Hlavní obsah

an

Předložka

 1. na, u prostorověan der Bar sitzensedět u baruan demselben Platzna tom samém místě
 2. v, o časověan einem Montagmorgenjednoho pondělního ránaan diesem Tagv tento den, toho dne
 3. podle čeho, (s) pomocí čehoj-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůzean Krücken gehenchodit o berlích
 4. na čem se podílet ap.an der Arbeit seinmít rozdělanou práci
 5. za, z výběr z neurčitého množství
 6. užívá se k udání důvodu nebo příčinyan Hunger sterbenzemřít hlademan einer Grippe leidentrpět chřipkou
 7. užívá se k připojení doplňkuan etw. Dat schuld seinbýt vinný číman etw. Dat vorbeigehenjít kolem čehoetw. an die Tür lehnenopřít co o dveře
 8. užívá se se slovesy k připojení doplňkunaan j-n/etw. appellierenapelovat na koho/coan j-n/etw. denkenmyslet na koho/cosich an j-n wendenobrátit se na koho
 9. bis an etw. Akk k čemubis an die Knieaž ke kolenům

Příslovce

 1. an Berlin: 12.20Berlín ve 12.20
 2. von... an od čeho místněvon hier anodtud
 3. von... an od časověvon heute anode dneškavon Jugend anod mládí

Vyskytuje se v

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden

an: od čeho místněvon... an

Anfang: od (samého) začátkuvon Anfang an

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

ansehen: To se podívejme!Sieh (mal) (einer) an!

anziehen: Protiklady se přitahují.Gegensätze ziehen einander/sich an.

Bettelstab: přijít na žebráckou hůlan den Bettelstab kommen

binden: co pověsit komu/si na krkj-m/sich etw. Akk ans Bein binden

bringen: přivlastnit si coetw. Akk an sich bringen

Decke: rozpálit se, lézt po zdi vztekyan die Decke gehen

Ecke: na každém rohu všudean allen Ecken (und Enden)

Eid: místopřísežněan Eides statt

Eingemachte: jít do hloubky problému ap.ans Eingemachte gehen

Finger: mít jich na každém prstu deset ctitelů, ctitelek ap.an jedem Finger zehn haben

Freude: jen tak z legraceaus Spaß an der Freude

gehen: vybuchnout, naštvat se, dožrat sean die Decke gehen

geraten: obrátit se na špatnou adresuan die falsche Adresse geraten

Gurgel: skočit komu po krkuj-m an die Gurgel springen

gut: To to pěkně začíná!Das fängt ja gut an!

Haar: viset na vláskuan einem Haar hängen

halten: držet se, ovládnout sean sich halten

Hand: mít koho po rucej-n an der Hand haben

hängen: viset na tenké nitcean einem dünnen Faden hängen

Kandare: přitáhnout komu uzduj-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehen

Kante: na každém rohu všudean allen Ecken und Kanten

Karren: sjet koho kritizovatj-m an den Karren fahren

Kehle: komu jde o krkes geht j-m an die Kehle

Kehricht: Po tom ti nic není!Das geht dich einen feuchten Kehricht an!

Kindesbeine: odmalička, od dětstvívon Kindesbeinen an

Knüppel: uvázat si kouli na nohu, uplést si na sebe bičsich Dat einen Knüppel ans Bein binden

kommen: přijít na řaduan die Reihe kommen

Kreuzweg: stát na křižovatce, dostat se na křižovatku muset se rozhodnoutam Kreuzweg stehen, an einen Kreuzweg gekommen sein

