Hlavní obsah

mit

Předložka; s 3. pád

  1. čím, pomocí čehomit dem Bus fahrenjet autobusem
  2. s, se kýmmit dirs tebou
  3. spolu, (dohromady) s kým/čímdie Übernachtung mit Frühstücknocleh se snídaní
  4. po proudu, směru ap., s proudem, větrem ap.mit dem Wind fahrenjet po větrumit 19 Jahren heiratenvdát se v 19 letech

Vyskytuje se v

Ach: mit Ach und Krachstěží, s obrovskou námahou, horko těžko, taktak

Arm: j-n mit offenen Armen aufnehmenpřijmout koho s otevřenou náručí

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

Bein: mit beiden Beinen im Leben stehenstát oběma nohama (pevně) na zemi být realista

Bein: mit dem linken Bein zuerst aufgestanden sein(ráno) vstát levou nohou

Bein: mit einem Bein im Gefängnis stehenbýt jednou nohou v kriminále

blau: mit einem blauen Auge davonkommenvyváznout hladce z čeho

Blick: j-n mit Blicken durchbohrenkoho provrtávat pohledem

Blinde: Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!To přece vidí i slepý!

Blindheit: (wie) mit Blindheit geschlagen seinbýt zaslepený, mít klapky na očích

bringen: etw. Akk mit sich bringennést s sebou, mít za následek riziko ap.

Brust: mit geschwellter Brusts vypnutou hrudí hrdě

Bund: mit j-m im Bunde seinbýt spolčený s kým

Elle: alles mit gleicher Elle messenměřit vše stejným metrem

Feder: sich mit fremden Federn schmückenchlubit se cizím peřím

Feuer: mit dem Feuer spielenhrát/zahrávat si s ohněm lehkomyslně riskovat

Finger: etw. Akk mit dem kleinen Finger machenzvládat co levou zadní

Fliege: zwei Fliegen mit einer Klappe schlagenzabít dvě mouchy jednou ranou

Freude: mit Freudens potěšením, s radostí

Gedanke: mit dem Gedanken spielenpohrávat si s myšlenkou

Gefühl: mit gemischten Gefühlense smíšenými pocity

gehen: etw. Akk mit sich gehen lassenšlohnout, sebrat, odnést si co ukrást

Gewalt: mit (aller) Gewaltmermomocí, za každou cenu

Glacéhandschuh: j-n mit Glacéhandschuhen anfassenjednat/zacházet s kým (jako) v rukavičkách

Grab: mit einem Fuß/Bein im Grabe stehenbýt jednou nohou v hrobě

Hand: mit leeren Händens prázdnýma rukama bez dárku ap.

Hand: mit vollen Händenplnými hrstmi marnotratně

Handschuh: j-n mit Handschuhen anfassenjednat/zacházet s kým (jako) v rukavičkách

Huhn: mit den Hühnern aufstehenvstávat se slepicemi

Kanne: Es gießt wie aus/mit Kannen.Lije jako z konve.

Kind: das Kind mit dem Bade ausschüttenvylít vaničku i s dítětem

Kind: mit Kind und Kegels celou rodinou

Kopf: mit dem Kopf durch die Wand wollenchtít hlavou prorazit zeď

Leben: mit dem Leben davonkommenvyváznout (životem)

leer: mit leeren Händens prázdnýma rukama

leicht: mit leichter Handlevou zadní

links: etw. Akk mit links machenco (u)dělat levou (zadní)

los: Was ist denn mit dir los?Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?

Maß: mit zweierlei Maß messenměřit dvojím metrem

Maß: in/mit Maßens mírou pít ap.

Nadel: mit heißer Nadel genäht seinbýt šitý horkou jehlou

Ohr: mit halbem Ohr zuhören/hinhörenposlouchat jen na půl ucha

Pfennig: mit jedem Pfennig rechnen (müssen)(muset) počítat každou korunu

Quatsch: (Das ist doch) Quatsch (mit Soße)!(To je přece naprostý) Nesmysl!

