Hlavní obsah

außer

Předložka; s 3. pád

  1. kromě, vyjma, až najeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělínichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí
  2. kromě, vedle
  3. außer etw. mimo co nebezpečí, ohrožení ap.bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

Předložka; s 3. pád

  1. vor etw. außer sich sein být bez sebe čímaußer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co

Frage: außer Frage seinbýt mimo veškerou pochybnost

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Konkurrenz: außer Konkurrenzmimo soutěž

Kurs: außer Kursz oběhu, neplatný bankovky ap.

lassen: etw. Akk außer Betracht lassennebrat co v úvahu

Sicht: außer Sicht seinbýt mimo dohled

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

Hörweite: in/außer Hörweite seinbýt na doslech/mimo doslech

setzen: etw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout co

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

dass: außer dassnež aby

Dienst: in/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službu

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

Gefahr: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

ihr: außer ihrkromě ní

celý: být celý bez sebe z čehovor etw. ganz außer sich sein

dosah: mimo dosahaußer Reichweite

mimo: mimo provozaußer Betrieb

mimo: být mimo z čehovor etw. außer sich sein

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

kromě: Byli tam všichni kromě nás.Es waren dort alle außer uns.

kromě: každý den kromě pátkujeden Tag außer Freitag

mimo: být mimo nebezpečíaußer Gefahr sein

mimo: být mimo dohledaußer Sicht sein

mimo: všichni mimo mnealle außer mir

provoz: Prádelna není v provozu.Die Wäscherei ist außer Betrieb.

rytmus: být mimo rytmusaußer Rhythmus sein

také: Mám rád kromě Mozarta také Bacha.Ich habe außer Mozart auch Bach gern.

vymknout se: vymknout se čí kontrolej-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geraten

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

zneškodnit: zneškodnit únosceden Entführer außer Gefecht setzen

život: být mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr sein

bez, beze: být bez sebeaußer sich sein

forma: být ve formě/z formyin/außer Form sein