Hlavní obsah

offen

Vyskytuje se v

all: j-m stehen alle Türen offenkdo má všechny dveře dokořán

Arm: j-n mit offenen Armen aufnehmenpřijmout koho s otevřenou náručí

Geheimnis: ein offenes Geheimnisveřejné tajemství

Haus: Haus der offenen Türden otevřených dveří univerzity ap.

Tag: Tag der offenen Türden otevřených dveří

Meer: das weite/offene Meerširé/otevřené moře

See: die offene Seeširé moře

Weg: j-m stehen alle Wege offenkdo má všechny dveře otevřené

Wort: ein offenes Wort mit j-m redenmluvit s kým otevřeně

also: Die Tür war offen, also musste jemand gekommen sein.Dveře byly otevřené, takže někdo musel přijít.

dveře: den otevřených dveříTag der offenen Tür

otevřený: den otevřených dveříder Tag der offenen Tür

otevřený: ling. otevřená slabikaoffene Silbe

otevřený: otevřený dopisoffener Brief

tajemství: veřejné tajemstvíoffenes Geheimnis

veřejný: iron. veřejné tajemstvíein offenes Geheimnis

čumět: čumět na koho/co s otevřenou pusouj-n/etw. mit offenem Mund angaffen

dopis: otevřený dopisoffener Brief

korba: korba valníkudie offene Ladefläche eines Pritschenwagens

nastražit: nastražit očidie Augen offen haben

ohniště: otevřené ohništěoffene Feuerstelle

otevřeně: jednat/mluvit otevřeněoffen handeln/sprechen

otevřeně: otevřeně se hlásit ke komu/čemusich offen zu j-m/etw. melden

otevřený: otevřený oheňoffenes Feuer

otevřený: otevřené mořeoffenes Meer

otevřený: nechat věc otevřenoudie Sache offen lassen

otevřený: otevřená povahaoffener Charakter

pootevřený: nechat pootevřené dveředie Tür angelehnt/eine Spalt offen lassen

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

rozpuštěný: rozpuštěné vlasyoffene Haare

zjevný: klást zjevný odpor komuj-m offenen Widerstand leisten

dveře: kdo má všechny dveře otevřenéj-m stehen alle Türen offen

dvířka: nechat si otevřená zadní dvířkasich eine Hintertür offen lassen

hrát: hrát s kým otevřenou hrumit j-m ein offenes Spiel spielen

mluvit: mluvit otevřeněoffen sprechen

otevřený: přijmout koho s otevřenou náručíj-n mit offenen Armen empfangen

otevřený: mít oči otevřenédie Augen offen haben

otevřený: hrát otevřenou hruein offenes Spiel spielen

sežrat: sežrat komu co i s chlupamaj-m ins offene Messer laufen

ústa: stát s otevřenými ústymit offenem Mund dastehen