Hlavní obsah

lose

Vyskytuje se v

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

Hölle: Die Hölle ist los!To je peklo!

los: j-n/etw. los seinzbavit se koho/čeho nepřítele ap.

los: etw. Akk los seinpřijít o co o peníze ap.

los: mit j-m ist nichts loss kým nic není, není legrace

los: Was ist denn mit dir los?Co je to s tebou?, Co se s tebou děje?

los: Was ist (denn) los?Co(pak) se stalo?

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

Teufel: irgendwo ist der Teufel loskde je tóčo

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

Los: über etw. ein Los ziehenlosovat o čem

Los: ein Los kaufenkoupit los

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své Mazdy a odjela.

mich: Lass mich los!Nechej mě!, Pusť mě!

Mundwerk: ein freches/loses Mundwerk habenbýt drzý/sprostý

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

stírací: stírací losdas Rubbellos

sypaný: sypaný čajloser Tee

být: Co je s tebou?Was ist los mit dir?

co: Co se děje?Was ist los?

copak: Copak se stalo?Was ist denn los?

dít se: Co se tu děje?Was ist hier los?

jít: V kolik jdeš?Wann gehst du los?

los: určit koho/co losemj-n/etw. durch das Los bestimmen

los: losy státní loteriedie Lose der Staatslotterie

odvázat se: Odvaž se!Mach was los!

rozhodnout: Los rozhodne.Das Los entscheidet.

rozchodit: To nerozchodím!Das werde ich nie los!

setřít: setřít stírací losdas Rubbellos (frei)rubbeln

táhnout: táhnout losein Los ziehen

utrhnout se: Pes se utrhl ze řetězu.Der Hund riss sich von der Kette los.

uvolněný: kniha s uvolněnými stránkamiein Buch mit losen Seiten

volně: volně spojenýlose verbunden

volný: volné listy v knizelose Blätter im Buch

že: Co se děje, že jsi tak smutná?Was ist los, dass du so traurig bist?

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!