Hlavní obsah

viel

Zájmeno

  1. mnohý, mnohá, mnohéEr weiß vieles.Ví mnohé.In vielem hat sie Recht.V mnohém má pravdu.
  2. mnoho, hodně velké množstvíViel Glück!Mnoho štěstí!Viel Spaß/Vergnügen!Dobře se bav(te)!Vielen Dank!Děkuji mnohokrát!viel Arbeit habenmít mnoho práce
  3. mnozí, mnohé, mnohá velký počet

Vyskytuje se v

Bein: sotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.sich nicht (mehr) auf den Beinen halten können

beißen: Pes, který štěká, nekouše.Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht.

dahinterstecken: Z toho se nestřílí.Da steckt nicht viel dahinter.

empfinden: mít (velmi) rád koho(sehr) viel für j-n empfinden

helfen: nevědět si (už) radysich nicht (mehr) zu helfen wissen

Holz: strašně moc peněz ap.viel Holz

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

Lärm: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

mehr: víc(e) a víc(e), čím dál tím vícmehr und mehr

nichts: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

nie: už nikdy, nikdy víc(e), víckrát nenie wieder/mehr

noch: ještě (mnohem) + 2. stupeňnoch (viel) + Komparativ

Piep: už si ani nepípnout mlčet, umřítkeinen Piep mehr machen

sagen: nemít si (již) co říctsich nichts (mehr) zu sagen haben

schlecht: nic moc, žádná slávamehr schlecht als recht

Schmalz: koho pěkně vyšťavitviel Schmalz kosten

sehen: nemoci koho/co už ani vidětj-n/etw. nicht mehr sehen können

Sinn: nejít komu z hlavyj-m nicht (mehr) aus dem Sinn gehen

Staub: způsobit velký rozruch, rozvířit stojaté vodyviel Staub aufwirbeln

stehen: (už) nevědět, kde člověku hlava stojínicht (mehr) wissen, wo einem der Kopf steht

Stück: v mnoha směrechin vielen Stücken

verlieren: nemít (už) co ztratitnichts (mehr) zu verlieren haben

viel: trochu mocein bisschen viel

wenig: nic víc nic míň, ani více ani méněnicht mehr und nicht weniger

Wesen: dělat si těžkou hlavu z čehoviel Wesen um etw. machen

Wind: dělat mnoho povyku kolem čeho, pro coviel Wind um etw. machen

zu viel: být přílišzu viel des Guten, des Guten zu viel sein

Ähnlichkeit: v mnohém se podobat komuviel Ähnlichkeit mit j-m haben

bei: mít u sebe hodně penězviel Geld bei sich haben

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

doppelt: dvakrát tolikdoppelt so viel

eineinhalb: jedenapůlkrát tolikeineinhalb mal so viel

Hälfte: mít o polovinu víceum die Hälfte mehr haben

Herr: můj pán a vládce manželmein Herr und Meister

Kraft: stát koho mnoho silj-n viel Kraft kosten

tausend: tisíce divákůviel(e) tausend Zuschauer

Voraus: předem mnohokrát děkujibesten/vielen Dank im Voraus

Wirbel: dělat velký rozruch kolem koho/čehoviel Wirbel um j-n/etw. machen

Zeit: potřebovat více časumehr Zeit brauchen

abhängen: Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.

abrutschen: Její výkony se stále zhoršují.Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.

als dass: Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.

Anlauf: více se rozběhnoutmehr Anlauf nehmen

aufhaben: mít hodně úkolůviel aufhaben

aufhalsen: hodit komu na krk spoustu prácej-m viel Arbeit aufhalsen

aus: Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.

ausstehen: Musel vydržet hodně špatného.Er hat viel Böses ausstehen müssen.

befahren: Sjel mnoho zemí.Er hat viele Länder befahren.

beschäftigen: Kolik lidí zaměstnává?Wie viel Leute beschäftigt er?

besitzen: již nemít štěstíkeine Glück mehr besitzen

bestellen: Moc ho ode mě pozdravuj!Bestelle ihm viele Grüße von mir!

betreten: Do tohoto obchodu už nevkročím.Ich werde dieses Geschäft nie mehr betreten.

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

bieten: Nemá moc co nabídnout.Er hat nicht viel zu bieten.

brennen: Koření v omáčce strašně pálí.Das Gewürz in der Soße brennt viel.

da: Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.

dafür: Dala za to hodně peněz.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.

darunter: v mnoha zemích, mezi nimi i ve Švýcarskuin vielen Ländern, darunter der Schweiz

dazwischen: Bylo mezi tím hodně plevele.Es war viel Unkraut dazwischen.

denn: Kdo má dnes (ale) tolik peněz?Wer hat denn schon so viel Geld?

dergleichen: a podobně (apod.)und dergleichen mehr (u. dgl. m.)

doch: Už přece není dítě!Sie ist doch kein Kind mehr!