Lippe: viset komu na rtechan j-s Lippen hängen

Messer: dát komu nůž na krkj-m das Messer an die Kehle setzen

Nagel: pověsit co na hřebíketw. Akk an den Nagel hängen

Nase: vodit koho za nos, věšet komu bulíky na nosj-n an der Nase herumführen

Ort: (přímo) na místěan Ort und Stelle

Pranger: postavit koho/co na pranýřj-n/etw. an den Pranger stellen

privat: soukromě, soukromé osobě prodat ap.an privat

Quelle: být (přímo) u zdroje/pramenean der Quelle sitzen

Reihe: být na řaděan der Reihe sein

Rockzipfel: držet se máminy sukně, schovávat se za máminy sukně o dětechan j-s Rockzipfel hängen

Schalthebel: být u kormidla/vesla, tahat za drátkyan den Schalthebeln der Macht sitzen

Seite: bok po boku vedle sebeSeite an Seite

sich: co samo o sobě bez podrobnějších okolnostíetw. Nom an sich Dat

Spaß: ze srandy, (jen tak) pro zábavuaus Spaß an der Freude, aus (lauter) Spaß und Tollerei

Speck: Tak do toho!, Jedem!Ran an den Speck!

statt: (na)místo koho, za kohoan j-s statt

Stelle: (na)místo v zastoupenían Stelle

Stück: v jednom kuse, bez přestání pršet ap.an einem Stück

Tagesordnung: být na denním pořádkuan der Tagesordnung sein

Teufel: malovat čerta na zeďden Teufel an die Wand malen

Tod: přát komu (jen) smrt jen to nejhoršíj-m den Tod an den Hals wünschen

unrecht: (na)trefit na toho nepravého/tu nepravouan den Unrechten/die Unrechte geraten

Wand: tlačit koho ke zdi konkurenta ap.j-n an die Wand drücken

Welt: až na konec světabis ans Ende der Welt

Wie: Záleží na způsobu.Auf das Wie kommt es an.

Zahn: po zuby ozbrojenýbis an die Zähne bewaffnet

zehn: mít na každém prstu deset ctitelů ap.zehn an jedem Finger haben

Zeit: je na čase něco udělates ist (an der) Zeit

Zünglein: být jazýčkem na vaháchdas Zünglein an der Waage sein

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

Aktualität: získat/ztratit na aktuálnostian Aktualität gewinnen/verlieren

anfassen: Chyťte se za ruce.Fasst euch an.

angleichen: přizpůsobit se svému okolísich seiner/an seine Umgebung angleichen

anheften: připevnit inzerát na dveřeeine Annonce an die Tür anheften

anknüpfen: navázat na starý zvykan einen alten Brauch anknüpfen

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

anpressen: přitisknout ucho na stěnudas Ohr an die Wand anpressen

anschlagen: Růže se ujímají.Die Rosen schlagen an.

Anschluss: připojení k internetuAnschluss ans Internet

austeilen: rozdávat kolemjdoucím prospektyProspekte an die Passanten austeilen

Bord: na palubě/palubu lodi, letadlaan Bord

erklären: místopřísežně prohlásit coetw. an Eides statt erklären

gelangen: dorazit do cíleans/zum Ziel gelangen

ab: tu a tam, občas, čas od časuab und zu/an

akce: zúčastnit se kulturní akcean einer kulturellen Veranstaltung teilnehmen

král: na Tři králean Dreikönige

nedostatek: z nedostatku/pro nedostatek důkazůmangels Beweise/aus Mangel an Beweisen

nitka: viset na nitcean einem seidenen Faden hängen

paluba: na paluběan Bord

podomní: podomní prodejVerkauf an der Tür

potřeba: denní potřeba vitamínu Cder Tagesbedarf an Vitamin C

práh: přen. být na prahu životaan der Schwelle zum Tod stehen

adaptovat: adaptovat se na nové prostředísich an die neue Umgebung anpassen

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

bar: sedávat u/na baruan der Bar sitzen

berla: chodit o berlíchan Krücken gehen

blíže: sednout si blíž k oknusich näher ans Fenster setzen

bohatý: mít bohaté zkušenostireich an Erfahrungen sein

bouda: Uvaž psa k boudě!Binde den Hund an die Hütte an!

