Hlavní obsah

se, si

Zájmeno

  1. (osoba jako původce i objekt děje) sich
  2. (totožný původce a cíl děje) sichdenně se mýtsich täglich waschen
  3. (vyjádření vzájemnosti) einanderJsou si velmi podobní.Sie sind einander sehr ähnlich.Podali si ruce.Sie schüttelten Hände.
  4. si (sám sobě) sichkoupit si autosich ein Auto kaufen
  5. (vyjádření trpného stavu) werdenTen dům se staví už pět let.Das Haus wird schon seit fünf Jahren gebaut.
  6. (neosobní vyjádření) manKaždý pátek se chodí do hospody.Man geht jeden Freitag in die Kneipe.
  7. (vyjadřuje účast činitele na ději) sichpřidržovat se zábradlísich am Geländer festhalten
  8. se (nad hranici, nad obvyklou míru) sichO víkendu jsem se opět přejedla.Am Wochenende habe ich mich wieder übergessen.Vypovídala jsem se a je mi mnohem líp.Ich redete mich aus und es geht mir schon viel besser.

Vyskytuje se v

asimilovat se: sich der Mehrheit anpassenasimilovat se s většinou

babrat se: im Essen herumstochernbabrat se s jídlem

dělit se: sich die Miete mit den Freunden teilendělit se s kamarády o nájem

esemeskovat: mit Freunden simsenesemeskovat si s kamarády

hrát si: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

káva: Kaffee zum Mitnehmenkáva s sebou

mašinka: mit einem Kinderzug spielenhrát si s mašinkou

mazlit se: Sie liebkoste ihre Kinder.Mazlila se se svými dětmi.

menší: einen kleineren Betrag mithabenmít s sebou menší částku

míč: mit dem Ball spielenhrát si s míčem

milenka: sich mit der Geliebten treffenscházet se s milenkou

mnoho: Ich habe nicht viel Geld mit.Nemám s sebou mnoho peněz.

naobědvat se: Du wirst mit uns zu Mittag essen.Naobědváš se s námi.

nezbývat: Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.

opozdit se: mit der Zahlung im Verzug seinopozdit se s platbou

paktovat se: mit dem Feind paktierenpaktovat se s nepřítelem

panáček: mit Puppen spielenhrát si s panáčky

pohádat se: mit dem Vorgesetzten um die Höhe des Gehaltes zankenpohádat se s nadřízeným o výši platu

pohovořit (si): sich mit dem Partner über die gemeinsame Zukunft unterhaltenpohovořit si s partnerem o společné budoucnosti

pohrát si: mit Kindern spielenpohrát si s dětmi

pohrávat si: mit der Gesundheit spielenpohrávat si se zdravím

poloviční: mit einem halben Erfolg zufrieden seinspokojit se s polovičním úspěchem

konsultieren: einen Arzt konsultierenporadit se s lékařem

abschleppen: Ich habe mich mit dem Koffer abgeschleppt.Pěkně jsem se s tím kufrem nadřel.

assoziieren: schöne Erinnerungen mit einem Geruch assoziierenspojovat si s určitou vůni pěkné vzpomínky

begnügen: sich mit dem Nötigsten begnügenspokojit se s nejnutnějším

decken: Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

einlassen: Lass dich bloß nicht mit diesen Leuten ein!Jenom si s těmi lidmi nic nezačínej!

haben: Hast du Geld bei dir?Máš s sebou peníze?

liebkosen: ein kleines Kind liebkosenmazlit se s malým dítětem

meinesgleichen: Ich verkehre nur mit meinesgleichen.Stýkám se jen se sobě rovnými.

Schicksal: sich mit seinem Schicksal abfindensmířit se s vlastním osudem

spielen: mit Puppen spielenhrát si s panenkami

unvermeidlich: sich ins Unvermeidliche fügensmířit se s nevyhnutelným

wenig: mit wenigem zufrieden seinspokojit se s málem

nést: mít za následek mitbringen*, mit sich bringen*nést s sebou