Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na vodorovné ploše) auf(na svislé ploše) ancvičit na kladiněam Balken turnen
 2. (na určitém místě) auf, in, anžít na venkověauf dem Land lebenbýt na živuam Leben sein
 3. (na povrch ap.) auf
 4. (k cíli) auf, in, zu, nachjet na horyins Gebirge fahrenjít na poštuauf die/zur Post gehenjít na koncertins Konzert gehen
 5. (směrem k) auf, nachokna na jihFenster nach Süden
 6. (o dosahu) auf, in
 7. (jakým způsobem) aufzahrát na přáníauf Wunsch spielenušít komu šaty na míruj-m das Kleid nach Maß anfertigenna dobírkuper Nachnahme
 8. (s použitím něčeho) mitvařit na plynumit Gas kochenhrát na klavírKlavier spielenpsát na strojitippen
 9. (s jakou přesností) auf
 10. (na jednotky) nach
 11. (poměr na jednotku) pro
 12. (při umocnění) hoch
 13. (výsledek děje) zu, auf
 14. (do jaké míry) auf
 15. až na (vyjádření výjimky) bis auf
 16. (určení okamžiku) an, in, aufna podzimim Herbstna začátku představeníam Anfang der Vorstellung
 17. (doba trvání) für, überjet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahrenzůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben
 18. an, auf
 19. (směřování za účelem) auf, zunapít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinkenna shledanouauf Wiedersehenna příkladzum Beispiel
 20. (nacházet se, chystat se ap.) am, aufbýt na dovolenéauf Urlaub sein
 21. an, für

Vyskytuje se v

laufen: Na, wie läuft's?No, jak se máš?, No, jak se daří?

na: na, na (na)no no

schon: na, wenn schonno a i kdyby (tak co)!

schön: (Na) schön!(No) Dobrá!, (No) Dobře!

warten: Na warte!, Warte nur!Jen počkej!, Však uvidíš! hrozba

absehen: nehledě na to, že...abgesehen davon, dass...

Abweg: přivést koho na scestíj-n auf Abwege führen

Aktualität: získat/ztratit na aktuálnostian Aktualität gewinnen/verlieren

an: na tom samém místěan demselben Platz

Anbetracht: s ohledem na současnou situaciin Anbetracht der gegenwärtigen Situation

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

anhand: na základě skutkové podstatyanhand des vorliegenden Tatbestands

anheften: připevnit inzerát na dveřeeine Annonce an die Tür anheften

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

anpressen: přitisknout ucho na stěnudas Ohr an die Wand anpressen

anrennen: narazit na konkurencigegen die Konkurrenz anrennen

ansiedeln: usadit se na venkověsich auf dem Land ansiedeln

anstehen: stát ve frontě na vstupenkynach Eintrittskarten anstehen

auf: na stoleauf dem Tisch

aufeinander: být odkázán jeden na druhéhoaufeinander angewiesen sein

aufgrund, auf Grund: na základě skutečnostiauf Grund der Tatsache

aufhängen: pověsit prádlo na uschnutíWäsche zum Trocknen aufhängen

ausbilden: (vy)školit koho na odborného pracovníkaj-n zum Facharbeiter ausbilden

außer: nic až na lehké škrábnutínichts außer einem leichten Kratzer

baldig: Na brzkou shledanou!Auf baldiges Wiedersehen!

bei: na začátku přednáškybei Beginn der Vorlesung

Abfall: To je na vyhození.Das kommt in den Abfall.

abfallen: Kolik připadne na každého?Wie viel fällt für jeden ab?

abhaken: odškrtnout jména na seznamudie Namen in einer Liste abhaken

abhängen: záviset na náhoděvom Zufall abhängen

abhängig: Její přítel je závislý na drogách.Ihr Freund ist von Drogen abhängig.

abholen: vyzvednout balík na poštěein Paket auf der Post abholen

ablocken: Vyloudil na mně 100 euro.Er hat mir 100 Euro abgelockt.

abschließen: ukončené studium na univerzitěein abgeschlossenes Universitätsstudium

abschminken: Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!hovor. Das kannst du dir abschminken!

abwarten: počkat na listonošeden Briefträger abwarten

Abzahlung: koupit co na splátkyetw. auf Abzahlung kaufen

adden: Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.

als ob: Dělal na mě dojem, jako by spal.Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.

Altenteil: jít na výměnekaufs Altenteil gehen

Andacht: jít na pobožnostzur Andacht gehen

aneinander: myslet jeden na druhéhoaneinander denken

Anfang: na/ze začátkuam/zu Anfang

anfassen: sáhnout na teplá kamnaden warmen Ofen anfassen

anführen: uvést co na omluvuetw. als/zur Entschuldigung anführen

Angst: Žádný strach, já na to nezapomenu!Keine Angst, ich vergesse es nicht!

anhaften: Špína pořádně lpí na tomto místě.Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.

anhängen: pověsit kabát na háčekden Mantel an einen Haken anhängen

anklopfen: energicky zaklepat na dveřeenergisch an die/der Tür anklopfen

ankommen: Záleží to na něm.Es kommt auf ihn an.

anlegen: položit komu nůž na krkj-m das Messer an den Hals anlegen

anordnen: Lékař striktně nařídil klid na lůžku.Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.

anschließen: Na přednášku navazovala diskuse.An den Vortrag schloss eine Diskussion an.

Anschluss: Dům má přípojku na vodovod.Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.

ansehen: Nedívej se na mě tak!Sieh mich nicht so an!

ansetzen: připevnit na trubku nástavecein Verlängerungsstück an ein/einem Rohr ansetzen

Anspruch: Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.

anstellen: postavit se na zastávce do řadysich an der Haltestelle anstellen

antreten: nastoupit (na) dovolenouden Urlaub antreten

antworten: Co jsi mu na to odpověděl?Was hast du ihm darauf geantwortet?

anzahlen: zaplatit zálohu na ledničkuden Kühlschrank anzahlen

Appetit: Máš chuť na rybu?Hast du Appetit auf Fisch?

Arbeit: práce na společném projektudie Arbeit an einem gemeinsamen Projekt

arbeiten: již dlouho pracovat na své knizeseit langem an seinem Buch arbeiten

ärgern: Zlobila jsem se na něj.Ich habe mich über ihn geärgert.

Argwohn: mít podezření na spolupracovníkagegen den Mitarbeiter Argwohn haben

arm: Země je chudá na nerostné suroviny.Das Land ist arm an Bodenschätzen.

aufbewahren: uschovat si zavazadlo na nádražíGepäck auf dem Bahnhof aufbewahren

Auffassung: mír různé názory na manželstvíunterschiedliche Auffassungen von der Ehe haben

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aufheben: Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.

aufkleben: nalepit známku na dopiseine Briefmarke auf den Brief aufkleben

aufpassen: Dohlédni pořádně na svou sestru!Pass gut auf deine Schwester auf!

aufs: na životaufs Leben

aufschlagen: otevřít učebnici na straně 10Seite 10 im Lehrbuch aufschlagen

Aufschwung: být na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat seeinen Aufschwung nehmen

also: Na also!No vida!, No vidíš!

konečně: Na endlich bist du da!No konečně jsi tady!

no: Kommst du? – Na gut.Přijdeš? – No dobře.