Hlavní obsah

být

Nedokonavé sloveso

 1. (existovat) sein(ustálená fráze) es gibtMyslím, tedy jsem.Ich denke, also bin ich.Jiné řešení není.Es gibt keine andere Lösung.Strašidla nejsou.Gespenster gibt es nicht.
 2. (nacházet se) seinOtec je na zahradě.Der Vater ist im Garten.být z venkovavom Land stammenOdkud jste?Woher sind Sie?být v důchoduim Ruhestand seinNení to daleko.Es ist nicht weit.
 3. (konat se, nastat) sein, stattfindenDnes je středa.Heute ist Mittwoch.Je jedna hodina.Es ist ein Uhr.Co je s tebou?Was ist los mit dir?
 4. (v situaci, stavu) seinJe na tom bledě.Er ist schlimm daran.být mimo provozaußer Betrieb seinbýt v platnostigültig sein
 5. (patřit) sein, gehörenJe to tvoje propiska?Ist das dein Kugelschreiber?
 6. (o pocitu, dojmu) seinJe mi teplo.Es ist mir warm.Že ti není hanba.Schämst du dich gar nicht?Je mu do zpěvu.Es ist ihm nach Singen zumute.
 7. (o věku, stáří) seinJe mu 24 let.Er ist 24 Jahre alt.Kolik jí je?Wie alt ist sie?
 8. (k dispozici) sein(existence, výskyt) es gibtJsou dvě možnosti.Es sind zwei Möglichkeiten denkbar.
 9. (rovnat se) seinDvě a dvě jsou čtyři.Zwei und zwei ist vier.
 10. hovor.(záležet) angehenCo je ti po tom?Was geht dich das an?
 11. (vidět ap.) sein + zu + Inf., man + sloveso ve 3. os.
 12. (vlastnost, stav) seinMatka je dnes smutná.Die Mutter ist heute traurig.Obilí je zralé.Das Getreide ist reif.Doklady jsou v pořádku.Die Dokumente sind in Ordnung.
 13. (účel, použití) seinTohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.Co je ti to platné?Was nutzt es dir?
 14. (totožnost) seinPraha je hlavní město ČR.Prag ist die Hauptstadt der Tschechischen Republik.Je stejně starý jako já.Er ist so alt wie ich.Není-li pravda?Nicht wahr?
 15. (zařazení, příslušnost) seinKočka je savec.Die Katze ist ein Säugetier.Je dnes mým hostem.Er ist heute mein Gast.
 16. (o prostředí, okolnostech) seinVenku je zima.Draußen ist es kalt.Už je pozdě.Es ist schon spät.Bylo po půlnoci.Es war nach Mitternacht.
 17. (pro minulý čas) seinPřišel jsem pozdě.Ich bin zu spät gekommen.
 18. (pro trpný rod) sein, werdenByl šokován.Er war schockiert.
 19. (pro budoucí čas) sein, werdenBudu čekat na rohu.Ich werde an der Ecke warten.Už brzy bude učitelem.Schon bald wird er Lehrer.
 20. (pro podmiňovací způsob) sein, würde + Inf.Jedl bych.Ich würde essen.Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?Nepřišel bys zítra?Würdest du morgen kommen?

Vyskytuje se v

dlužný: být dlužendlužit schuldig sein

hotový: být hotovmít uděláno fertig sein

kvit: být si kvitmit j-m quitt sein

blízký: být komu blízkýj-m nahestehen

brynda: být v brynděin der Patsche sitzen

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

Dán: být opilý jako Dánblau wie ein Veilchen sein

daňově: být daňově zvýhodněnsteuerlich begünstigt sein

dispozice: být k dispozicizur Verfügung stehen

div: není divukein Wunder

dobrák: být dobrák od kostigrundgütig sein, ein kreuzbraver Mensch sein

dohled: být v dohleduin Sichtweite sein

dohled: být pod dohledem kohounter j-s Aufsicht sein

doklad: být dokladem čehoder Nachweis von etw., für etw. sein, das Dokument etw. Gen sein

dosah: být na dosahin Reichweite sein

doslech: být na doslechin Hörweite sein

dostřel: být na dostřelin Schussweite sein

droga: být závislý na drogáchdrogenabhängig sein

foch: být od fochuvom Fach sein

jak: buď jak buďjedenfalls

jídlo: Jídlo a pití je zahrnuto v ceně.Speisen und Getränke sind im Preis inbegriffen.

