Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) das Lebenprobudit koho/co k životuj-n/etw. ins Leben rufennejevit známky životakeine Lebenszeichen zeigenpřijít o životums Leben kommenzachránit (jen) holý život(nur) das nackte Leben rettenbýt mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr seinudržovat koho/co při životěj-n/etw. am Leben erhaltenjednou za životeinmal im Lebenpo celý životlebenslangza života kohozu j-s Lebenszeitboj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod
  2. (energie ap.) das Leben, die Lebendigkeit
  3. (náplň existence) das Leben, das Daseinsmysl životader Lebenssinn, der Lebenszweckradost ze životadie Lebensfreude, die Daseinsfreudeosladit si životsich das Leben versüßen
  4. (způsob existence) das Leben, die Lebensweise, die Lebensartživot na vesnicidas Leben auf dem Landevést dvojí životein Doppelleben führenkaždodenní životdas Alltagsleben

Vyskytuje se v

bohémský: bohémský životdas Bohemienleben

boj: boj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

cikánský: přen. cikánský životdas Zigeunerleben

citový: citový životdas Gefühlsleben

forma: forma životadie Lebensform

jepičí: mít jepičí životeine Eintagsfliege sein

konzumní: konzumní styl životader Konsumlebensstil

městský: městský styl životadas Stadtleben

podvečer: podvečer životader Lebensabend

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

průměrný: průměrná délka životadurchschnittliche Lebensdauer

psí: psí životdas Hundeleben

rodinný: vést rodinný životein Familienleben führen

rok: rok životadas Lebensjahr

sedavý: sedavý způsob životasitzende Lebensweise

staromládenecký: staromládenecký životdas Junggesellenleben

ves: život na vsidas Dorfleben

vzít: vzít si životsich das Leben nehmen

záhrobní: záhrobní životdas Jenseitsleben

zápas: zápas na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod

zpěvácký: zpěvácký životdas Sängerleben

balancovat: balancovat mezi životem a smrtízwischen dem Leben und dem Tod schweben

bezstarostný: vést bezstarostný životsorgenfreies Leben führen

blahý: mít blahý životseliges Leben haben

boj: boj o životder Lebenskampf

dát: dát život za koho/cofür j-n/etw. das Leben opfern

držet se: držet se při životěsich am Leben halten

finále: tragické finále jeho životatragisches Finale seines Lebens

holý: zachránit komu holý životj-m das nackte Leben retten

idylický: idylický životidyllisches Leben

jedinkrát: jedinkrát v životěein einziges Mal im Leben

jiskra: přen. poslední jiskra životader letzte Lebensfunken

konečný: Život je konečný.Das Leben ist begrenzt.

mazlit se: Život se s nikým nemazlí.Das Leben hätschelt niemanden.

nasadit: nasadit život pro cosein Leben für etw. einsetzen

následkem: oběti na životech následkem dopravních nehodPersonenschäden infolge von Verkehrsunfällen

nazírat: nazírat optimisticky na životdas Leben optimistisch ansehen

nebezpečný: životu nebezpečnýlebensgefährlich

normální: vést normální životein normales Leben führen

obohacovat: obohacovat čí životj-s Leben bereichern

osladit: osladit dětem životden Kindern das Leben versüßen

osudný: osudné okamžiky životaschicksalhafte Momente des Lebens

pádit: Život pádí.Das Leben vergeht schnell.

podlomit: Válka podlomila hospodářský život.Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.

podzim: přen., kniž. podzim životaHerbst des Lebens

pohodlný: vést pohodlný životein bequemes Leben führen

poměr: mít kladný poměr k životuein positives Verhältnis zum Leben haben

posmrtný: posmrtný životdas Leben nach dem Tod

prázdný: vést prázdný životein hohles Leben führen

primitivní: primitivní způsob životaprimitive Lebensweise

proplout: proplout životemim Leben durchkommen

přelom: přelom v životědie Wende im Leben

přijít: přijít o peníze/životum das Geld/Leben kommen

příkladný: vést příkladný životein vorbildliches Leben führen

původ: původ života na Zemider Ursprung des Lebens auf der Erde

rvát se: rvát se se životemsich durchs Leben schlagen

smrt: na život a na smrtauf Leben und Tod

smýšlet: O rodinném životě smýšlím jinak.Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.

spořádaný: vést spořádaný životein redliches Leben führen

stadium: první stadium životaerste Lebensstufe

strádat: Celý život strádá.Er schmachtet sein ganzes Leben lang.

strachovat se: strachovat se o svůj životsich um sein Leben sorgen

strastiplný: vést strastiplný životein qualvolles Leben führen

svázaný: Můj život je svázaný s jeho životem.Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.

toulavý: vést toulavý životein Wanderleben führen

usnadněný: mít usnadněný životerleichtertes Leben haben

ustavičný: Život je ustavičná změna.Das Leben ist eine ständige Veränderung.

vůdčí: vůdčí osobnosti politického životaführende Persönlichkeiten des politischen Lebens

zaběhlý: zaběhlý způsob životagewohnte Lebensart

začít: začít nový životein neues Leben anfangen

zachránce: zachránce dítěte/životaein Kindesretter/Lebensretter

zaplatit: zaplatit neopatrnost životemdie Unachtsamkeit mit dem Leben büßen

zásadně: zásadně změnit život komuj-m das Leben gründlich verändern

zasvětit: zasvětit svůj život prácisein Leben der Arbeit weihen

známka: nejevit známky životakeine Lebenszeichen (mehr) von sich geben

znepříjemnit: znepříjemnit život komuj-m das Leben vergällen

znesnadnit: znesnadnit komu životj-m das Leben erschweren

zpříjemnit: zpříjemnit si životsich das Leben versüßen

koření: přen. Smích je kořením života.Lachen ist die Würze des Lebens.

vdechnout: vdechnout komu/čemu (nový) životj-m/etw. (neues) Leben einhauchen

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

Leben: die Entstehung des Lebensvznik života

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

zivil: im zivilen Lebenv civilním životě