Hlavní obsah

Freier

Der, podstatné jméno~s, ~

  1. zast.nápadník
  2. zákazník prostitutky

Vyskytuje se v

Fall: der freie Fallvolný pád

Freie: im Freienvenku

Freie: ins Freieven

Fuß: auf freiem Fuß seinbýt na svobodě

Geleit: freies/sicheres Geleitimunita, (trestní) nedotknutelnost

lassen: j-m freie Hand lassennechat volnou ruku komu

Rücken: den Rücken frei habenmít volnou ruku

Schnauze: frei (nach) Schnauze, nach Schnauzez placu, z hlavy, bez přípravy

Wildbahn: freie Wildbahnvolná příroda

Himmel: unter freiem Himmel schlafenspát pod širým nebem

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

unter: Eintritt frei für Kinder unter sechs Jahrenvstup volný pro děti do šesti let

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

dieser, diese, dieses: Dieser Platz (hier) ist frei.Toto místo (tady) je volné.

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

Eintritt: Eintritt (ist) frei!Vstup (je) volný!

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

frei: frei von Sorgen seinnemít starosti

frei: einen freien Parkplatz suchenhledat volné parkovací místo

frei: Zimmer freivolno, volné pokoje

frei: Der Film ist ab 12 Jahren frei.Film je přístupný od 12 let.

frei: einen freien Eintritt für Studenten bietenposkytovat volný vstup pro studenty

freistehen: Es steht ihm frei, ob er kommt.Záleží na něm, jestli přijde.

Journalist: ein freier Journalistnovinář na volné noze

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Stelle: sich um eine (freie) Stelle bewerbenucházet se o (volné) místo

überfressen: Tiere in freier Wildbahn überfressen sich nicht.Zvířata ve volné přírodě se nepřežírají.

übersetzen: einen Text wörtlich/Wort für Wort/frei übersetzenpřeložit text doslovně/slovo za slovem/volně

ungezwungen: frei und ungezwungen redensvobodně a nenuceně mluvit

verfügen: über Zeit frei verfügenvolně disponovat časem

verkäuflich: frei verkäuflich seinbýt volně prodejný

Wildbahn: in freier Wildbahn lebende Tierezvířata žijící ve volné přírodě

Zimmer: Haben Sie ein Zimmer frei?Máte volný pokoj? v hotelu

prostor: dát volný prostor čemuetw. Dat freien Raum geben

volný: fyz. volný pádfreier Fall

volný: volná (pracovní) místafreie Arbeitsplätze

volný: do volné přírodyin die freie Natur

volný: vstup volnýfreier Eintritt

vybraná: mít na vybranoueine freie Wahl haben

dávat: dávat komu na vybranouj-m freie Wahl lassen

elektron: volný elektronfreies Elektron

konkurz: vypsat konkurz na uvolněné místoeine freie Stelle ausschreiben

myšlenka: svobodná myšlenkafreie Idee

nebe: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

nocovat: nocovat pod širým nebemunter freiem Himmel nächtigen

odložit: Prosím, odložte si.u lékaře Machen Sie sich bitte frei.

okno: mít v rozvrhu oknoeine (freie) Lücke im Stundenplan haben

pracovní: volné pracovní místofreier Arbeitsplatz

prázdný: prázdné místoein leerer/freier Platz

prostor: volný prostorfreier Raum

průchod: zaručit komu svobodný průchodj-m einen freien Durchgang garantieren

ročník: První ročníky mají volno.Die ersten Klassen haben frei.

rozestoupit se: Rozestupte se!Machen Sie Platz!, Bahn frei!

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

širý: spát pod širým nebemunter freiem Himmel schlafen

tamten: Tamta židle v rohu je volná.Da der Sessel in der Ecke ist frei.

tento: Toto místo je volné.Dieser Platz ist frei.

venku: nocovat venkuim Freien übernachten

vězeň: propustit vězně na svoboduden Gefangenen auf freien Fuß setzen

volně: volně dostupnýfrei zugänglich

volno: Máte dnes večer volno?Sind Sie/Seid ihr heute Abend frei?

volno: Je volno, můžeš jet.Es ist frei, du kannst fahren.

volný: novinář na volné nozeein frei(beruflich)er Journalist

volný: k volnému použitízur freien Verfügung

výběh: volný výběh kuřatein freier Hühnerauslauf

vylákat: Krásné počasí je vylákalo ven.Das schöne Wetter lockte sie ins Freie.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

živočich: volně žijící živočichovéfrei lebende Lebewesen

plíce: říci komu co od plicj-m etw. frei von der Leber sagen

průběh: nechat věcem volný průběhden Dingen freien Lauf lassen

pták: být volný jako ptákfrei wie ein Vogel sein

ruka: dát komu volnou ruku v čemj-m freie Hand bei/in etw. lassen

volný: mít volnou ruku v čemfreie Hände bei etw. haben

volný: dát čemu volný průchodetw. Dat freien Lauf lassen

volný: mít volné pole působnostiein freies Betätigungsfeld haben

vstup: vstup volnýEintritt frei