Hlavní obsah

geben

Slovesogibt, gab, h. gegeben

 1. dá(va)t radu ap.Der Kellner hat uns sofort die Speisekarte gegeben.Číšník nám ihned dal jídelní lístek.Wer gibt (Karten)?Kdo (roz)dává (karty)?j-m etw. in die Hand gebendát komu co do rukypřen. Geben Sie mir bitte Herrn Schwarz.Dejte mi prosím pana Schwarze. k telefonu
 2. dá(va)t, darovat spropitné ap.j-n/etw. in Pflege gebendát koho/co do opatrování
 3. sport.dát, přihrát míč do středu ap.
 4. dát, poskytnout povolení ap.j-m noch eine Chance gebendát komu ještě jednu šancieinem Reporter ein Interview gebenposkytnout reportérovi rozhovorj-m eine Frist gebendát komu lhůtuj-m sein Wort gebendát komu své slovoj-m seine Einwilligung zu etw. gebendát komu své svolení k čemuj-m Bescheid gebendát komu vědětj-m eine Antwort gebenodpovědět/dát odpověď komuj-m eine Erlaubnis gebendát povolení komuj-m einen Rat gebendát radu komu
 5. dodat, dát odvahu, jistotu ap.j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději
 6. dávat, produkovat kráva mléko ap.
 7. (us)pořádat slavnost ap.
 8. dávat, hrát komedii ap.užívá se většinou v pasivuWas wird heute im Kino gegeben?Co dávají dnes v kině?
 9. auf etw. Akk dát, dbát na co na čisté oblečení ap.Er gibt viel auf sein Aussehen.Dbá hodně o svůj vzhled.
 10. sich geben chovat se, tvářit se přátelsky ap.
 11. být, existovatužívá se v neosobní vazbě es gibtWas gibt es für Probleme?Jaké jsou problémy?Gibt es einen Gott?Je Bůh?Es gab viel zu tun.Bylo hodně práce.
 12. být k obědu ap., hrát, dávat v divadleužívá se v neosobní vazbě es gibtWas gibt es heute im Fernsehen?Co je dnes v televizi?

Vyskytuje se v

Auskommen: s kým se nedá vydržet, kdo je nesnesitelnýmit j-m ist/gibt es kein Auskommen

Deckel: dát komu za uši vyčinitj-m eins auf den Deckel geben

denken: koho přimět k přemýšlení/zamyšleníj-m zu denken geben

erkennen: dát najevo, vyjádřit komu coj-m etw. Akk zu erkennen geben

Fersengeld: vzít nohy na ramena, vzít do zaječíchFersengeld geben

Frieden: nedat pokoj stále vyrušovatkeinen Frieden geben

gang: co je obvykléetw. Nom ist gang und gäbe

geben: chovat se, tvářit se přátelsky ap.sich geben

Gebet: promluvit komu do duše důrazně napomenoutj-n ins Gebet nehmen

Geleit: poskytnout komu doprovod, doprovázet koho státníka ap.j-m das Geleit geben

grün: dát čemu zelenouetw. Dat grünes Licht geben

Hand: komu dát ruku na coj-m auf etw. Akk die Hand geben

Himmel: Dá-li bůh!Gebe es der Himmel!

Jubel: Panuje všeobecné nadšení.Es herrscht/ist/gibt Jubel, Trubel, Heiterkeit.

Klappe: dát komu přes klapačkuj-m eins auf die Klappe geben

Klinke: podávat si dveře uchazeči ap.sich die Klinke in die Hand geben

Kontra: komu ostře odporovatj-m Kontra geben

Laufpass: komu dát kopačky, koho pustit k voděj-m den Laufpass geben

Mühe: Nech to být., Ušetři si námahu., Nenamáhej se.Gib dir keine Mühe., Spar dir die Mühe., Die Mühe kannst du dir sparen.

