Hlavní obsah

přijít

Dokonavé sloveso

 1. (dostavit se někam) (an)kommen, eintreffenÖrD einlangenpřijít včas/pozděrechtzeitig/zu spät kommenpřijít do školy o hodinu pozdějiin die Schule eine Stunde später kommen
 2. (být doručen ap.) eingehen, kommenPřišel mi dopis.Ein Brief für mich ist eingegangen.Skříň přijde ke stěně.Der Schrank kommt zur Wand.
 3. (objevit něco) kommenpřijít na stopuauf die Spur kommenNemohu na to přijít.Ich kann nicht darauf kommen.
 4. (do kolektivu ap.) kommen
 5. (vrátit se) (zurück)kommenpřijít z práce domůvon der Arbeit nach Hause kommen
 6. (nabýt, získat)přijít k sobězu sich kommen
 7. (pozbýt) kommen um etw., verlieren etw.přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommenpřijít o hlavuden Kopf verlieren
 8. (octnout se někde) kommen
 9. (do nějaké situace) kommenpřijít do rozpakůin Verlegenheit kommenpřijít do styku s kým/čímmit j-m/etw. in Kontakt kommen
 10. (obrátit se) kommen
 11. (někoho postihnout) betreffen
 12. (zachvátit) kommen auf j-n, überkommen, befallen j-n

Vyskytuje se v

bez, beze: ohne Einladung kommenpřijít bez pozvání

okamžik: im richtigen Augenblick kommenpřijít v pravý okamžik

pravý: zur richtigen Zeit kommenpřijít v pravý čas

řeč: ins Gerede kommenpřijít do řečí

svůj, svá, své, svoje: auf seine Kosten kommenpřijít si na své

vzít: Es kommt darauf an, wie man es nimmt.Přijde na to, jak se to vezme.

aby: Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.Přišel, aby tě poznal.

akorát: Er kam pünktlich zum Mittag.Přišel akorát v poledne.

aniž: Er kam, ohne eingeladen zu sein.Přišel, aniž byl pozván.

: Sag ihm, dass er bald kommen soll.Řekni mu, ať brzy přijde.

být: Ich bin zu spät gekommen.Přišel jsem pozdě.

dokud: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

extra: Er kam extra.Přišel extra.

hned: Sie sind gleich zu zweit gekommen.Přišli hned dva.

ihned: Ich komme gleich.Přijdu ihned.

jen: Ich komme, sobald ich damit fertig bin.Přijdu, jen co to dodělám.

jestli: Er fragte, ob alle kommen.Ptal se, jestli přijdou všichni.

jindy: Ich komme ein andermal.Přijdu jindy.

kdyby: Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.

když: Wenn sie mich anruft, komme ich.Když mi zavolá, přijdu.

líto: Es tut mir leid, dass du nicht gekommen bist.Je mi líto, že jsi nepřišel.

minuta: zehn Minuten später kommenpřijít o deset minut později

móda: in Mode kommenpřijít do módy

natož: Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.Ani nepřišel, natož aby pomohl.

ne: Kommst du? – Nein, ich habe keine Zeit.Přijdeš? – Ne, nemám čas.

nechť: Er möge kommen!Nechť už přijde!

nejdřív: Ich komme so bald wie möglich.Přijdu co nejdřív.

nepravý: zur falschen Zeit kommenpřijít v nepravý čas

nevhod: unpassend zu Besuch kommenpřijít na návštěvu nevhod

nevhodný: zu unpassender Zeit kommenpřijít v nevhodnou dobu

nezvyklý: zu ungewohnter Stunde nach Hause kommenpřijít domů v nezvyklou hodinu

no: Kommst du? – Na gut.Přijdeš? – No dobře.

občas: Er kommt ab und zu.Občas přijde.

odjinud: Er kam von woanders.Přišel odjinud.

opovážit se: Wage dich spät zu kommen!Opovaž se přijít pozdě!

panictví: die Jungfräulichkeit verlierenpřijít o panictví

peklo: in die Hölle kommenpřijít do pekla

podat si: Den werde ich mir mal richtig vorknöpfen, sobald er nach Hause kommt.Až přijde domů, pěkně si ho podám.

podruhé: Das nächste Mal kommt er nicht wieder spät.Příště už nepřijde pozdě.

pondělí: Komm am Montag.Přijď v pondělí.

posledně: Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.

pozdě: zu spät kommenpřijít pozdě

pozítří: Komm übermorgen.Přijď pozítří.

pravděpodobně: Wahrscheinlich kommt er heute.Pravděpodobně dnes přijde.

prostě: kommen um bloß zu fragenpřijít se prostě zeptat

rázem: im Nu alles verlierenrázem o všechno přijít

sežrat: Er frisst alles, was er finden kann.Sežere, na co přijde.

skrz: Er kam wegen der Wohnung.Přišel skrz byt.

smích: Ich fand es lächerlich.Přišlo mi to k smíchu.

spolu: gemeinsam kommenpřijít spolu

spolu s: Er kam zusammen mit den anderen.Přišel spolu s ostatními.

strachovat se: Er hat Angst, dass er dorthin nicht rechtzeitig kommt.Strachuje se, že tam nepřijde včas.

styk: mit j-m/etw. in Verkehr kommenpřijít do styku s kým/čím

třeba: Vielleicht kommt er noch.Třeba ještě přijde.

ty: Morgen komme ich zu dir.Zítra přijdu k tobě.

určitě: Er wird bestimmt kommen.Určitě přijde.