Recht: mit/zu Rechtprávem, po právu, oprávněně

Säbel: mit dem Säbel rasselnřinčet zbraněmi vyhrožovat válkou

Sack: mit Sack und Packse vším všudy

Schikane: mit allen Schikanense vším komfortem

Schlag: mit einem Schlag(e)jednou ranou, najednou, naráz

Schulter: mit den Schultern zucken(po)krčit rameny

Seele: mit ganzer Seelecelou duší, celým srdcem

Siebenmeilenstiefel: mit Siebenmeilenstiefelnsedmimílovými kroky velmi rychle

spaßen: mit j-m ist nicht zu spaßen, j. lässt nicht mit sich spaßens kým nejsou žerty

Spiel: ein Spiel mit dem Feuerhra s ohněm

spinnefeind: (mit) j-m spinnefeind seink smrti nesnášet koho

Sprache: mit der Sprache (nicht) herausrückendržet jazyk za zuby

Sprache: Raus mit der Sprache!Tak ven s tím!

Stumpf: mit Stumpf und Stielod kořene, od základu úplně beze zbytku

Todesverachtung: etw. Akk mit Todesverachtung tundělat co se sebezapřením

tun: mit sich (selbst) zu tun habenmít co dělat (sám) se sebou, mít problémy sám se sebou

Tür: mit der Tür ins Haus fallenjít přímo na věc, říct na rovinu

verbinden: das Angenehme mit dem Nützlichen verbindenspojit příjemné s užitečným

Verlaub: mit Verlaubs dovolením, když dovolíte

Wasser: mit allen Wassern gewaschen seinbýt všemi mastmi mazaný

weggehen: Geh mir (bloß) weg mit... !Dej mi pokoj s ...!, Nemluv mi o ...!, Jdi mi s tím ...!

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Wimper: nicht mit der Wimper zucken, ohne mit der Wimper zu zuckennehnout ani brvou, ani nemrknout

Wörtchen: Mit dir habe ich noch ein Wörtchen zu reden.Ještě na slovíčko.

Zeit: mit der Zeitčasem, postupně, nakonec

Ziel: mit Maß und Ziels mírou přiměřeně

zweierlei: (zwei Dinge) mit zweierlei Maß messenměřit (dvě věci) dvojím metrem

Ach: eine Prüfung mit Ach und Krach bestehenjen taktak složit zkoušku

ander(er,e,es): mit anderen Wortenjinými slovy

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anstecken: j-n mit Grippe ansteckennakazit koho chřipkou

anstoßen: j-n mit dem Ellbogen anstoßenšťouchnout loktem (do) koho

auslegen: die Küche mit Fliesen auslegenvydláždit kuchyň

ausstatten: mit Talent ausgestattet seinbýt obdařen talentem

auszeichnen: j-n durch sein/mit seinem Vertrauen auszeichnenpoctít koho svou důvěrou

beglücken: j-n mit einem Geschenk beglückenobšťastnit koho dárkem

beschütten: sich mit Wein beschüttenpolít se vínem

betrauen: j-n mit einem schwierigen Auftrag betrauenpověřit koho nesnadným úkolem

bloß: mit bloßen Füßen gehenjít naboso

bloß: etw. mit bloßem Auge erkennenpoznat pouhým okem co

Erfolg: etw. mit/ohne Erfolg tundělat co s úspěchem/bez úspěchu

Gesellschaft: Gesellschaft mit beschränkter Haftungspolečnost s ručením omezeným

Glas: mit Glas anstoßenpřiťuknout si (sklenkou)

Griff: mit eisernem Griffželeznou rukou držet zloděje ap.

Hieb: ein Hieb mit der Peitschešleh(nutí) bičem

Humor: etw. mit Humor tragenbrát co s humorem