Ohr: dát za uši, dát pár facek komuj-m eins hinter die Ohren geben

Pfennig: nedat za koho/co ani korunufür j-n/etw. keinen Pfennig geben

Recht: dát komu/čemu za pravduj-m/etw. Recht geben

Ruhe: dát pokoj, být potichuRuhe geben

Unrecht: nedat za pravdu komuj-m Unrecht geben

Zahlung: dát co jako protihodnotuetw. Akk in Zahlung geben

Zunder: popohánět kohoj-m Zunder geben

bedingungslos: s kým naprosto souhlasitj-m bedingungslose Zustimmung geben

Fußtritt: kopnout koho, dát/uštědřit komu kopanecj-m einen Fußtritt geben/versetzen

halb: dát co půl na půletw. halb und halb geben

Hieb: uhodit koho, dát komu ránuj-m einen Hieb geben

Hinweis: dát komu radu, poradit komuj-m einen Hinweis geben

Impuls: dát komu/čemu nové podnětyj-m/etw. neue Impulse geben

Karte: dát komu svou navštívenkuj-m seine Karte geben

Klage: nedat (žádný) důvod ke stížnostikeinen Grund zur Klage geben

klug: komu dát chytrou raduj-m einen klugen Rat geben

Kommando: dát povel ke střelbědas Kommando zum Schießen geben

Kündigung: dát komu okamžitou výpověďj-m eine sofortige Kündigung geben

redlich: dát si velkou námahusich redliche Mühe geben

reichlich: dávat velké spropitnéreichliches Trinkgeld geben

ungenau: dát komu nepřesnou informacij-m eine ungenaue Auskunft geben

Verlobung: oznámit zasnoubenídie Verlobung bekannt geben

Versprechen: dát komu slibj-m ein Versprechen geben

Wort: dát/dodržet/porušit své slovosein Wort geben/halten/brechen

Zeichen: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

abgeben: Dáš mi kousek tvé housky?Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?

angeben: To udám!Das gebe ich an!

Anstoß: dát podnět k čemuden Anstoß zu etw. geben

Ärger: Jinak bude zle!Sonst gibt es Ärger!

aufgeben: Host si u vrchního objednal.Der Gast gab beim Ober seine Bestellung auf.

Ausball: Byl to aut.Es gab einen Ausball.

Auskunft: dát komu špatnou informacij-m (eine) falsche Auskunft geben

Befehl: dát komu rozkazj-m einen Befehl geben/erteilen

Bescheid: informovat koho o příjezdu vlakuj-m Bescheid über die Ankunft des Zuges geben

denen: Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.

denn: Copak je nového?Was gibt es denn Neues?

Druck: dát co do tiskuetw. in (den) Druck geben

Ehrenwort: dát komu čestné slovo na coj-m sein Ehrenwort auf etw. Akk geben

einander: podat si ruceeinander die Hand geben

Fernsehen: Co je dnes večer v televizi?Was gibt es heute Abend im Fernsehen?

Gewissheit: Co ti dává tu jistotu?Was gibt dir die Gewissheit?

hoffen: Doufám, že bude zítra hezké počasí.Ich hoffe, dass es morgen schönes Wetter gibt.

ihm: Dám mu knihu.Ich gebe ihm das Buch.

Knatsch: Často u nich bývá mela.Bei ihnen gibt es oft Knatsch.

kosten: dát komu co ochutnatj-m etw. zu kosten geben

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

mir: Vrať mi to!Gib es mir zurück!

Missklang: Jejich vztah nebyl harmonický.In ihrer Beziehung gab es Missklänge.

neuerdings: Jízdenky se dají koupit nově jen v automatech.Fahrkarten gibt es neuerdings nur noch am Automaten.

nichts: Není nic nového.Es gibt nichts Neues.

Nummer: dát komu své (telefonní) čísloj-m seine Nummer geben

Pfand: dát komu zástavuj-m ein Pfand geben

Ratschlag: dávat rady komuj-m Ratschläge geben

Rezept: Tento lék je jen na recept.Dieses Medikament gibt es nur auf Rezept.

Rippe: dloubnout koho do žeberj-m eins in die Rippe geben

sagen: Říkám vám, že dnes ještě bude pršet.Ich sage, es gibt heute noch Regen.

