Hlavní obsah

na

Předložka

 1. (na vodorovné ploše) auf(na svislé ploše) ancvičit na kladiněam Balken turnen
 2. (na určitém místě) auf, in, anžít na venkověauf dem Land lebenbýt na živuam Leben sein
 3. (na povrch ap.) auf
 4. (k cíli) auf, in, zu, nachjet na horyins Gebirge fahrenjít na poštuauf die/zur Post gehenjít na koncertins Konzert gehen
 5. (směrem k) auf, nachokna na jihFenster nach Süden
 6. (o dosahu) auf, in
 7. (jakým způsobem) aufzahrát na přáníauf Wunsch spielenušít komu šaty na míruj-m das Kleid nach Maß anfertigenna dobírkuper Nachnahme
 8. (s použitím něčeho) mitvařit na plynumit Gas kochenhrát na klavírKlavier spielenpsát na strojitippen
 9. (s jakou přesností) auf
 10. (na jednotky) nach
 11. (poměr na jednotku) pro
 12. (při umocnění) hoch
 13. (výsledek děje) zu, auf
 14. (do jaké míry) auf
 15. až na (vyjádření výjimky) bis auf
 16. (určení okamžiku) an, in, aufna podzimim Herbstna začátku představeníam Anfang der Vorstellung
 17. (doba trvání) für, überjet na dva týdny do Rumunskafür zwei Wochen nach Rumänien fahrenzůstat u koho na nocbei j-m über Nacht bleiben
 18. an, auf
 19. (směřování za účelem) auf, zunapít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinkenna shledanouauf Wiedersehenna příkladzum Beispiel
 20. (nacházet se, chystat se ap.) am, aufbýt na dovolenéauf Urlaub sein
 21. an, für

Vyskytuje se v

absehen: abgesehen davon, dass...nehledě na to, že...

Abweg: j-n auf Abwege führenpřivést koho na scestí

Abweg: auf Abwege kommen/geratendostat se na scestí

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

an: an demselben Platzna tom samém místě

Anbetracht: in Anbetracht der gegenwärtigen Situations ohledem na současnou situaci

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

anhand: anhand des vorliegenden Tatbestandsna základě skutkové podstaty

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

anrennen: gegen die Konkurrenz anrennennarazit na konkurenci

ansiedeln: sich auf dem Land ansiedelnusadit se na venkově

anstehen: nach Eintrittskarten anstehenstát ve frontě na vstupenky

auf: auf dem Tischna stole

auf: auf der Bankna lavici

auf: die Tasche auf den Boden legenpoložit tašku na zem

auf: auf der Post seinbýt na poště

auf: auf Reisenna cestách

auf: auf eine Spitze kletternšplhat na vrchol

auf: auf eine Wochena jeden týden

auf: auf Wunschna přání

auf: auf Befehlna příkaz

aufeinander: aufeinander angewiesen seinbýt odkázán jeden na druhého

aufgrund, auf Grund: auf Grund der Tatsachena základě skutečnosti

aufhängen: Wäsche zum Trocknen aufhängenpověsit prádlo na uschnutí

ausbilden: j-n zum Facharbeiter ausbilden(vy)školit koho na odborného pracovníka

außer: nichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí

baldig: Auf baldiges Wiedersehen!Na brzkou shledanou!

bei: bei Beginn der Vorlesungna začátku přednášky

Berg: in die Berge fahrenjet na hory

Abfall: Das kommt in den Abfall.To je na vyhození.

abhaken: die Namen in einer Liste abhakenodškrtnout jména na seznamu

abhängen: vom Zufall abhängenzáviset na náhodě

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

abholen: ein Paket auf der Post abholenvyzvednout balík na poště

ablocken: Er hat mir 100 Euro abgelockt.Vyloudil na mně 100 euro.

abschließen: ein abgeschlossenes Universitätsstudiumukončené studium na univerzitě

abschminken: hovor. Das kannst du dir abschminken!Na to zapomeň!, To pusť z hlavy!

abwarten: den Briefträger abwartenpočkat na listonoše

Abzahlung: etw. auf Abzahlung kaufenkoupit co na splátky

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

also: Also dann auf Wiedersehen!Tak tedy na shledanou!

als ob: Er machte auf mich den Eindruck, als ob er schliefe.Dělal na mě dojem, jako by spal.

