Hlavní obsah

smrt

Podstatné jméno, rod ženský

  • der Todna život a na smrtauf Leben und TodJe po smrti.Er ist gestorben.zemřít násilnou smrtígewaltsamen Tod sterbenJsi synem smrti!Du bist ein Kind des Todes.trest smrtidie Todesstrafe

Vyskytuje se v

boj: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

klinický: klinischer Todmed. klinická smrt

mysterium: das Mysterium des Todesmysterium smrti

nudit: j-n zu Tode langweilennudit koho k smrti

předtucha: die Todesahnungpředtucha smrti

příčina: die Todesursache/Feuerursache/Schadenursachepříčina smrti/požáru/škody

trest: die Todesstrafetrest smrti

zápas: ein Kampf auf Leben und Todzápas na život a na smrt

znavený: totmüde seinbýt k smrti znavený

život: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

balancovat: zwischen dem Leben und dem Tod schwebenbalancovat mezi životem a smrtí

k, ke, ku: todmüde seinbýt k smrti unavený

nenadálý: plötzlicher Todnenadálá smrt

odsouzený: zum Tode verurteilt seinbýt odsouzený k trestu smrti

onemocnět: todkrank seinonemocnět na smrt

oželet: j-s Tod betrauernoželet čí smrt

rozrušit: Der Tod des Freundes hat ihn sehr erschüttert.Přítelova smrt ho velmi rozrušila.

udřít se: sich totarbeiten, sich zu Tode arbeitenudřít se k smrti

unuděný: zu Tode gelangweilt seinbýt unuděný k smrti

vehnat: j-n in den Tod treibenvehnat koho do náruče smrti

vylekat: die Mutter zu Tode erschreckenvylekat matku k smrti

vypátrat: Sie erforschte seine Todesursache.Vypátrala příčinu jeho smrti.

vysvobození: Der Tod war für ihn eine Erlösung.přen. Smrt pro něj byla vysvobozením.

zdrtit: Sein Tod schmetterte sie nieder.Jeho smrt ji zdrtila.

syn: ein Mann des Todes seinbýt synem smrti

zajíc: Viele Hunde sind des Hasen Tod.přísl. Mnoho psů zajícova smrt.

abschaffen: die Todesstrafe abschaffenzrušit trest smrti

gegen: gegen die Todesstrafe protestierenprotestovat proti trestu smrti

Kampf: ein Kampf auf Leben und Todboj na život a na smrt

Tod: eines natürlichen Todes sterbenzemřít přirozenou smrtí

aufheben: die Todesstrafe/das Urteil aufhebenzrušit trest smrti/rozsudek

bejammern: j-s Tod bejammernoplakávat čí smrt

Eintritt: bei Eintritt des Todesna prahu smrti

erschrecken: j-n zu Tode erschreckenvystrašit koho k smrti

feststellen: die Todesursache feststellenzjistit příčinu smrti

hassen: j-n auf den Tod hassenkoho k smrti nenávidět

herbeiführen: den Tod herbeiführenzpůsobit smrt

treiben: j-n in den Tod treibendohnat koho k smrti

verurteilen: j-n zum Tode verurteilenodsoudit k smrti koho

bereiten: sich zum Sterben bereitenpřichystat se na smrt

bis: bis dass der Tod uns scheidetdokud nás smrt nerozdělí

smrt: die Todesstrafetrest smrti