Hlavní obsah

mit

Předložka; s 3. pád

  1. čím, pomocí čehomit dem Bus fahrenjet autobusem
  2. s, se kýmmit dirs tebou
  3. spolu, (dohromady) s kým/čímdie Übernachtung mit Frühstücknocleh se snídaní
  4. po proudu, směru ap., s proudem, větrem ap.mit dem Wind fahrenjet po větrumit 19 Jahren heiratenvdát se v 19 letech

Vyskytuje se v

Arm: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen aufnehmen

ausschauen: Jak to s tebou vypadá?Wie schaut's aus mit dir?

Bein: stát oběma nohama (pevně) na zemi být realistamit beiden Beinen im Leben stehen

blau: vyváznout hladce z čehomit einem blauen Auge davonkommen

Blick: koho provrtávat pohledemj-n mit Blicken durchbohren

Blinde: To přece vidí i slepý!Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!

Blindheit: být zaslepený, mít klapky na očích(wie) mit Blindheit geschlagen sein

bringen: nést s sebou, mít za následek riziko ap.etw. Akk mit sich bringen

Brust: s vypnutou hrudí hrděmit geschwellter Brust

Bund: být spolčený s kýmmit j-m im Bunde sein

Elle: měřit vše stejným metremalles mit gleicher Elle messen

Feder: chlubit se cizím peřímsich mit fremden Federn schmücken

Feuer: hrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovatmit dem Feuer spielen

Finger: zvládat co levou zadníetw. Akk mit dem kleinen Finger machen

Fliege: zabít dvě mouchy jednou ranouzwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Freude: s potěšením, s radostímit Freuden

Gedanke: pohrávat si s myšlenkoumit dem Gedanken spielen

Gefühl: se smíšenými pocitymit gemischten Gefühlen

gehen: šlohnout, sebrat, odnést si co ukrástetw. Akk mit sich gehen lassen

Gewalt: mermomocí, za každou cenumit (aller) Gewalt

Glacéhandschuh: jednat/zacházet s kým (jako) v rukavičkáchj-n mit Glacéhandschuhen anfassen

Grab: být jednou nohou v hroběmit einem Fuß/Bein im Grabe stehen

Hand: s prázdnýma rukama bez dárku ap.mit leeren Händen

Handschuh: jednat/zacházet s kým (jako) v rukavičkáchj-n mit Handschuhen anfassen

Huhn: vstávat se slepicemimit den Hühnern aufstehen

Kanne: Lije jako z konve.Es gießt wie aus/mit Kannen.

Kind: vylít vaničku i s dítětemdas Kind mit dem Bade ausschütten

Kopf: chtít hlavou prorazit zeďmit dem Kopf durch die Wand wollen

Leben: vyváznout (životem)mit dem Leben davonkommen

leer: s prázdnýma rukamamit leeren Händen

leicht: levou zadnímit leichter Hand

links: co (u)dělat levou (zadní)etw. Akk mit links machen

los: Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?Was ist denn mit dir los?

Maß: měřit dvojím metremmit zweierlei Maß messen

Nadel: být šitý horkou jehloumit heißer Nadel genäht sein

Ohr: poslouchat jen na půl uchamit halbem Ohr zuhören/hinhören

Pfennig: (muset) počítat každou korunumit jedem Pfennig rechnen (müssen)

Quatsch: (To je přece naprostý) Nesmysl!(Das ist doch) Quatsch (mit Soße)!

Recht: právem, po právu, oprávněněmit/zu Recht

Säbel: řinčet zbraněmi vyhrožovat válkoumit dem Säbel rasseln

Sack: se vším všudymit Sack und Pack

Schikane: se vším komfortemmit allen Schikanen

Schlag: jednou ranou, najednou, narázmit einem Schlag(e)

Schulter: (po)krčit ramenymit den Schultern zucken

Seele: celou duší, celým srdcemmit ganzer Seele

Siebenmeilenstiefel: sedmimílovými kroky velmi rychlemit Siebenmeilenstiefeln

spaßen: s kým nejsou žertymit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßen

Spiel: hra s ohněmein Spiel mit dem Feuer

spinnefeind: k smrti nesnášet koho(mit) j-m spinnefeind sein

Sprache: držet jazyk za zubymit der Sprache (nicht) herausrücken

Stumpf: od kořene, od základu úplně beze zbytkumit Stumpf und Stiel

Todesverachtung: dělat co se sebezapřenímetw. Akk mit Todesverachtung tun

tun: mít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se seboumit sich (selbst) zu tun haben

Tür: jít přímo na věc, říct na rovinumit der Tür ins Haus fallen

verbinden: spojit příjemné s užitečnýmdas Angenehme mit dem Nützlichen verbinden

Verlaub: s dovolením, když dovolítemit Verlaub

Wasser: být všemi mastmi mazanýmit allen Wassern gewaschen sein

weggehen: Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!Geh mir (bloß) weg mit... !

Weisheit: být se svým rozumem v koncíchmit seiner Weisheit am Ende sein

Wimper: nehnout ani brvou, ani nemrknoutnicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zucken

Wörtchen: Ještě na slovíčko.Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.

Zeit: časem, postupně, nakonecmit der Zeit

Ziel: s mírou přiměřeněmit Maß und Ziel

zweierlei: měřit (dvě věci) dvojím metrem(zwei Dinge) mit zweierlei Maß messen

ander(er,e,es): jinými slovymit anderen Worten

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

anstecken: nakazit koho chřipkouj-n mit Grippe anstecken

anstoßen: šťouchnout loktem (do) kohoj-n mit dem Ellbogen anstoßen

auslegen: vydláždit kuchyňdie Küche mit Fliesen auslegen

ausstatten: být obdařen talentemmit Talent ausgestattet sein

auszeichnen: poctít koho svou důvěrouj-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnen

beglücken: obšťastnit koho dárkemj-n mit einem Geschenk beglücken

beschütten: polít se vínemsich mit Wein beschütten

betrauen: pověřit koho nesnadným úkolemj-n mit einem schwierigen Auftrag betrauen

bloß: jít nabosomit bloßen Füßen gehen

Erfolg: dělat co s úspěchem/bez úspěchuetw. mit/ohne Erfolg tun

Gesellschaft: společnost s ručením omezenýmGesellschaft mit beschränkter Haftung

Glas: přiťuknout si (sklenkou)mit Glas anstoßen

Griff: železnou rukou držet zloděje ap.mit eisernem Griff

Hieb: šleh(nutí) bičemein Hieb mit der Peitsche

Humor: brát co s humoremetw. mit Humor tragen

Karte: platit (kreditní) kartoumit (der) Karte zahlen

Kreide: psát co křídou na tabulietw. mit Kreide an die Tafel schreiben

mit: jet autobusemmit dem Bus fahren

nackt: pracovat svlečený do půl tělamit nacktem Oberkörper arbeiten

Post: poslat poštou coetw. mit der/per Post schicken

Schimpf: s hanbou, potupněmit Schimpf und Schande

Ach: stěží, s obrovskou námahou, horko těžko, taktakmit Ach und Krach