Hlavní obsah

außer

Předložka; s 3. pád

  1. kromě, vyjma, až najeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělínichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí
  2. kromě, vedle
  3. außer etw. mimo co nebezpečí, ohrožení ap.bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

Předložka; s 3. pád

  1. vor etw. außer sich sein být bez sebe čímaußer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

Vyskytuje se v

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co

Frage: außer Frage seinbýt mimo veškerou pochybnost

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Konkurrenz: außer Konkurrenzmimo soutěž

Kurs: außer Kursz oběhu, neplatný bankovky ap.

lassen: etw. Akk außer Betracht lassennebrat co v úvahu

Sicht: außer Sicht seinbýt mimo dohled

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

Hörweite: in/außer Hörweite seinbýt na doslech/mimo doslech

setzen: etw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout co

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

dass: außer dassnež aby

Dienst: in/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službu

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

Gefahr: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

ihr: außer ihrkromě ní