durchlaufen: Produkt projde několika kontrolami kvality.Das Produkt durchläuft mehrere Qualitätskontrollen.

durchwachen: Probděla mnoho nocí u lůžka nemocného.Sie hat viele Nächte am Bett des Kranken durchwacht.

eben: To už se holt nezmění.Das ist eben nicht mehr zu ändern.

einbilden: Hodně si o sobě myslela, protože byla krásná.Sie bildete sich viel auf ihre Schönheit ein.

einräumen: Musel přiznat, že přišel příliš pozdě.Er musste einräumen, dass er viel zu spät gekommen war.

entbehren: Po válce se lidé museli obejít bez mnoha věcí.Nach dem Krieg mussten die Menschen vieles entbehren.

geben: Dbá hodně o svůj vzhled.Er gibt viel auf sein Aussehen.

gelten: Tato mince nemá velkou hodnotu.Diese Münze gilt nicht viel.

genießbar: Ten salám se už nedá jíst.Die Salami ist nicht mehr genießbar.

gleich: Jsou si v mnohém podobní.Sie sind sich in vielem gleich.

Glück: mít hodně štěstí v lásce/ve hřeviel Glück in der Liebe/im Spiel haben

haben: mít hodně penězviel Geld haben

halten: Většina stála přece při tobě.Die meisten haben doch zu dir gehalten.

handeln: V létě se rajčata prodávají za mnohem výhodnější ceny než v zimě.Im Sommer werden Tomaten zu viel günstigeren Preisen gehandelt als im Winter.

herhaben: Kde vzal tolik peněz?Wo hat er so viel Geld her?

hin: Práce se protáhla až na několik měsíců.Die Arbeit vollzog sich über mehrere Monate hin.

hindern: Moc světla mě ruší při spaní.Viel Licht hindert mich beim Schlafen.

immer: Přichází stále více lidí.Es kommen immer mehr Leute.

kommen: Jeho kašel je způsobený nadměrným kouřením.Sein Husten kommt vom vielen Rauchen.

kosten: Kolik to stojí?Wie viel kostet es?

leisten: Ve svém životě toho už hodně vykonal.Er hat in seinem Leben schon ziemlich viel geleistet.

Leute: Továrna zaměstnává více jak 200 lidí.Die Fabrik beschäftigt mehr als 200 Leute.

machen: Kolik to dělá celkem?Wie viel macht das zusammen?

aufwirbeln: (z)vířit prach, (z)působit velký rozruch událost, akce ap.viel Staub aufwirbeln

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.

dík: díky mocvielen Dank

dost: mít víc než dostmehr als genug haben

existovat: Existuje více způsobů.Es gibt mehrere Möglichkeiten.

méně: mnohem méněviel weniger

mnoho: Mnoho zdaru!Viel Erfolg!

námaha: vynaložit velkou námahu k čemuviel Mühe auf etw. aufwenden

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

vědět: nevědět si radysich keinen Rat (mehr) wissen

bavit se: Dobře se bavte!Viel Vergnügen/Spaß!

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

dáma: Král má větší hodnotu než dáma.Der König zählt mehr als die Dame.

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

denně: Kolik hodin denně pracujete?Wie viele Stunden am Tag arbeiten Sie?

dřív: Dřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.

důvod: mít mnoho důvodů pro coviele Gründe für etw. haben

energie: vynaložit hodně energieviel Energie aufwenden

hodně: hodně peněz/časuviel Geld/Zeit

honička: mít v práci honičkuviel Hetze in der Arbeit haben

jiný: více než kdo jinýmehr als jeder andere

již: Již neprší.Es regnet nicht mehr.

klad: přinášet komu mnoho kladůj-m viel Positives bringen

kolik: Kolik to stojí?Wie viel kostet das?

lidé: Bylo tam mnoho lidí.Dort waren viele Leute.

málo: více či méněmehr oder weniger

mistr: mistr ve vyprávěníein Meister des Erzählens

mnohem: Je mi mnohem lépe.Es geht mir viel besser.

mnohý: mnozí z nichviele von ihnen

moc: Bylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.

mockrát: Mockrát děkuji.Danke vielmals., Vielen Dank.

moct: Kolik to může stát?Wie viel mag es kosten?

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

nachodit: nachodit mnoho kilometrůviele Kilometer zurücklegen

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

napršet: V noci napršelo.In der Nacht hat es viel geregnet.

naráz: dělat víc věcí narázmehrere Dinge auf einmal tun

nejvíc: nejvíce navštěvované představenídie meist besuchte Vorstellung

několikerý: na několikerý způsobauf mehrere Weisen

nemnoho: nemnoho staršínicht viel älter

nést: Nohy už ho nenesou.Die Beine tragen ihn nicht mehr.

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

nosit se: To už nenosí.Das trägt man heute nicht mehr.

obléhat: Mnoho novinářů obléhalo hotel.Das Hotel wurde von vielen Journalisten belagert.

ažaž: Mám toho ažaž.Mir wird das zu viel.