Hlavní obsah

Natur

Vyskytuje se v

beschaffen: Er ist von Natur nicht anders beschaffen.Je už od přírody takový.

od, ode: von Natur ausod přírody

příroda: belebte/unbelebte Naturživá/neživá příroda

volný: in die freie Naturdo volné přírody

živý: belebte Naturživá příroda

jemný: eine feine Natur habenmít jemnou povahu

mírný: eine friedliche Natur habenmít mírnou povahu

nátura: eine starke Natur habenmít silnou náturu

neživý: unbelebte Naturneživá příroda

obdařit: Die Natur hat ihm Schönheit verliehen.Příroda ho obdařila krásou.

panenský: jungfräuliche Natur bewundernobdivovat panenskou přírodu

povaha: die menschliche Naturlidská povaha

protikladný: gegensätzliche Naturenprotikladné povahy

přemoct: die Natur bezwingenpřemoci přírodu

příbuzný: verwandte Naturenpříbuzné povahy

Natur: die (un)belebte Natur(ne)živá příroda