včas: gerade zur rechten Zeit kommenpřijít právě včas

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vpodvečer: Er kam gegen Abend.Přišel vpodvečer.

všichni, všechny, všechna: Sind alle gekommen?Přišli všichni?

vzkázat: Er ließ mir ausrichten, dass er kommt.Vzkázal mi, že přijde.

za: Ich komme in einer Stunde.Přijdu za hodinu.

záhy: Er kommt bald.Záhy přijde.

zároveň: Sie kamen gleichzeitig.Přišli zároveň.

zaručeně: Er kommt ganz gewiss.Zaručeně přijde.

zase: Komm wieder.Přijď zase.

zvenku: Er kam von draußen.Přišel zvenku.

zvnějšku: von außen kommenpřijít zvnějšku

žebrota: an den Bettelstab kommenpřijít na žebrotu

život: ums Leben kommenpřijít o život

hotové: zum Fertigen kommenpřijít k hotovému

housle: Er kam dazu wie die Jungfrau zum Kind.Přišel k tomu jako slepý k houslím.

chuť: an etw. Geschmack findenpřijít na chuť čemu

křížek: den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen istexpr. přijít s křížkem po funuse

mysl: j-m in den Sinn kommenpřijít komu na mysl

myšlenka: auf andere Gedanken kommenpřijít na jiné myšlenky

návštěva: zu j-m zu Besuch kommenpřijít na návštěvu ke komu

se, si: zu sich kommenpřijít k sobě

žebrácký: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

bei: bei Tagesanbruch nach Hause kommenpřijít domů za svítání

Berührung: mit j-m/etw. in Berührung kommenpřijít s kým/čím do kontaktu

direkt: direkt von zu Hause kommenpřijít přímo z domu

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

drüben: von drüben kommenpřijít odnaproti

gewöhnlich: zur gewöhnlichen Zeit kommenpřijít v obvyklou dobu

Haus: nach Hause gehen/kommenjít/přijít domů

Hilfe: j-m zu Hilfe kommen/eilenpřijít/spěchat komu na pomoc

kommen: gelegen kommenpřijít vhod

Kontakt: mit j-m in Kontakt kommenpřijít s kým do kontaktu

Mode: in die/aus der Mode kommenpřijít do módy/vyjít z módy

Pleite: Pleite machenzbankrotovat, přijít na mizinu

richtig: im richtigen Augenblick kommenpřijít ve správném okamžiku

Verstand: den Verstand verlierenpřijít o rozum

přijít: zu sich kommenpřijít k sobě

vorn(e): von vorn(e) kommenpřijít zepředu

Zeit: zur rechten Zeit kommenpřijít v pravou chvíli

als: Als er nach Hause kam, war seine Frau bereits fort.Když přišel domů, byla jeho žena již pryč.

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

anstatt: Er kommt anstatt seiner Frau.Přijde místo své ženy.

anstelle, an Stelle: An Stelle der Mutter kam die Tochter.Místo matky přišla dcera.

Barrikade: auf den Barrikaden ums Leben kommenpřijít na barikádách o život

Begleitung: Sie kam in Begleitung eines älteren Herrn.Přišla v doprovodu staršího muže.

Besuch: zu j-m zu Besuch kommenpřijít ke komu na návštěvu

bis: Ich warte, bis du kommst.Počkám, dokud nepřijdeš.

dahinterkommen: Er hat sie angelogen, aber sie ist (ihm) dahintergekommen.Oklamal ji, ale ona (mu) na to přišla.

dass: Ich weiß, dass er kommen wollte.Vím, že chtěl přijít.

dazukommen: Ich kam gerade dazu, als der Unfall passierte.Přišel jsem, právě když se stala nehoda.

dazwischenkommen: Es ist mir etwas dazwischengekommen.Něco mi do toho přišlo.

dieser, diese, dieses: Ich weiß nur dies, dass er kommt.Vím jen to, že přijde.

Dings, Dingsbums, Dingsda: Der Dings - wie heißt er denn gleich - kommt heute auch zur Versammlung.Ten - jak se vlastně jmenuje - dnes přijde také na schůzi.

dorther: Woher ist er gekommen? – Von dorther!Odkud přišel? – Odtamtud!

drankommen: als Letzter drankommenpřijít na řadu jako poslední

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

einräumen: Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.

entgegenkommen: Komm mir ein Stück entgegen.Přijď mi kousek naproti.

entweder: Er kommt entweder heute oder morgen.Buď přijde dnes, nebo zítra.

fernbleiben: dem Unterricht fernbleibennepřijít do/na vyučování

fortbleiben: Er blieb zwei Tage von der Arbeit fort.Dva dny nepřišel do práce.

fragen: Es fragt sich nur, ob ich kommen kann.Je jen otázkou, zda budu moci přijít.

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

gering: mit einer geringen Verspätung kommenpřijít s nepatrným zpožděním

gewohnt: zur gewohnten Stunde kommenpřijít v obvyklou hodinu

hinter: hinter j-m an die Reihe kommenpřijít na řadu po kom

insofern: Er wird kommen, insofern es seine Zeit erlaubt.Přijde, pokud mu to čas dovolí.

irgend: Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.

kaum dass: Kaum dass er angekommen war, wurde er auch schon wieder abgerufen.Sotva přišel, byl už zase odvolán.

leidtun: Es tut mir leid, dass er heute nicht kommt.Je mi líto, že dnes nepřijde.

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

nachkommen: Geh schon voraus, ich komme gleich nach.Jdi napřed, přijdu později.

Stellung: postavení hvězddie Stellung der Gestirne