Hlavní obsah

fertig

Vyskytuje se v

fix: fix und fertighotový, dokončený, dodělaný (do konce) o práci ap.

los: Auf die Plätze/Achtung - fertig - los!Připravit (se) - pozor - teď!

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

hotovo: Vše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

hotový: Oběd je hotový.Das Mittagessen ist fertig.

jako: To už máš jako hotové?Das nennst du fertig?

jen: Přijdu, jen co to dodělám.Ich komme, sobald ich damit fertig bin.

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

prý: Má to prý být zítra celé hotové.Es soll morgen ganz fertig sein.

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

ubíjet: Ten vztah mě ubíjí.Diese Beziehung macht mich fertig.

uvařit se: Brambory se už uvařily.Die Kartoffeln sind fertig gekocht.

vzkázat: Vzkaž mu, až budeš hotov.Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.

způli: Jsem už způli hotov.Ich bin schon halb fertig.

že: Doufám, že budu brzy hotový.Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.

hotové: přijít k hotovémuzum Fertigen kommen

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein

kopyto: přen. roznést koho/co na kopytechj-n matt setzen, j-n fertig machen

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

start: Připravit se ke startu, pozor, teď!Auf die Plätze, fertig, los!