Hlavní obsah

Tod

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e; mst Sg

  1. smrt, úmrtíeines natürlichen Todes sterbenzemřít přirozenou smrtíetw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životemdem Tod(e) nahe seinbýt blízko smrtij-n in den Tod treibenpřivést koho do hrobu
  2. smrt(ka), zubatáder Tod als Sensenmannsmrtka s kosou

Vyskytuje se v

tausend: umírat strachemtausend Tode sterben

Tod: na smrt, k smrti odporný ap.auf den Tod

Kampf: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

bejammern: oplakávat čí smrtj-s Tod bejammern

Eintritt: na prahu smrtibei Eintritt des Todes

erschrecken: vystrašit koho k smrtij-n zu Tode erschrecken

hassen: koho k smrti nenávidětj-n auf den Tod hassen

herbeiführen: způsobit smrtden Tod herbeiführen

treiben: dohnat koho k smrtij-n in den Tod treiben

verurteilen: odsoudit k smrti kohoj-n zum Tode verurteilen

bis: dokud nás smrt nerozdělíbis dass der Tod uns scheidet

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

hrob: láska až za hrobLiebe bis in den Tod

klinický: med. klinická smrtklinischer Tod

mysterium: mysterium smrtidas Mysterium des Todes

nudit: nudit koho k smrtij-n zu Tode langweilen

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

život: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

nenadálý: nenadálá smrtplötzlicher Tod

odsouzený: být odsouzený k trestu smrtizum Tode verurteilt sein

oželet: oželet čí smrtj-s Tod betrauern

posmrtný: posmrtný životdas Leben nach dem Tod

rozrušit: Přítelova smrt ho velmi rozrušila.Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.

smrt: na život a na smrtauf Leben und Tod

udřít se: udřít se k smrtisich totarbeiten, sich zu Tode arbeiten

úmrtí: předčasné úmrtívorzeitiger Tod

unuděný: být unuděný k smrtizu Tode gelangweilt sein

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

utýrat: utýrat ženudie Frau zu Tode quälen

vehnat: vehnat koho do náruče smrtij-n in den Tod treiben

vylekat: vylekat matku k smrtidie Mutter zu Tode erschrecken

vysvobození: přen. Smrt pro něj byla vysvobozením.Der Tod war für ihn eine Erlösung.

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

zdrtit: Jeho smrt ji zdrtila.Sein Tod schmetterte sie nieder.

osel: Stokrát nic umořilo osla.Viele Säcke sind des Esels Tod.

syn: být synem smrtiein Mann des Todes sein

zajíc: přísl. Mnoho psů zajícova smrt.Viele Hunde sind des Hasen Tod.

Leben: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod