Hlavní obsah

an

Předložka

 1. na, u prostorověan der Bar sitzensedět u baruan demselben Platzna tom samém místě
 2. v, o časověan einem Montagmorgenjednoho pondělního ránaan diesem Tagv tento den, toho dne
 3. podle čeho, (s) pomocí čehoj-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůzean Krücken gehenchodit o berlích
 4. na čem se podílet ap.an der Arbeit seinmít rozdělanou práci
 5. za, z výběr z neurčitého množství
 6. užívá se k udání důvodu nebo příčinyan Hunger sterbenzemřít hlademan einer Grippe leidentrpět chřipkou
 7. užívá se k připojení doplňkuan etw. Dat schuld seinbýt vinný číman etw. Dat vorbeigehenjít kolem čehoetw. an die Tür lehnenopřít co o dveře
 8. užívá se se slovesy k připojení doplňkunaan j-n/etw. appellierenapelovat na koho/coan j-n/etw. denkenmyslet na koho/cosich an j-n wendenobrátit se na koho
 9. bis an etw. Akk k čemubis an die Knieaž ke kolenům

Příslovce

 1. an Berlin: 12.20Berlín ve 12.20
 2. von... an od čeho místněvon hier anodtud
 3. von... an od časověvon heute anode dneškavon Jugend anod mládí

Vyskytuje se v

ab: ab und zu/antu a tam, občas, čas od času

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

Anfang: von Anfang anod (samého) začátku

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

ansehen: Sieh (mal) (einer) an!To se podívejme!

anziehen: Gegensätze ziehen einander/sich an.Protiklady se přitahují.

Bettelstab: an den Bettelstab kommenpřijít na žebráckou hůl

binden: j-m/sich etw. Akk ans Bein bindenco pověsit komu/si na krk

bringen: etw. Akk an sich bringenpřivlastnit si co

Decke: an die Decke gehenrozpálit se, lézt po zdi vzteky

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

Eid: an Eides stattmístopřísežně

Eingemachte: ans Eingemachte gehenjít do hloubky problému ap.

Finger: an jedem Finger zehn habenmít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.

Freude: aus Spaß an der Freudejen tak z legrace

gehen: an die Decke gehenvybuchnout, naštvat se, dožrat se

gehen: j-m an die Hand gehenkomu být k ruce

geraten: an die falsche Adresse geratenobrátit se na špatnou adresu

Gurgel: j-m an die Gurgel springenskočit komu po krku

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Haar: an einem Haar hängenviset na vlásku

halten: an sich haltendržet se, ovládnout se

Hand: j-n an der Hand habenmít koho po ruce

hängen: an einem dünnen Faden hängenviset na tenké nitce

hängen: an einem Haar hängenviset na vlásku

Kandare: j-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehenpřitáhnout komu uzdu

Kante: an allen Ecken und Kantenna každém rohu všude

Karren: j-m an den Karren fahrensjet koho kritizovat

Kehle: es geht j-m an die Kehlekomu jde o krk

Kehricht: Das geht dich einen feuchten Kehricht an!Po tom ti nic není!

Kindesbeine: von Kindesbeinen anodmalička, od dětství

Knüppel: sich Dat einen Knüppel ans Bein bindenuvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bič

kommen: an die Reihe kommenpřijít na řadu

kommen: ans Licht kommenvyjít na světlo

Kreuzweg: am Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen seinstát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnout

Lippe: an j-s Lippen hängenviset komu na rtech

Messer: j-m das Messer an die Kehle setzendát komu nůž na krk

Nagel: etw. Akk an den Nagel hängenpověsit co na hřebík

Nase: j-n an der Nase herumführenvodit koho za nos, věšet komu bulíky na nos

Ort: an Ort und Stelle(přímo) na místě

Pranger: j-n/etw. an den Pranger stellenpostavit koho/co na pranýř

privat: an privatsoukromě, soukromé osobě prodat ap.

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Reihe: an der Reihe seinbýt na řadě

Reihe: an die Reihe kommenpřijít na řadu

Rockzipfel: an j-s Rockzipfel hängendržet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětech

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

Seite: Seite an Seitebok po boku vedle sebe

sich: etw. Nom an sich Datco samo o sobě bez podrobnějších okolností

sich: an und für sich, an sich Datv podstatě, vlastně

Spaß: aus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollereize srandy, (jen tak) pro zábavu

Speck: Ran an den Speck!Tak do toho!, Jedem!

statt: an j-s statt(na)místo koho, za koho

Stelle: an Stelle(na)místo v zastoupení

Stück: an einem Stückv jednom kuse, bez přestání pršet ap.

Tagesordnung: an der Tagesordnung seinbýt na denním pořádku

Teufel: den Teufel an die Wand malenmalovat čerta na zeď

Tod: j-m den Tod an den Hals wünschenpřát komu (jen) smrt jen to nejhorší

unrecht: an den Unrechten/die Unrechte geraten(na)trefit na toho nepravého/tu nepravou

Wand: j-n an die Wand drückentlačit koho ke zdi konkurenta ap.

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

Wie: Auf das Wie kommt es an.Záleží na způsobu.

Zahn: bis an die Zähne bewaffnetpo zuby ozbrojený

zehn: zehn an jedem Finger habenmít na každém prstu deset ctitelů ap.

Zeit: es ist (an der) Zeitje na čase něco udělat

Zünglein: das Zünglein an der Waage seinbýt jazýčkem na vahách

ab: Prag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

Aktualität: an Aktualität gewinnen/verlierenzískat/ztratit na aktuálnosti

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

angleichen: sich seiner/an seine Umgebung angleichenpřizpůsobit se svému okolí

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

anknüpfen: an einen alten Brauch anknüpfennavázat na starý zvyk

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu

anschlagen: Die Rosen schlagen an.Růže se ujímají.

Anschluss: Anschluss ans Internetpřipojení k internetu

austeilen: Prospekte an die Passanten austeilenrozdávat kolemjdoucím prospekty

Bord: an Bordna palubě/palubu lodi, letadla

Bord: an/von Bord gehenvstoupit na/opustit palubu

erklären: etw. an Eides statt erklärenmístopřísežně prohlásit co

gelangen: ans/zum Ziel gelangendorazit do cíle

gelangen: an die Öffentlichkeit gelangendostat se na veřejnost