Altenteil: aufs Altenteil gehenjít na výměnek

Andacht: zur Andacht gehenjít na pobožnost

aneinander: aneinander denkenmyslet jeden na druhého

Anfang: am/zu Anfangna/ze začátku

anfassen: den warmen Ofen anfassensáhnout na teplá kamna

anführen: etw. als/zur Entschuldigung anführenuvést co na omluvu

Angst: Keine Angst, ich vergesse es nicht!Žádný strach, já na to nezapomenu!

anhaften: Der Schmutz haftet an dieser Stelle fest an.Špína pořádně lpí na tomto místě.

anhängen: den Mantel an einen Haken anhängenpověsit kabát na háček

anklopfen: energisch an die/der Tür anklopfenenergicky zaklepat na dveře

ankommen: Es kommt auf ihn an.Záleží to na něm.

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

anordnen: Der Arzt ordnete strenge Bettruhe an.Lékař striktně nařídil klid na lůžku.

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

Anschluss: Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.Dům má přípojku na vodovod.

ansehen: Sieh mich nicht so an!Nedívej se na mě tak!

ansetzen: ein Verlängerungsstück an ein/einem Rohr ansetzenpřipevnit na trubku nástavec

Anspruch: Er stellt hohe Ansprüche an seine Mitarbeiter.Klade vysoké požadavky na své spolupracovníky.

Anspruch: Anspruch auf Urlaub erhebenvznést nárok na dovolenou

anstehen: Heute steht eine Menge Arbeit an!Dnes je na řadě spousta práce!

anstellen: sich an der Haltestelle anstellenpostavit se na zastávce do řady

antreten: den Urlaub antretennastoupit (na) dovolenou

antworten: Was hast du ihm darauf geantwortet?Co jsi mu na to odpověděl?

anzahlen: den Kühlschrank anzahlenzaplatit zálohu na ledničku

Appetit: Hast du Appetit auf Fisch?Máš chuť na rybu?

Arbeit: die Arbeit an einem gemeinsamen Projektpráce na společném projektu

arbeiten: seit langem an seinem Buch arbeitenjiž dlouho pracovat na své knize

arbeiten: noch hart an sich arbeiten müssenmuset na sobě ještě tvrdě pracovat

arbeiten: bei der Post/in der Fabrik arbeitenpracovat na poště/v továrně

ärgern: Ich habe mich über ihn geärgert.Zlobila jsem se na něj.

Argwohn: gegen den Mitarbeiter Argwohn habenmít podezření na spolupracovníka

arm: Das Land ist arm an Bodenschätzen.Země je chudá na nerostné suroviny.

auf: Der Lärm war auf einige Meter zu hören.Hluk byl slyšet na několik metrů.

aufbewahren: Gepäck auf dem Bahnhof aufbewahrenuschovat si zavazadlo na nádraží

aufbewahren: etw. zum Andenken aufbewahrenuschovat si co na památku

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

aufhalsen: j-m viel Arbeit aufhalsenhodit komu na krk spoustu práce

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

aufkleben: eine Briefmarke auf den Brief aufklebennalepit známku na dopis

aufpassen: Pass gut auf deine Schwester auf!Dohlédni pořádně na svou sestru!

aufs: aufs Lebenna život

aufschlagen: Seite 10 im Lehrbuch aufschlagenotevřít učebnici na straně 10

Aufschwung: einen Aufschwung nehmenbýt na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat se

aufsparen: einen Vorrat für Notzeiten aufsparenušetřit si zásobu na horší časy