Segen: dát požehnání komuj-m den Segen geben

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

milost: udělit komu milostj-m Gnade geben, j-n begnadigen

oprava: dát co do opravyetw. in Reparatur geben

podnět: zavdat komu podnět k čemuj-m Anlass zu etw. geben

pozor: dát pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

přednost: dát přednost komu/čemuj-m/etw. den Vorzug geben

příležitost: dát příležitost komuj-m die Gelegenheit geben

pusa: dát komu pusuj-m einen Kuss geben

rozhovor: poskytnout komu rozhovorj-m ein Interview geben

záchrana: dávat komu záchranu při cvičeníj-m Hilfe geben

znamení: dát komu znameníj-m ein Zeichen geben

zvuk: vydávat zvukGeräusch von sich geben

bodat: bodat koně ostruhamieinem Pferd die Sporen geben

daný: daný od Bohavon Gott gegeben

dát: dát komu penízej-m Geld geben

dávat: dávat pozor na koho/coauf j-n/etw. Acht geben

dodat: dodat komu odvahuj-m Mut geben

dotaz: Jsou nějaké dotazy?Gibt es Fragen?

dotvořit: Sochař dotváří své dílo.Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

dupnout: dupnout na plynGas geben

extra: Dám to každému extra.Ich gebe es jedem extra.

fádně: fádně odpovědět komuj-m eine matte Antwort geben

heslo: Zadejte své uživatelské jméno a heslo.Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

impulz: dát k čemu impulzetw. Dat einen Impuls geben

interview: poskytnout komu interviewj-m ein Interview geben

kokos: dát komu na kokosj-m eins auf die Birne geben

lehký: dát komu lehký úkolj-m eine leichte Aufgabe geben

lekce: dávat lekceStunden geben

lichý: dávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

mlčenlivý: udělit mlčenlivý souhlas komu s čímj-m eine wortkarge Zustimmung zu etw. geben

mnoho: dát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise geben

moudrý: Moudřejší ustoupí.Der Klügere gibt nach.

mrzutost: Byla z toho mrzutost.Das gab Ärger.

nádavek: dát komu co nádavkemj-m etw. als Beigabe geben

namáhat se: Nenamáhejte se!Geben Sie sich keine Mühe!

náskok: dát komu náskokj-m Vorsprung geben

nastavit: Nastav ruku, něco ti dám!Streck deine Hand aus, ich gebe dir etwas!

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

nepřipustit: To nepřipustím!Das gebe ich nicht zu!

noviny: dát co do novinetw. in die Zeitung geben

nový: Co je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?

oběd: Za hodinu bude oběd.In einer Stunde gibt es Mittagessen.

ohňový: dávat ohňová znameníFeuerzeichen geben

ochotně: ochotně poskytnout informacibereitwillig Auskunft geben

patřit: dát každému, co mu patříjedem geben, was ihm gehört

píchnout: píchnout pacientovi injekcidem Patienten eine Injektion geben

poddat se: Boty se poddají.Die Schuhe geben nach.

pohlavek: dát komu pohlavekj-m einen Klaps auf den Kopf geben

pokleknout: pokleknout k modlitbězum Gebet niederknien

pokyn: komu dát pokyn k čemuj-m eine Weisung zu etw. geben

popud: dát komu popud ke stížnostij-m Anlass zu Beschwerden geben

požehnání: dát k zahájení práce své požehnánídem Arbeitsbeginn seinen Segen geben

pravda: To snad není pravda!Das gibt's ja gar nicht!

přes, přese: dát komu přes hubuj-m aufs Maul geben

přidat: přidat plynGas geben

přihrát: Přihraj mi tu knihu!Gib mir das Buch (her)!

přihrávka: dát přihrávku soupeřidem Gegner ein Zuspiel geben

recept: Lék je pouze na recept.Das Medikament gibt es nur auf Rezept.

rozdávat: rozdávat autogramyAutogramme geben

roztržitý: dát komu roztržitou odpověďj-m eine fahrige Antwort geben

samotest: Má osoba s pozitivním samotestem nárok na PCR test?Gibt es Anspruch auf einen PCR-Test bei einem positiven Selbsttest?

slib: dát komu slibj-m ein Versprechen geben