Hlavní obsah

věc

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (předmět) die Sache, das Dingsbalit si své věciseine Sachen packen
  2. (skutečnost) die (Tat)Sache, das DingTo na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.filoz. věc o sobědas Ding an sich
  3. (událost) die Sache, die GeschichteKdyž přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...
  4. (problém, záležitost) die Sache, das Dingvěc ctidie EhrensacheMinisterstvo zahraničních věcíMinisterium für auswärtige Angelegenheiten, das Außenministerium

Vyskytuje se v

líc: Jedes Ding hat zwei Seiten.Každá věc má rub a líc.

postavit: Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.Byl postaven před hotovou věc.

běžný: Das ist eine übliche Sache.Je to běžná věc.

dostat: alle Sachen in den Koffer kriegendostat všechny věci do kufru

důležitý: eine wichtige Sachedůležitá věc

háček: Die Sache hat einen Haken.Věc má háček.

chod: die Sachen im Gange haltenudržovat věci v chodu

chvátat: Die Sache ist dringend.Ta věc chvátá.

konečně: Schließlich ist es deine Sache.Konečně je to tvoje věc.

malicherný: eine kleinliche Angelegenheitmalicherná věc

mrzutý: Das ist eine ärgerliche Sache!To je mrzutá věc!

můj, má, mé, moje: Das ist meine Sache.To je moje věc.

naráz: mehrere Dinge auf einmal tundělat víc věcí naráz

neznalý: einer Sache unkundig seinbýt věci neznalý

opačně: Die Sachen sind genau umgekehrt.Věci se mají přesně opačně.

ostatní: übrige Sachenostatní věci

otevřený: die Sache offen lassennechat věc otevřenou

podstata: der Kern des Problems/der Sachepodstata problému/věci

podstatný: wesentliche Dinge beachtenvšímat si podstatných věcí

pohodit: seine Sachen nur so im Zimmer herumwerfenpohodit své věci jen tak po pokoji

privátní: Das ist seine private Sache.To je jeho privátní věc.

rozházený: verstreute Sachen aufräumenuklidit rozházené věci

sbalit: Sachen für den Urlaub zusammenpackensbalit věci na dovolenou

směšovat: zwei (verschiedene) Sachen verwechselnsměšovat dvě (různé) věci

stlačit: die Sachen in den Koffer drückenstlačit věci do kufru

ten, ta, to: In der Sache kann man nichts mehr machen.V té věci se už nedá nic udělat.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: Das ist deine Sache.To je tvá věc.

velice: eine sehr wichtige Sachevelice důležitá věc

vkus: Das ist Geschmackssache!To je věc vkusu!

hotový: Es ist beschlossene Sache.To je hotová věc.

jádro: zum Kernpunkt der Sache kommendostat se k jádru věci

kořen: an die Wurzel der Sache kommendostat se ke kořenu věci

pořádek: die Sachen in Ordnung bringendát věci do pořádku

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

přímo: direkt zur Sache gehenjít přímo k věci

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

abtragen: abgetragene Sachenobnošené věci

anbelangen: was mich/diese Sache anbelangt...co se mě/této věci týká...

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

begreifen: den Sinn einer Sache begreifenpochopit smysl věci

derlei: Derlei Sachen kommen vor.Takové věci se stávají.

Dreck: Kümmert euch um eueren eigenen Dreck!Starejte se o své (věci)!

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

eilen: Die Sache eilt.Ta věc spěchá.

ein, eine, ein: Eines ist wichtig.Jedno je důležité., Jedna věc je důležitá.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

gefallen: Die Sache gefällt mir nicht.Ta věc se mi nelíbí.

hemmen: den Fortgang der Dinge hemmenbránit vývoji věcí

Platz: die Sachen an ihren Platz zurücklegenpoložit věci zpět na své místo

Sache: Das sind meine Sachen.To jsou moje věci.

stopfen: Ich muss alle diesen Sachen in den Koffer stopfen.Všechny tyto věci musím nacpat do kufru.

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.

ungewiss: Wir sind uns darüber noch ungewiss.Ještě jsme se v té věci nerozhodli.

verfahren: Die Sache ist völlig verfahren.Ta věc je úplně ztracená.

Witz: hovor. der Witz der Sachejádro věci

zerschlagen: Die Sache hat sich leider zerschlagen.Ta věc se bohužel nezdařila.

Zeug: Hier liegt so viel Zeug herum, räum bitte auf!Tady se povaluje tolik věcí, ukliď to, prosím!

věc: das Ding an sichfiloz. věc o sobě