Hlavní obsah

moc

Příslovce

  1. (velmi) viel, sehr, zu vielMoc mě to mrzí.Es tut mir sehr leid.Byl bych moc rád.Ich wäre sehr froh.
  2. (příliš) zu viel, sehr
  3. (s počítaným předmětem) vielBylo tam moc lidí.Es waren dort viele Leute.Znám ho moc let.Ich kenne ihn viele Jahre.

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (schopnost k působení) die Macht, die Kraftléčivá moc rostlindie Heilkraft der Pflanzen
  2. (schopnost něco vykonat) die Machtsnažit se (vší) mocísich mit aller Macht bemühenTo není v mé moci.Das steht nicht in meiner Macht.
  3. (zákonodárná ap.) die Macht, die Gewalt, die Kraftz moci úřednívon Amts wegenplná mocdie Vollmacht
  4. (vojenská ap.) die Macht, die Kraft

Vyskytuje se v

postrádat: moci postrádatobejít se bez entbehren können*

děkovat: Děkuji moc(krát).Vielen Dank.

demonstrace: demonstrace mocidie Machtdemonstration

dík: díky mocvielen Dank

plný: práv. plná mocdie Vollmacht

rodičovský: práv. rodičovská mocelterliche Gewalt

řeč: nenadělat moc řečínicht viele Reden machen

výkonný: výkonná mocdie Exekutivgewalt

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

fajn: Bylo to moc fajn.Das war sehr fein.

kouzelný: kouzelná mocdie Zauberkraft

namluvit: Moc toho nenamluví.Er macht nicht viele Reden.

omlouvat se: Moc se omlouvám.Es tut mir sehr leid.

spekulovat: Moc o tom nespekuluj.Spekuliere darüber nicht zu viel.

trochu: To je trochu moc.Das ist ein bisschen zu viel.

troufat si: Moc si troufáš!Du wagst zu viel!

uchvátit: uchvátit mocdie Macht ergreifen

žrát: Starý vařič žere moc proudu.Der alte Kocher frisst viel Strom.

hledět: hledět moc vysokohoch hinaus wollen

prst: moci si spočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an fünf Fingern abzählen können

všechen, všechna, všechno: Všeho moc škodí.Allzu viel ist ungesund!

vypočítat: moci si vypočítat co na prstech (jedné ruky)sich etw. an den (zehn) Fingern abzählen können

vysoký: vyšší mochöhere Gewalt