Hlavní obsah

mnoho

Příslovce

  • vielZnamená to pro mne mnoho.Es bedeutet für mich viel.Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!dovolovat dětem příliš mnohoden Kindern zu viel erlauben

Číslovka

  • vieldát mnoho užitečných tipů komuj-m viele nützliche Hinweise gebenposlat mnoho pozdravů komuj-m viele Grüße schickenNemám s sebou mnoho peněz.Ich habe nicht viel Geld mit.Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

Vyskytuje se v

mnoho: Viel Erfolg!Mnoho zdaru!

důvod: viele Gründe für etw. habenmít mnoho důvodů pro co

klad: j-m viel Positives bringenpřinášet komu mnoho kladů

lidé: Dort waren viele Leute.Bylo tam mnoho lidí.

nabrat: viel Arbeit auf sich nehmennabrat si mnoho práce

nachodit: viele Kilometer zurücklegennachodit mnoho kilometrů

obléhat: Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.Mnoho novinářů obléhalo hotel.

postřílet: viel Wild erlegenpostřílet mnoho zvěře

štěstí: Viel Glück!Mnoho štěstí!

úspěch: j-m viel Erfolg wünschenpřát komu mnoho úspěchů

dělat: Das bedeutet viel.To dělá mnoho.

zajíc: Viele Hunde sind des Hasen Tod.přísl. Mnoho psů zajícova smrt.

Kraft: j-n viel Kraft kostenstát koho mnoho sil

befahren: Er hat viele Länder befahren.Sjel mnoho zemí.

darunter: in vielen Ländern, darunter der Schweizv mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarsku

durchwachen: Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.

entbehren: Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.

Familie: aus einer kinderreichen Familie stammenpocházet z rodiny s mnoha dětmi

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

tun: Sie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.

versagen: Ich musste mir vieles versagen.Musel jsem si mnoho odepřít.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!