Hlavní obsah

gegen

Předložka; s 4. pád

  1. k(e) zdi ap., proti světlu ap.sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěnědas Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu
  2. proti, vstříc matce ap.gegen die Strömung schwimmenplavat proti proudu
  3. + Zeitangabe kolem, přibližně, asi + časový údajgegen Mittagkolem poledne
  4. proti, vůči, k komu/čemugegen die Todesstrafe protestierenprotestovat proti trestu smrti
  5. na lékařský předpis ap., za hotové peníze ap.nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpisdas Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

Vyskytuje se v

bar: gegen barza hotové

Natur: j-m gegen die Natur gehenbýt komu proti srsti

Natur: Das ist gegen/wider die Natur.To je proti přírodě.

Strom: gegen/wider den Strom schwimmenjít proti proudu

Wand: gegen eine Wand redenmluvit (jako) do zdi

Wind: gegen den Wind segelnplout proti větru

acht: um/gegen achto/okolo osmé

anlaufen: gegen die Parkuhr anlaufenvrazit do parkovacích hodin

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

anrennen: gegen die Konkurrenz anrennennarazit na konkurenci

austauschen: Rohstoffe gegen Maschinen austauschensměnit suroviny za stroje

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

beständig: gegen Hitze/Wasser beständig seinbýt odolný vůči horku/vodě

Nachnahme: per/gegen Nachnahmena dobírku

Strom: mit dem/gegen den Strompo/proti proudu

unempfindlich: gegen Kälte unempfindlich seinnebýt citlivý na chlad

abhärten: sich gegen Erkältungen abhärtenotužovat se proti nachlazení

Anklage: eine Anklage gegen den Chef erhebenvznést obvinění proti šéfovi

Argument: Argumente für und gegen Radarbasisargumenty pro a proti radarové základně

Argwohn: gegen den Mitarbeiter Argwohn habenmít podezření na spolupracovníka

Beschwerde: Beschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichenpodat stížnost proti rozhodnutí soudu

einwenden: etw. gegen den Plan einzuwenden habenmít k plánu námitky

Entgelt: gegen/für Entgelt arbeitenpracovat za odměnu

er: Er kommt erst gegen Abend wieder.Vrátí se až navečer.

erst: Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.Probudila jsem se až kolem poledne.

essen: Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.

Gesetz: gegen ein Gesetz verstoßenprovinit se proti zákonu

Gift: Gift gegen Ratten auslegennalíčit jed na krysy

haben: Was hast du ständig gegen mich?Co proti mně pořád máš?

heiter: Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.

Kopfschmerz: eine Tablette gegen Kopfschmerzenprášek od bolesti hlavy

krachen: Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.Motocyklista narazil do zdi.

lehnen: das Fahrrad an/gegen die Wand lehnenopřít kolo o zeď

Mitternacht: um/gegen/nach Mitternachto/kolem/po půlnoci

Pocken: gegen Pocken geimpft seinbýt očkovaný proti neštovicím

rammen: Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.Kmeny narazily do mostního pilíře.

schlagen: gegen die Tür schlagenbouchat na dveře

schlagen: mit dem Kopf gegen den Schrank schlagenbouchnout se do hlavy o skříň

Sitte: gegen die guten Sitten verstoßenprohřešit se proti dobrým mravům

stemmen: sich gegen das Tor stemmenzapřít se o vrata

stimmen: für/gegen den Kandidaten stimmenhlasovat/nehlasovat pro kandidáta

stoßen: gegen die Wand stoßennarazit do stěny

Strich: eine Katze gegen den Strich streichelnhladit kočku proti srsti

tolerant: Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!Buď k ostatním tolerantní!

treten: Er trat gegen die Tür.Kopnul do dveří.

Unfall: gegen Unfall Versichert seinbýt pojištěný proti nehodě

vergehen: sich gegen das Gesetz vergehenprovinit se proti zákonu

verstoßen: gegen die guten Sitten verstoßenprovinit se proti dobrým mravům

verteidigen: eine Stadt gegen den Feind verteidigenbránit město proti nepříteli

Vorlage: etw. nur gegen Vorlage der Quittung erhaltenobdržet co pouze po předložení stvrzenky

wechseln: Dollar gegen/in Euro wechselnvyměnit dolary za eura

widerstandsfähig: widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsseodolný vůči povětrnostním vlivům

zákaz: porušit zákazgegen ein Verbot verstoßen

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bezbranný: být bezbranný proti pomluvámgegen Verleumdungen wehrlos sein

blízko: blízko k půlnocigegen Mitternacht

dobírka: poslat co na dobírkuetw. per/gegen Nachnahme schicken

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

choulostivý: být choulostivý na průvangegen Luftzug empfindlich sein

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kauce: být propuštěn na kaucigegen Kaution entlassen werden

lidskost: zločin proti lidskostidas Verbrechen gegen die Menschlichkeit

nabourat: Opilý řidič naboural do plotu.Ein betrunkener Fahrer prallte gegen den Zaun.

nachlazení: léky proti nachlazeníMedikamente gegen Erkältung

napálit: napálit (autem) do stromu(mit dem Auto) gegen den Baum prallen

naproti: naproti očekávánígegen die Erwartungen

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

očkovaný: očkovaný proti tetanu/covidugegen Tetanus/Covid geimpft

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

odměna: za odměnugegen Belohnung

odolný: odolný proti nákazegegen Ansteckungen widerstandsfähig

ohradit se: ohradit se proti námitcesich gegen den Einwand verwahren

okolo: okolo dvanáctégegen zwölf (Uhr)

pleskat: Déšť pleská do oken.Der Regen patscht gegen die Scheiben.

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

povstat: povstat proti okupantůmsich gegen den Okkupanten erheben

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

prášek: prášek proti bolení hlavyTablette gegen Kopfschmerzen

proti: přen. plavat proti proudugegen den Strom schwimmen

proti: Je proti ní malý.Er ist klein gegen sie.

protiimigrační: protiimigrační opatřenídie Maßnahmen gegen die Einwanderung

předpis: jen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnung

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

reverz: propuštění (z nemocnice) na reverzdie Entlassung (aus dem Krankenhaus) gegen Revers

rozsudek: odvolat se proti rozsudkugegen das Urteil Berufung einlegen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

směr: po/proti směru hodinových ručičekim/gegen den Uhrzeigersinn

směr: sedět proti/ve směru jízdygegen/in Fahrtrichtung sitzen

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.