Hlavní obsah

ab

Předložka; s 3. pád

  1. od(e) časový okamžikab nächstem Dienstagod příštího úterý
  2. od, z místo, bodab dem Bahnhofod nádraží
  3. označení momentu, od kterého se něco odehrávalo, něco probíhalood

Příslovce

  1. von irgendwann/irgendwo ab od časový nebo místní údajvon heute Abend abod dnešního večeravon Montag abod pondělkavom Bahnhof abod nádraží
  2. užívá se v jízdních řádech k označení času odjezduPrag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50
  3. Ab! hovor.Padej!, Hybaj!, Utíkej!
  4. ab und zu/an tu a tam, občas, čas od času

Vyskytuje se v

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

abzeichnen: Eine Gefahr zeichnet sich ab.Rýsuje se nebezpečí.

heute: von heute abodedneška

nun: von nun abod tohoto okamžiku

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

abgießen: Gieß Wasser (aus dem Eimer) ab!Vylij vodu (z kýblu)!

abgleiten: Sie glitt vom Beckenrand ab.Sjela z okraje bazénu.

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abhauen: Die Maurer hauten den Putz ab.Zedníci otloukli omítku.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkehren: Ich kehrte mich von ihr ab.Odvrátila jsem se od ní.

abkehren: Ich kehrte den Schmutz von der Treppe ab.Odmetla jsem špínu ze schodů.

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

abnehmen: Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.Převzala od listonoše balíček.

abnehmen: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

abreiben: Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.Očistil jsem si ruce o kalhoty.

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

abschieben: Schieb ab!Vypadni!, Odpal!, Táhni!

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

abweichen: Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.

anstatt: Er hat den ganzen Nachmittag gespielt, anstatt zu lernen.Celé odpoledne si hrál, místo aby se učil.

anweisen: Ich habe ihn angewiesen, die Sache sofort zu erledigen.Uložila jsem mu, aby tu věc okamžitě vyřídil.

aufkommen: přen. um keinerlei Zweifel aufkommen zu lassenaby nevznikly žádné pochyby

damit: Er beeilt sich, damit er den Zug noch schafft.Pospíchá, aby ještě stihl vlak.

daransetzen: Er hat alles darangesetzt, den Job zu bekommen.Vynaložil vše na to, aby tu práci dostal.

dass: als dassnež aby

dass: statt dassmísto aby

dass: außer dassnež aby

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

frei: Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.

Gewehr: Gewehr ab!K noze zbraň!

hauchen: auf die Hände hauchen, um sie zu wärmendýchnout na ruce, aby se zahřály

hinterher sein: hinterher sein, dass alles aufgeräumt wirdkontrolovat, aby bylo vše uklizeno

Krankheit: Die Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

praktizieren: Dr. Schulz praktiziert ab 1. 10. wieder.Doktor Schulz bude zase ordinovat od 1. 10.

statt: Statt zu schreiben, ruft er lieber an.Místo aby napsal, raději zavolá.

überstürzen: Sie überstürzte sich, uns die Neuigkeit zu überbringen.Mohla se přetrhnout, aby nám tu novinu donesla.

um: Sie kam, um sich zu entschuldigen.Přišla, aby se omluvila.

um: Er ist dumm genug, um so einen Fehler zu machen.Je dost hloupý (na to), aby udělal takovou chybu.

um: Er ist zu krank, um zu arbeiten.Je příliš nemocný, než aby mohl pracovat.

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

von: Von morgen ab rauche ich nicht mehr.Od zítřka nekouřím.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!

a: tu a tamab und zu

klobouk: Klobouk dolů před kým/čím!Hut ab vor j-m/etw.!

aby: Přišel, aby tě poznal.Er ist gekommen, um dich kennen zu lernen.

aby: Bylo nutné, aby přišli včas.Es war nötig, dass sie rechtzeitig kamen.

aby: Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.

aby: Jen aby ses tam měl dobře.Hauptsache, es geht dir dort gut.

aby: Aby se mu tak něco stalo!Hoffentlich passiert ihm nichts!

chvílemi: Chvílemi také svítilo slunce.Die Sonne hat auch ab und zu geschienen.

jet: Vlak jede ve tři hodiny.Der Zug fährt um drei ab.

křižovatka: Na křižovatce odbočte doleva.An der Kreuzung biegen Sie nach links ab.

loupat se: Nátěr se loupe.Der Anstrich löst sich ab.

maturovat: Maturoval v roce 1983.Er legte im Jahr 1983 das Abitur ab.

mazat: Mazej pryč!Fahr ab!, Zieh Leine!

místo: Místo aby napsal, raději zavolá.Statt zu schreiben, ruft er lieber an.

možno: Není možno, aby ...Es ist unmöglich, dass ...

muset: Musíme si pospíšit, aby nám neujel vlak.Wir müssen uns beeilen, damit uns der Zug nicht wegfährt.

nadejít: Nadešel si lesem.Er schnitt durch den Wald ab.

nahoru: od dvaceti let nahoruab zwanzig Jahren

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

než: Je příliš skromný, než aby to o sobě vykládal.Er ist zu bescheiden, als dass er es über sich erzählen würde.

nutný: Je nutné, aby ...Es ist nötig, dass ...