Hlavní obsah

ab

Předložka; s 3. pád

  1. od(e) časový okamžikab nächstem Dienstagod příštího úterý
  2. od, z místo, bodab dem Bahnhofod nádraží
  3. označení momentu, od kterého se něco odehrávalo, něco probíhalood

Příslovce

  1. von irgendwann/irgendwo ab od časový nebo místní údajvon heute Abend abod dnešního večeravon Montag abod pondělkavom Bahnhof abod nádraží
  2. užívá se v jízdních řádech k označení času odjezduPrag ab 8:30 Uhr, Berlin an 12:50 Uhrz Prahy v 8:30, v Berlíně ve 12:50
  3. Ab! hovor.Padej!, Hybaj!, Utíkej!
  4. ab und zu/an tu a tam, občas, čas od času

Vyskytuje se v

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

abzeichnen: Eine Gefahr zeichnet sich ab.Rýsuje se nebezpečí.

heute: von heute abodedneška

nun: von nun abod tohoto okamžiku

abbauen: Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.Sportovec odpadl krátce před cílem.

abfahren: Der Bus fährt gleich ab.Autobus hned odjíždí.

abfahren: Seine Schwester fährt um fünf Uhr ab.Jeho sestra odjíždí v pět hodin.

abfallen: přen. Die Angst fiel von ihm ab.Spadl z něho strach.

abfließen: přen. Der Verkehr fließt schlecht ab.Doprava vázne.

abfragen: Ich fragte ihn/ihm englische Vokabeln ab.Vyzkoušel(a) jsem ho z anglických slovíček.

abgeben: Gibst du mir ein Stück von deinem Brötchen ab?Dáš mi kousek tvé housky?

abgeben: Aus gesundheitlichen Gründen gab er seinen Vorsitz ab.Ze zdravotních důvodů se vzdal svého předsednictví.

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

abgehen: Davon gehen noch 10% ab.Z toho se ještě odečítá 10%.

abgießen: Gieß Wasser (aus dem Eimer) ab!Vylij vodu (z kýblu)!

abgleiten: Sie glitt vom Beckenrand ab.Sjela z okraje bazénu.

abhängen: Viele Studierende hängen finanziell von ihren Eltern ab.Mnozí studující jsou finančně závislí na svých rodičích.

abhauen: Die Maurer hauten den Putz ab.Zedníci otloukli omítku.

abkaufen: Sie kaufte ihm ein altes Radio ab.(Od)Koupila od něho staré rádio.

abkehren: Ich kehrte mich von ihr ab.Odvrátila jsem se od ní.

abkehren: Ich kehrte den Schmutz von der Treppe ab.Odmetla jsem špínu ze schodů.

abklopfen: Ich klopfte mir den Mantel ab.Vyklepala jsem si kabát.

ablaufen: Wann läuft der Vertrag ab?Kdy vyprší smlouva?

abnehmen: Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.Převzala od listonoše balíček.

abnehmen: Der Mond nimmt ab.Měsíc ubývá.

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

abreiben: Ich rieb mir die Hände an den Hosen ab.Očistil jsem si ruce o kalhoty.

abreißen: Die Telefonverbindung riss ab.Telefonní spojení se přerušilo.

abrutschen: Ihre Leistungen rutschen immer mehr ab.Její výkony se stále zhoršují.

abschieben: Schieb ab!Vypadni!, Odpal!, Táhni!

abschneiden: Dieser Pfad schneidet ab.Tato stezka je zkratka.

absondern: Er sonderte sich von seinen Mitschülern ab.Stranil se svých spolužáků.

abstehen: Der Schrank steht zu weit (von der Wand) ab.Skříň stojí příliš daleko (od stěny).

abstoßen: Ich stieß mich vom Boden ab.Odrazila jsem se od země.

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

abweichen: Die Fassung weicht im Wortlaut von der anderen ab.Verze se v doslovném znění odlišují jedna od druhé.

Einlass: Einlass ab 18 Uhrvstup od 18 hodin

frei: Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.

Gewehr: Gewehr ab!K noze zbraň!

Krankheit: Die Krankheit klingt ab.Nemoc odeznívá.

nachmittags: Der Zug fährt nachmittags um drei ab.Vlak jezdí odpoledne ve tři.

praktizieren: Dr. Schulz praktiziert ab 1. 10. wieder.Doktor Schulz bude zase ordinovat od 1. 10.

von: Lies von hier ab!Čti odsud!

von: Von morgen ab rauche ich nicht mehr.Od zítřka nekouřím.

Zunge: hovor. Dabei bricht man sich die Zunge ab!Na tom by si člověk zlomil jazyk!