heute noch Regen.Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.

Segen: j-m den Segen gebendát požehnání komu

Segen: j-m zu etw. seinen Segen gebendát své požehnání komu k čemu

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

Start: ein Zeichen zum Start gebendát znamení ke startu

Tipp: j-m ein paar Tipps gebendát komu pár rad

Ton: keinen Ton herausbringen/von sich gebennevydat (ze sebe) ani hlásku

wollen: Wollt ihr Ruhe geben!Nechcete už dát pokoj!

zugeben: Ich gebe zu, dass du recht hast.Uznávám, že máš pravdu.

hergeben: Gib es her!Dej to sem!

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.