Hlavní obsah

frei

Přídavné jméno

 1. svobodný, volný, nezávislý občan ap.
 2. volný výklad ap., bez pomůcek cvik ap.eine freie Rede haltenpromluvit spatra
 3. volný, liberální, nekonvenční
 4. chem., fyz.volný, nevázaný elektron ap.
 5. von etw. bez čehofrei von Sorgen seinnemít starosti
 6. volný, na svobodě, nevězněný zločinec ap.
 7. volný, širý moře ap.
 8. nahý, obnažený
 9. volný, neobsazený sedadlo ap.einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místoZimmer freivolno, volné pokoje
 10. volný den ap.Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.
 11. bezplatný, zadarmo, zdarmaeinen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

Vyskytuje se v

Freie: im Freienvenku

Fuß: auf freiem Fuß seinbýt na svobodě

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost

lassen: j-m freie Hand lassennechat volnou ruku komu

Rücken: den Rücken frei habenmít volnou ruku

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Wildbahn: freie Wildbahnvolná příroda

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verkäuflich: frei verkäuflich seinbýt volně prodejný

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu

prostor: etw. Dat freien Raum gebendát volný prostor čemu

volný: freier Fallfyz. volný pád

vybraná: eine freie Wahl habenmít na vybranou

dávat: j-m freie Wahl lassendávat komu na vybranou

elektron: freies Elektronvolný elektron

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

myšlenka: freie Ideesvobodná myšlenka

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

nocovat: unter freiem Himmel nächtigennocovat pod širým nebem

odložit: u lékaře Machen Sie sich bitte frei.Prosím, odložte si.

okno: eine (freie) Lücke im Stundenplan habenmít v rozvrhu okno

pracovní: freier Arbeitsplatzvolné pracovní místo

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

průchod: j-m einen freien Durchgang garantierenzaručit komu svobodný průchod

ročník: Die ersten Klassen haben frei.První ročníky mají volno.

rozestoupit se: Machen Sie Platz!, Bahn frei!Rozestupte se!

svobodně: sich frei entscheidensvobodně se rozhodnout

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

tamten: Da der Sessel in der Ecke ist frei.Tamta židle v rohu je volná.

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

Fall: der freie Fallvolný pád

venku: im Freien übernachtennocovat venku

vězeň: den Gefangenen auf freien Fuß setzenpropustit vězně na svobodu

volně: frei zugänglichvolně dostupný

volno: Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?Máte dnes večer volno?

výběh: ein freier Hühnerauslaufvolný výběh kuřat

vylákat: Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.Krásné počasí je vylákalo ven.

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

živočich: frei lebende Lebewesenvolně žijící živočichové

plíce: j-m etw. frei von der Leber sagenříci komu co od plic

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

pták: frei wie ein Vogel seinbýt volný jako pták

ruka: j-m freie Hand bei/in etw. lassendát komu volnou ruku v čem

vstup: Eintritt freivstup volný