Hlavní obsah

gegen

Předložka; s 4. pád

  1. k(e) zdi ap., proti světlu ap.sich gegen die Wand drehenotočit se ke stěnědas Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu
  2. proti, vstříc matce ap.gegen die Strömung schwimmenplavat proti proudu
  3. + Zeitangabe kolem, přibližně, asi + časový údajgegen Mittagkolem poledne
  4. proti, vůči, k komu/čemugegen die Todesstrafe protestierenprotestovat proti trestu smrti
  5. na lékařský předpis ap., za hotové peníze ap.nur gegen Rezept erhältlichpouze na lékařský předpisdas Spiel Sparta gegen Slaviautkání Sparta proti Slávii

Vyskytuje se v

Natur: být komu proti srstij-m gegen die Natur gehen

Strom: jít proti proudugegen/wider den Strom schwimmen

Wand: mluvit (jako) do zdigegen eine Wand reden

Wind: plout proti větrugegen den Wind segeln

acht: o/okolo osméum/gegen acht

anlaufen: vrazit do parkovacích hodingegen die Parkuhr anlaufen

anprallen: narazit do zdigegen die Mauer anprallen

anrennen: narazit na konkurencigegen die Konkurrenz anrennen

austauschen: směnit suroviny za strojeRohstoffe gegen Maschinen austauschen

beständig: být odolný vůči horku/voděgegen Hitze/Wasser beständig sein

gegen: otočit se ke stěněsich gegen die Wand drehen

Nachnahme: na dobírkuper/gegen Nachnahme

unempfindlich: nebýt citlivý na chladgegen Kälte unempfindlich sein

abhärten: otužovat se proti nachlazenísich gegen Erkältungen abhärten

Anklage: vznést obvinění proti šéfovieine Anklage gegen den Chef erheben

Argument: argumenty pro a proti radarové základněArgumente für und gegen Radarbasis

Argwohn: mít podezření na spolupracovníkagegen den Mitarbeiter Argwohn haben

Beschwerde: podat stížnost proti rozhodnutí souduBeschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichen

einwenden: mít k plánu námitkyetw. gegen den Plan einzuwenden haben

Entgelt: pracovat za odměnugegen/für Entgelt arbeiten

er: Vrátí se až navečer.Er kommt erst gegen Abend wieder.

erst: Probudila jsem se až kolem poledne.Ich bin erst gegen Mittag aufgewacht.

essen: Zítra kolem poledne jdeme na pizzu.Wir gehen morgen gegen Mittag Pizza essen.

Gesetz: provinit se proti zákonugegen ein Gesetz verstoßen

Gift: nalíčit jed na krysyGift gegen Ratten auslegen

haben: Co proti mně pořád máš?Was hast du ständig gegen mich?

heiter: Kolem poledne bude jasno, místy oblačno.Gegen Mittag wird es heiter, strichweise wolkig.

Kopfschmerz: prášek od bolesti hlavyeine Tablette gegen Kopfschmerzen

krachen: Motocyklista narazil do zdi.Der Motorradfahrer ist gegen die Mauer gekracht.

lehnen: opřít kolo o zeďdas Fahrrad an/gegen die Wand lehnen

Mitternacht: o/kolem/po půlnocium/gegen/nach Mitternacht

Pocken: být očkovaný proti neštovicímgegen Pocken geimpft sein

rammen: Kmeny narazily do mostního pilíře.Die Stämme rammten gegen den Brückenpfeiler.

schlagen: bouchat na dveřegegen die Tür schlagen

Sitte: prohřešit se proti dobrým mravůmgegen die guten Sitten verstoßen

stemmen: zapřít se o vratasich gegen das Tor stemmen

stimmen: hlasovat/nehlasovat pro kandidátafür/gegen den Kandidaten stimmen

stoßen: narazit do stěnygegen die Wand stoßen

Strich: hladit kočku proti srstieine Katze gegen den Strich streicheln

tolerant: Buď k ostatním tolerantní!Sei gegen andere/gegenüber anderen tolerant!

treten: Kopnul do dveří.Er trat gegen die Tür.

