Hlavní obsah

losen

Sloveso

  • losovatWir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

Vyskytuje se v

Hölle: Die Hölle ist los!To je peklo!

los: j-n/etw. los seinzbavit se koho/čeho nepřítele ap.

lösen: sich lösenuvolnit se, opad(áv)at, odlepit se

Teufel: irgendwo ist der Teufel loskde je tóčo

kriegerisch: einen kriegerischen Konflikt lösenřešit válečný konflikt

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

auflösen: Zucker löst sich im Tee auf.Cukr se rozpouští v čaji.

fertig: sport. Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se, pozor, teď!

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

heikel: mit j-m eine heikle Angelegenheit lösenřešit s kým choulostivou záležitost

losen: Wir wollen losen, wer anfängt.Chceme losovat, kdo začne.

losfahren: Sie stieg in ihren Mazda und fuhr los.Nasedla do své mazdy a odjela.

mich: Lass mich los!Nechej mě!, Pusť mě!

Mundwerk: ein freches/loses Mundwerk habenbýt drzý/sprostý

was: Was ist los?Co se děje?, Co se stalo?

být: Was ist los mit dir?Co je s tebou?

co: Was ist los?Co se děje?

copak: Was ist denn los?Copak se stalo?

dít se: Was ist hier los?Co se tu děje?

jít: Wann gehst du los?V kolik jdeš?

křížovka: ein Kreuzworträtsel lösenluštit křížovku

loupat se: Der Anstrich löst sich ab.Nátěr se loupe.

luštit: ein Kreuzworträtsel lösenluštit křížovku

naléhavě: etw. dringend lösenřešit naléhavě co

odloučit se: sich von den Eltern lösenodloučit se od rodičů

odvázat se: Mach was los!Odvaž se!

originálně: etw. originell lösenoriginálně co vyřešit

palčivý: ein brennendes Problem lösenřešit palčivý problém

příklad: die Rechenaufgaben lösenřešit příklady

radikálně: etw. radikal lösenvyřešit co radikálně

rovnice: die Gleichung lösenvyřešit rovnici

rozhodnout: Das Los entscheidet.Los rozhodne.

rozchodit: Das werde ich nie los!To nerozchodím!

rozluštit: das Rätsel lösenrozluštit hádanku

rozpadat se: Ihre Bande löst sich allmählich auf.Jejich parta se postupně rozpadá.

rozřešit: ein Problem lösenrozřešit problém

rozvázat: den Knoten (im Schnürsenkel) lösenrozvázat uzel (na tkaničce)

rozvázat se: Das Schnürchen auf der Schachtel hat sich gelöst.Šňůrka na krabici se rozvázala.

rozvazovat se: Die Schleife in ihrem Haar löst sich.Rozvazuje se jí stuha ve vlasech.

sevření: sich aus j-s Umarmung lösenvymanit se ze sevření koho

slézat: Der Nagel löst sich ihm ab.Slézá mu nehet.

snadno: Das Problem ist leicht zu lösen.Problém se dá snadno vyřešit.

táhnout: ein Los ziehentáhnout los

utrhnout se: Der Hund riss sich von der Kette los.Pes se utrhl ze řetězu.

uvolněný: ein Buch mit losen Seitenkniha s uvolněnými stránkami

volně: lose verbundenvolně spojený

volný: lose Blätter im Buchvolné listy v knize

Beeilung: (Los,) Beeilung!, Etwas Beeilung, bitte!Rychle!, Pospěš!, Pohyb!

záhada: ein Rätsel lösenrozluštit záhadu

zrušit: das Arbeitsverhältnis lösenzrušit pracovní poměr

že: Was ist los, dass du so traurig bist?Co se děje, že jsi tak smutná?

jazyk: j-m die Zunge lösenrozvázat komu jazyk

start: Auf die Plätze, fertig, los!Připravit se ke startu, pozor, teď!