Hlavní obsah

Freier

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. zast.nápadník
  2. zákazník prostitutky

Vyskytuje se v

Freie: im Freienvenku

Fuß: auf freiem Fuß seinbýt na svobodě

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost

lassen: j-m freie Hand lassennechat volnou ruku komu

Rücken: den Rücken frei habenmít volnou ruku

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Wildbahn: freie Wildbahnvolná příroda

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verkäuflich: frei verkäuflich seinbýt volně prodejný

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu

prostor: etw. Dat freien Raum gebendát volný prostor čemu

volný: freier Fallfyz. volný pád

vybraná: eine freie Wahl habenmít na vybranou

dávat: j-m freie Wahl lassendávat komu na vybranou

elektron: freies Elektronvolný elektron

konkurz: eine freie Stelle ausschreibenvypsat konkurz na uvolněné místo

myšlenka: freie Ideesvobodná myšlenka

nebe: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

nocovat: unter freiem Himmel nächtigennocovat pod širým nebem

odložit: u lékaře Machen Sie sich bitte frei.Prosím, odložte si.

okno: eine (freie) Lücke im Stundenplan habenmít v rozvrhu okno

pracovní: freier Arbeitsplatzvolné pracovní místo

prázdný: ein leerer/freier Platzprázdné místo

průchod: j-m einen freien Durchgang garantierenzaručit komu svobodný průchod

ročník: Die ersten Klassen haben frei.První ročníky mají volno.

rozestoupit se: Machen Sie Platz!, Bahn frei!Rozestupte se!

svobodně: sich frei entscheidensvobodně se rozhodnout

širý: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Fall: der freie Fallvolný pád

tamten: Da der Sessel in der Ecke ist frei.Tamta židle v rohu je volná.

tento: Dieser Platz ist frei.Toto místo je volné.

venku: im Freien übernachtennocovat venku

vězeň: den Gefangenen auf freien Fuß setzenpropustit vězně na svobodu

volně: frei zugänglichvolně dostupný

volno: Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?Máte dnes večer volno?

výběh: ein freier Hühnerauslaufvolný výběh kuřat

vylákat: Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.Krásné počasí je vylákalo ven.

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

živočich: frei lebende Lebewesenvolně žijící živočichové

plíce: j-m etw. frei von der Leber sagenříci komu co od plic

průběh: den Dingen freien Lauf lassennechat věcem volný průběh

pták: frei wie ein Vogel seinbýt volný jako pták

ruka: j-m freie Hand bei/in etw. lassendát komu volnou ruku v čem

vstup: Eintritt freivstup volný