Hlavní obsah

außer

Předložka; s 3. pád

  1. kromě, vyjma, až najeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělínichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí
  2. kromě, vedle
  3. außer etw. mimo co nebezpečí, ohrožení ap.bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

Předložka; s 3. pád

  1. vor etw. außer sich sein být bez sebe čímaußer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

Vyskytuje se v

außer: mimo co nebezpečí, ohrožení ap.außer etw.

Frage: být mimo veškerou pochybnostaußer Frage sein

Gefecht: vyřadit koho z bojej-n außer Gefecht setzen

geraten: být bez sebeaußer sich geraten

Konkurrenz: mimo soutěžaußer Konkurrenz

Kurs: z oběhu, neplatný bankovky ap.außer Kurs

lassen: nebrat co v úvahuetw. Akk außer Betracht lassen

Sicht: být mimo dohledaußer Sicht sein

Zweifel: být mimo (vší) pochybnostaußer (allem) Zweifel stehen

Betrieb: být v provozu/mimo provozin/außer Betrieb sein

Hörweite: být na doslech/mimo doslechin/außer Hörweite sein

setzen: zapnout/vypnout coetw. in/außer Betrieb setzen

Atem: ztěžka dýchat, sotva popadat dechaußer Atem geraten

dass: než abyaußer dass

Dienst: být ve službě/mimo službuin/außer Dienst sein

Funktion: být v provozu/mimo provozin/außer Funktion sein

Gefahr: být mimo nebezpečíaußer Gefahr sein

Gesetz: Zákon nabývá/pozbývá platnosti.Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.

ihm: Mimo něho tam nikdo nebyl.Außer ihm war dort niemand.

ihr: kromě níaußer ihr

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

dosah: mimo dosahaußer Reichweite

mimo: mimo provozaußer Betrieb

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

kromě: Byli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.

provoz: Prádelna není v provozu.Die Wäscherei ist außer Betrieb.

rytmus: být mimo rytmusaußer Rhythmus sein

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

zneškodnit: zneškodnit únosceden Entführer außer Gefecht setzen

život: být mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr sein

bez, beze: být bez sebeaußer sich sein

forma: být ve formě/z formyin/außer Form sein

Acht: nedbat na co, nerespektovat coetw. Akk außer Acht lassen