brnknout: Brnkni mi někdy!Ruf mich mal an!

bůh: věřit v Bohaan Gott glauben

být: Co je ti po tom?Was geht dich das an?

cíl: doběhnout do cíleans Ziel kommen

citlivý: Dotkl se jejího citlivého místa.Er traf sie an ihrer empfindlichsten Stelle.

cloumat: cloumat klikouan der Türklinke rütteln

co: Co, ty sis na mě vzpomněl?Was, du hast dich an mich erinnert?

co do: Co do znalostí se mu nikdo nevyrovná.Was die Kenntnisse betrifft, kommt niemand an ihn heran.

cukrovka: trpět cukrovkouan Zuckerkrankheit leiden

čas: Je na čase.Es ist an der Zeit.

dát se: dát se do prácesich an die Arbeit machen

dětství: od dětstvívon Kindheit an

diabetes: onemocnět diabeteman Diabetes erkranken

doběhnout: Doběhl jako třetí.Er kam als Dritter an.

dojít: dojít k cílians Ziel gelangen

dostat se: dostat se k mocian die Macht kommen

drhnout: Dveře drhnou o práh.Die Tür schleift an der Schwelle.

držet: držet dítě za rukudas Kind an der Hand halten

držet se: držet se předpisůsich an die Vorschriften halten

fakulta: studovat na přírodovědecké fakultěan der naturwissenschaftlichen Fakultät studieren

filozofie: studovat na filozofiian der philosophischen Fakultät studieren

fronta: fronta u pokladnydie Schlange an der Kasse

hák: pověsit co na háketw. an einen Haken hängen

halucinace: trpět halucinacemian Halluzinationen leiden

hlt: posilnit se hltem kořalkysich an einem Schluck Schnaps laben

hnusit se: To se mi hnusí.Das ekelt mich (an).

honem: Honem, do práce!Marsch, an die Arbeit!

hraničit: Německo hraničí na jihu se Švýcarskem.Deutschland grenzt im Süden an die Schweiz.

hryzat: hryzat si nehtyan den Fingernägeln kauen

choroba: trpět nevyléčitelnou chorobouan einer unheilbaren Krankheit leiden

chytit se: Chyťte se za ruce.Fasst euch an den Händen.

inteligence: Patří k inteligenci.Er gehört der Intelligenz an.

jak: Jak se dostanu do hotelu, zavolám ti.Sobald ich ins Hotel gelange, rufe ich dich an.

jezdit: Autobus v neděli nejezdí.Der (Auto)Bus verkehrt an Sonntagen nicht.

jmenovka: jmenovka na dveříchdas Namensschild an der Tür

jod: mít nedostatek joduMangel an Jod haben

k, ke, ku: sednout si ke stolusich an den Tisch setzen

klepat: přen. klepat si na čelosich an die Stirn greifen

kolej: Vlak přijede na pátou kolej.Der Zug kommt auf Gleis fünf an.

kolem: Přešel kolem nás.Er ging an uns vorbei.

konečná: vystoupit na konečnéan der Endstation aussteigen

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

lepit se: Bláto se lepí na boty.Der Schlamm pappt an den Schuhen.

ležet: Vídeň leží na Dunaji.Wien liegt an der Donau.

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

libovat si: Liboval si, že je pěkné počasí.Er erfreute sich an dem schönen Wetter.

lpět: lpět na svých zásadáchan seinen Prinzipien festhalten

makat: Nemakej na to!Rühre es nicht an!

medicína: studovat na medicíněan der Medizinischen Fakultät studieren

meta: postavit se na metusich an die Markierung stellen

míhat se: Kolem nás se míhají auta.Die Autos huschen an uns vorbei.

míjet: Rychlík míjí malé stanice.Der Schnellzug fährt an kleinen Stationen vorbei.

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.

místo: Všecko je na svém místě.Alles ist an seinem Ort.