Unfall: být pojištěný proti nehoděgegen Unfall Versichert sein

vergehen: provinit se proti zákonusich gegen das Gesetz vergehen

verstoßen: provinit se proti dobrým mravůmgegen die guten Sitten verstoßen

verteidigen: bránit město proti nepřítelieine Stadt gegen den Feind verteidigen

Vorlage: obdržet co pouze po předložení stvrzenkyetw. nur gegen Vorlage der Quittung erhalten

wechseln: vyměnit dolary za euraDollar gegen/in Euro wechseln

widerstandsfähig: odolný vůči povětrnostním vlivůmwiderstandsfähig gegen Witterungseinflüsse

zákaz: porušit zákazgegen ein Verbot verstoßen

argument: uvést argumenty pro co a proti čemudie Argumente für etw. und gegen etw. anführen

bezbranný: být bezbranný proti pomluvámgegen Verleumdungen wehrlos sein

blízko: blízko k půlnocigegen Mitternacht

dobírka: poslat co na dobírkuetw. per/gegen Nachnahme schicken

hřešit: hřešit proti zákonůmgegen Gesetze verstoßen

choulostivý: být choulostivý na průvangegen Luftzug empfindlich sein

k, ke, ku: vrátit se k večerugegen Abend zurückkommen

kauce: být propuštěn na kaucigegen Kaution entlassen werden

lidskost: zločin proti lidskostidas Verbrechen gegen die Menschlichkeit

nabourat: Opilý řidič naboural do plotu.Ein betrunkener Fahrer prallte gegen den Zaun.

nachlazení: léky proti nachlazeníMedikamente gegen Erkältung

napálit: napálit (autem) do stromu(mit dem Auto) gegen den Baum prallen

naproti: naproti očekávánígegen die Erwartungen

navádět: navádět děti proti otcidie Kinder gegen den Vater aufwiegeln

očkovaný: očkovaný proti tetanu/covidugegen Tetanus/Covid geimpft

očkovat: dát se očkovat proti tetanusich gegen Tetanus impfen lassen

odměna: za odměnugegen Belohnung

odolný: odolný proti nákazegegen Ansteckungen widerstandsfähig

ohradit se: ohradit se proti námitcesich gegen den Einwand verwahren

okolo: okolo dvanáctégegen zwölf (Uhr)

pleskat: Déšť pleská do oken.Der Regen patscht gegen die Scheiben.

pobuřovat: pobuřovat občany proti nové vládědie Bürger gegen die neue Regierung aufhetzen

povstat: povstat proti okupantůmsich gegen den Okkupanten erheben

pozdě: pozdě k ránu/v nocispät gegen Morgen/in der Nacht

prášek: prášek proti bolení hlavyTablette gegen Kopfschmerzen

proti: přen. plavat proti proudugegen den Strom schwimmen

protiimigrační: protiimigrační opatřenídie Maßnahmen gegen die Einwanderung

předpis: jen na lékařský předpisnur gegen ärztliche Verordnung

přesvědčení: jednat proti vlastnímu přesvědčenígegen seine Überzeugung handeln

reverz: propuštění (z nemocnice) na reverzdie Entlassung (aus dem Krankenhaus) gegen Revers

rozsudek: odvolat se proti rozsudkugegen das Urteil Berufung einlegen

směnit: směnit menší byt za většíeine kleinere Wohnung gegen eine größere austauschen

směr: po/proti směru hodinových ručičekim/gegen den Uhrzeigersinn

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

vpodvečer: Přišel vpodvečer.Er kam gegen Abend.

vrazit: Auto vrazilo do stromu.Das Auto prallte gegen einen Baum.

vzbouřit: Vzbouřila proti němu celou rodinu.Sie alarmierte gegen ihn die ganze Familie.

vzbouřit se: Lid se vzbouřil proti diktátorovi.Das Volk meuterte gegen den Diktator.

vzepřít se: Vzepřel se nohama o zeď.Er stemmte seine Füße gegen die Wand.

bar: za hotovégegen bar

vzpírat se: Vší silou se vzpíral rozkazu.Er stemmte sich mit aller Kraft gegen den Befehl.

vzpouzet se: Vzpouzím se této myšlence.Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.

zákon: porušení zákonader Verstoß gegen das Gesetz, die Verletzung des Gesetzes

zmoct: Proti němu nic nezmůžeš.Gegen ihn kommst du nicht an.

čpět: Čpí to na sto honů.Es stinkt drei Meilen gegen den Wind.

proud: plavat proti proudugegen/wider den Strom schwimmen

stěna: jako když hrách na stěnu házíwie gegen eine Wand reden

větrný: bojovat s větrnými mlýnygegen Windmühlen kämpfen

vous: Nejde mu to pod vousy.Das geht ihm gegen den Strich.

zeď: mluvit jako do zdigegen eine Wand reden