kaše: být v pěkné kašiin der Patsche sitzen

konkurence: být schopný konkurencekonkurrenzfähig sein

křída: být bílý/bledý jako křídakreideweiß/kreidebleich sein

lůžko: být upoután na lůžkobettlägerig sein

mání: být k mánízu haben/erhältlich/vorhanden sein

měkko: být na měkkogerührt, ergriffen

miláček: být miláčkem Štěstěnyein Glückskind sein

mimo: hovor. být mimoneben der Sache liegen, auf dem falschen Dampfer sein

mimo: být mimo z čehovor etw. außer sich sein

mimo: co je mimo pochybnostietw. unterliegt keinem Zweifel

mizina: být na miziněauf dem Hund sein, pleite sein

mozek: přen. být mozkem revoluce/firmyder Kopf der Revolution/Firma sein

na: být na živuam Leben sein

a: A to je všechno?Und das ist alles?

absolutně: být absolutně bezpečnýabsolut sicher sein

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aktivní: být aktivní v čemaktiv in etw. sein

ale: To je ale počasí!Was für ein Wetter!

anarchismus: být stoupencem anarchismuein Anhänger des Anarchismus sein

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

aniž: Přišel, aniž byl pozván.Er kam, ohne eingeladen zu sein.

aristokratický: být aristokratického původuaristokratischer Herkunft sein

: je sobota, nebo neděle, pořád pracuje.Ob Samstag oder Sonntag, er arbeitet immer.

: Ať nám to trvá dva dny, není to dlouho.Soll es auch zwei Tage dauern, es ist nicht lange.

: budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

: Byl bledý, až sinalý.Er war blass, sogar leichenblass.

bašta: To byla bašta!Das war ein Schmaus!

bašta: Ty prázdniny jsou bašta.Die Ferien sind einfach Klasse.

bašta: Je to bašta.Das hat's in sich!

bát se: Nikdy jsem se nebál.Ich habe nie Angst gehabt.

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

bez, beze: být bez prácearbeitslos sein

bezbranný: být bezbranný proti pomluvámgegen Verleumdungen wehrlos sein

bezcenný: být bezcenný pro kohofür j-n wertlos sein

bezinfekční: Kdo má negativní test, je považován za bezinfekčního.Wer einen negativen Test hat, gilt als nicht ansteckend.

bezmezně: být bezmezně oddán komuj-m grenzenlos ergeben sein

bezmocný: být bezmocný proti komu/čemuhilflos sein gegenüber j-m/etw.

bezohledný: být bezohledný vůči komu/čemugegenüber j-m/etw. rücksichtslos sein

bezvadný: Je to bezvadná holka.Es ist ein großartiges Mädchen.

bezvědomí: být v bezvědomíbewusstlos sein

bezvýchodný: být v bezvýchodné situaciin einer ausweglosen Situation sein

běžný: Je to běžná věc.Das ist eine übliche Sache.

bídně: být bídně placenýkümmerlich bezahlt werden

blaho: být na vrcholu blahaauf Wolke 7 schweben

blázen: Nebuď blázen!Sei kein Narr!

blbě: Je mi blbě.Mir ist übel.

bledý: Je to s ním bledé.Es ist schlimm mit ihm.

bohatý: být bohatý na coan etw. reich sein

bomba: To byla bomba!Das war ein Knaller!

božský: Ta hudba je božská.Das ist eine himmlische Musik.

br: Br, to je zima!Brr, es ist kalt!

br: Br, to je odporné!Huch, es ist ekelhaft!

bricknout: Bricknul jsem si telefon.Ich habe mein Handy gebrickt.

buď: Buď já, nebo on!Entweder ich oder er!

cena: být bez cenyohne Wert sein

cítit: být cítit čímriechen nach etw.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

cizí: Jsem tu cizí.Ich bin hier fremd.

co: Co je to?Was ist das?

co: Co je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

co: Co má novou práci, neviděl jsem ho.Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.

co: To je hezký domek, co?Ist das ein hübsches Haus, was?

copak: Copak je to za člověka?Was für ein Mensch ist er?

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

černo: Bylo zamračeno, až černo.Es war finster, fast schwarz.

či: Být, či nebýt?Sein oder nicht sein?

čí: Čí je to vina?Wessen Schuld ist es?