Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) das Lebenprobudit koho/co k životuj-n/etw. ins Leben rufennejevit známky životakeine Lebenszeichen zeigenpřijít o životums Leben kommenzachránit (jen) holý život(nur) das nackte Leben rettenbýt mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr seinudržovat koho/co při životěj-n/etw. am Leben erhaltenjednou za životeinmal im Lebenpo celý životlebenslangza života kohozu j-s Lebenszeitboj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod
  2. (energie ap.) das Leben, die Lebendigkeit
  3. (náplň existence) das Leben, das Daseinsmysl životader Lebenssinn, der Lebenszweckradost ze životadie Lebensfreude, die Daseinsfreudeosladit si životsich das Leben versüßen
  4. (způsob existence) das Leben, die Lebensweise, die Lebensartživot na vesnicidas Leben auf dem Landevést dvojí životein Doppelleben führenkaždodenní životdas Alltagsleben

Vyskytuje se v

bohémský: bohémský životdas Bohemienleben

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

cikánský: přen. cikánský životdas Zigeunerleben

citový: citový životdas Gefühlsleben

forma: forma životadie Lebensform

jepičí: mít jepičí životeine Eintagsfliege sein

konzumní: konzumní styl životader Konsumlebensstil

městský: městský styl životadas Stadtleben

podvečer: podvečer životader Lebensabend

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

průměrný: průměrná délka životadurchschnittliche Lebensdauer

psí: psí životdas Hundeleben

rodinný: vést rodinný životein Familienleben führen

rok: rok životadas Lebensjahr

sedavý: sedavý způsob životasitzende Lebensweise

staromládenecký: staromládenecký životdas Junggesellenleben

ves: život na vsidas Dorfleben

vzít: vzít si životsich das Leben nehmen

záhrobní: záhrobní životdas Jenseitsleben

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

zpěvácký: zpěvácký životdas Sängerleben

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

bezstarostný: vést bezstarostný životsorgenfreies Leben führen

blahý: mít blahý životseliges Leben haben

dát: dát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

finále: tragické finále jeho životatragisches Finale seines Lebens

holý: zachránit komu holý životj-m das nackte Leben retten

idylický: idylický životidyllisches Leben

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

jiskra: přen. poslední jiskra životader letzte Lebensfunken

konečný: Život je konečný.Das Leben ist begrenzt.

mazlit se: Život se s nikým nemazlí.Das Leben hätschelt niemanden.

nasadit: nasadit život pro cosein Leben für etw. einsetzen

následkem: oběti na životech následkem dopravních nehodPersonenschäden infolge von Verkehrsunfällen

nazírat: nazírat optimisticky na životdas Leben optimistisch ansehen

nebezpečný: životu nebezpečnýlebensgefährlich

normální: vést normální životein normales Leben führen

obohacovat: obohacovat čí životj-s Leben bereichern

osladit: osladit dětem životden Kindern das Leben versüßen

osudný: osudné okamžiky životaschicksalhafte Momente des Lebens

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

podzim: přen., kniž. podzim životaHerbst des Lebens

pohodlný: vést pohodlný životein bequemes Leben führen

poměr: mít kladný poměr k životuein positives Verhältnis zum Leben haben

posmrtný: posmrtný životdas Leben nach dem Tod

prázdný: vést prázdný životein hohles Leben führen

primitivní: primitivní způsob životaprimitive Lebensweise

proplout: proplout životemim Leben durchkommen

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

přijít: přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommen

příkladný: vést příkladný životein vorbildliches Leben führen

původ: původ života na Zemider Ursprung des Lebens auf der Erde

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

smrt: na život a na smrtauf Leben und Tod

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

spořádaný: vést spořádaný životein redliches Leben führen

stadium: první stadium životaerste Lebensstufe

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

strachovat se: strachovat se o svůj životsich um sein Leben sorgen

strastiplný: vést strastiplný životein qualvolles Leben führen

svázaný: Můj život je svázaný s jeho životem.Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.

toulavý: vést toulavý životein Wanderleben führen

usnadněný: mít usnadněný životerleichtertes Leben haben

ustavičný: Život je ustavičná změna.Das Leben ist eine ständige Veränderung.

vůdčí: vůdčí osobnosti politického životaführende Persönlichkeiten des politischen Lebens

zaběhlý: zaběhlý způsob životagewohnte Lebensart

začít: začít nový životein neues Leben anfangen

zachránce: zachránce dítěte/životaein Kindesretter/Lebensretter

zaplatit: zaplatit neopatrnost životemdie Unachtsamkeit mit dem Leben büßen

zásadně: zásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändern

zasvětit: zasvětit svůj život prácisein Leben der Arbeit weihen

známka: nejevit známky životakeine Lebenszeichen (mehr) von sich geben

znepříjemnit: znepříjemnit život komuj-m das Leben vergällen

znesnadnit: znesnadnit komu životj-m das Leben erschweren

zpříjemnit: zpříjemnit si životsich das Leben versüßen

koření: přen. Smích je kořením života.Lachen ist die Würze des Lebens.

vdechnout: vdechnout komu/čemu (nový) životj-m/etw. (neues) Leben einhauchen

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

außer: být již mimo nebezpečí životabereits außer Lebensgefahr sein

behaglich: vést poklidný životein behagliches Leben führen

hängen: lpět na penězích/životě/domověam Geld/am Leben/an der Heimat hängen

häuslich: vést velmi domácký životein sehr häusliches Leben führen

Kampf: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

Leben: vznik životadie Entstehung des Lebens

Tod: zaplatit co životemetw. mit dem Tod(e) bezahlen

unter: v ohrožení vlastního životaunter Gefahr für das eigene Leben

zivil: v civilním životěim zivilen Leben

Angst: mít strach o svůj životAngst um sein Leben haben

armselig: vést nuzný životein armseliges Leben führen

aufopfern: obětovat svůj život za kamarádasein Leben für den Freund aufopfern

aufs: na životaufs Leben

Barrikade: přijít na barikádách o životauf den Barrikaden ums Leben kommen

bestimmen: určující faktor v jeho životěein bestimmender Faktor in seinem Leben

betulich: vést poklidný životein betuliches Leben führen

Dorf: život na vesnicidas Leben auf dem Dorf

durchschlagen: Po válce se jen bídně protloukali (životem).Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.

einrichten: nově si zařídit životsein Leben neu einrichten

gefährden: ohrožovat svůj životsein Leben gefährden

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

kommen: přijít o životums Leben kommen

kosten: okusit všechny radosti životaalle Freuden des Lebens kosten

kreuzen: Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.

kunterbunt: mít pestrý životein kunterbuntes Leben haben

Lebensgefahr: Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!

leisten: Ve svém životě toho už hodně vykonal.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.

luxuriös: vést přepychový životein luxuriöses Leben führen

Paradies: život jako v rájiein Leben wie im Paradies

philosophieren: filozofovat o smyslu životaüber den Sinn des Lebens philosophieren

Platz: čí místo v životěj-s Platz im Leben

retten: zachránit komu životj-m das Leben retten

riskieren: riskovat svůj životsein Leben riskieren

schulden: Vděčí mu za svůj život.Er schuldet ihm sein Leben.

schwer machen: komplikovat život sobě i druhýmsich und anderen das Leben schwer machen

spielen: zahrávat si se životemmit dem Leben spielen

Start: vstup do pracovního životader Start ins Berufsleben

unbefriedigt: být nespokojený se (svým) životemvom Leben unbefriedigt sein

vergällen: ztrpčovat komu životj-m das Leben vergällen

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod