Hlavní obsah

život

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (biologická existence) das Lebenprobudit koho/co k životuj-n/etw. ins Leben rufennejevit známky životakeine Lebenszeichen zeigenpřijít o životums Leben kommenzachránit (jen) holý život(nur) das nackte Leben rettenbýt mimo nebezpečí životaaußer Lebensgefahr seinudržovat koho/co při životěj-n/etw. am Leben erhaltenjednou za životeinmal im Lebenpo celý životlebenslangza života kohozu j-s Lebenszeitboj na život a na smrtein Kampf auf Leben und Tod
  2. (energie ap.) das Leben, die Lebendigkeit
  3. (náplň existence) das Leben, das Daseinsmysl životader Lebenssinn, der Lebenszweckradost ze životadie Lebensfreude, die Daseinsfreudeosladit si životsich das Leben versüßen
  4. (způsob existence) das Leben, die Lebensweise, die Lebensartživot na vesnicidas Leben auf dem Landevést dvojí životein Doppelleben führenkaždodenní životdas Alltagsleben

Vyskytuje se v

bohémský: das Bohemienlebenbohémský život

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

cikánský: das Zigeunerlebenpřen. cikánský život

citový: das Gefühlslebencitový život

forma: die Lebensformforma života

jepičí: eine Eintagsfliege seinmít jepičí život

konzumní: der Konsumlebensstilkonzumní styl života

městský: das Stadtlebenměstský styl života

podvečer: der Lebensabendpodvečer života

práh: an der Schwelle zum Tod stehenpřen. být na prahu života

průměrný: durchschnittliche Lebensdauerprůměrná délka života

psí: das Hundelebenpsí život

rodinný: ein Familienleben führenvést rodinný život

rok: das Lebensjahrrok života

sedavý: sitzende Lebensweisesedavý způsob života

staromládenecký: das Junggesellenlebenstaromládenecký život

ves: das Dorflebenživot na vsi

vzít: sich das Leben nehmenvzít si život

záhrobní: das Jenseitslebenzáhrobní život

zápas: ein Kampf auf Leben und Todzápas na život a na smrt

zpěvácký: das Sängerlebenzpěvácký život

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

bezstarostný: sorgenfreies Leben führenvést bezstarostný život

blahý: seliges Leben habenmít blahý život

dát: für j-n/etw. das Leben opferndát život za koho/co

držet se: sich am Leben haltendržet se při životě

finále: tragisches Finale seines Lebenstragické finále jeho života

holý: j-m das nackte Leben rettenzachránit komu holý život

idylický: idyllisches Lebenidylický život

jedinkrát: ein einziges Mal im Lebenjedinkrát v životě

jiskra: der letzte Lebensfunkenpřen. poslední jiskra života

konečný: Das Leben ist begrenzt.Život je konečný.

mazlit se: Das Leben hätschelt niemanden.Život se s nikým nemazlí.

nasadit: sein Leben für etw. einsetzennasadit život pro co

následkem: Personenschäden infolge von Verkehrsunfällenoběti na životech následkem dopravních nehod

nazírat: das Leben optimistisch ansehennazírat optimisticky na život

nebezpečný: lebensgefährlichživotu nebezpečný

normální: ein normales Leben führenvést normální život

obohacovat: j-s Leben bereichernobohacovat čí život

osladit: den Kindern das Leben versüßenosladit dětem život

osudný: schicksalhafte Momente des Lebensosudné okamžiky života

pádit: Das Leben vergeht schnell.Život pádí.

podlomit: Der Krieg lähmte das wirtschaftliche Leben.Válka podlomila hospodářský život.

podzim: Herbst des Lebenspřen., kniž. podzim života

pohodlný: ein bequemes Leben führenvést pohodlný život

poměr: ein positives Verhältnis zum Leben habenmít kladný poměr k životu

posmrtný: das Leben nach dem Todposmrtný život

prázdný: ein hohles Leben führenvést prázdný život

primitivní: primitive Lebensweiseprimitivní způsob života

proplout: im Leben durchkommenproplout životem

přelom: die Wende im Lebenpřelom v životě

přijít: um das Geld/Leben kommenpřijít o peníze/život

příkladný: ein vorbildliches Leben führenvést příkladný život

původ: der Ursprung des Lebens auf der Erdepůvod života na Zemi

rvát se: sich durchs Leben schlagenrvát se se životem

smrt: auf Leben und Todna život a na smrt

smýšlet: Über das Familienleben bin ich anderer Meinung.O rodinném životě smýšlím jinak.

spořádaný: ein redliches Leben führenvést spořádaný život

stadium: erste Lebensstufeprvní stadium života

strádat: Er schmachtet sein ganzes Leben lang.Celý život strádá.

strachovat se: sich um sein Leben sorgenstrachovat se o svůj život

strastiplný: ein qualvolles Leben führenvést strastiplný život

svázaný: Mein Leben ist mit seinem Leben verbunden.Můj život je svázaný s jeho životem.

toulavý: ein Wanderleben führenvést toulavý život

usnadněný: erleichtertes Leben habenmít usnadněný život

ustavičný: Das Leben ist eine ständige Veränderung.Život je ustavičná změna.

vůdčí: führende Persönlichkeiten des politischen Lebensvůdčí osobnosti politického života

zaběhlý: gewohnte Lebensartzaběhlý způsob života

začít: ein neues Leben anfangenzačít nový život

zachránce: ein Kindesretter/Lebensretterzachránce dítěte/života

zaplatit: die Unachtsamkeit mit dem Leben büßenzaplatit neopatrnost životem

zásadně: j-m das Leben gründlich verändernzásadně změnit život komu

zasvětit: sein Leben der Arbeit weihenzasvětit svůj život práci

známka: keine Lebenszeichen (mehr) von sich gebennejevit známky života

znepříjemnit: j-m das Leben vergällenznepříjemnit život komu

znesnadnit: j-m das Leben erschwerenznesnadnit komu život

zpříjemnit: sich das Leben versüßenzpříjemnit si život

koření: Lachen ist die Würze des Lebens.přen. Smích je kořením života.

vdechnout: j-m/etw. (neues) Leben einhauchenvdechnout komu/čemu (nový) život

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

außer: bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

behaglich: ein behagliches Leben führenvést poklidný život

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

häuslich: ein sehr häusliches Leben führenvést velmi domácký život

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

Leben: die Entstehung des Lebensvznik života

Tod: etw. mit dem Tod(e) bezahlenzaplatit co životem

unter: unter Gefahr für das eigene Lebenv ohrožení vlastního života

zivil: im zivilen Lebenv civilním životě

Angst: Angst um sein Leben habenmít strach o svůj život

armselig: ein armseliges Leben führenvést nuzný život

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

aufs: aufs Lebenna život

Barrikade: auf den Barrikaden ums Leben kommenpřijít na barikádách o život

bestimmen: ein bestimmender Faktor in seinem Lebenurčující faktor v jeho životě

betulich: ein betuliches Leben führenvést poklidný život

Dorf: das Leben auf dem Dorfživot na vesnici

durchschlagen: Die haben sich nach dem Krieg kümmerlich durchgeschlagen.Po válce se jen bídně protloukali (životem).

einrichten: sein Leben neu einrichtennově si zařídit život

gefährden: sein Leben gefährdenohrožovat svůj život

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

kommen: ums Leben kommenpřijít o život

kosten: alle Freuden des Lebens kostenokusit všechny radosti života

kreuzen: In unserem Leben haben sich unsere Wege mehrmals gekreuzt.Naše cesty se v našem životě mnohokrát zkřížily.

kunterbunt: ein kunterbuntes Leben habenmít pestrý život

Lebensgefahr: Achtung, Hochspannung! Lebensgefahr!Pozor, vysoké napětí! Životu nebezpečno!

leisten: Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.Ve svém životě toho už hodně vykonal.

luxuriös: ein luxuriöses Leben führenvést přepychový život

Paradies: ein Leben wie im Paradiesživot jako v ráji

philosophieren: über den Sinn des Lebens philosophierenfilozofovat o smyslu života

Platz: j-s Platz im Lebenčí místo v životě

retten: j-m das Leben rettenzachránit komu život

riskieren: sein Leben riskierenriskovat svůj život

schulden: Er schuldet ihm sein Leben.Vděčí mu za svůj život.

schwer machen: sich und anderen das Leben schwer machenkomplikovat život sobě i druhým

spielen: mit dem Leben spielenzahrávat si se životem

Start: der Start ins Berufslebenvstup do pracovního života

unbefriedigt: vom Leben unbefriedigt seinbýt nespokojený se (svým) životem

vergällen: j-m das Leben vergällenztrpčovat komu život

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt