Hlavní obsah

Ende

Das, podstatné jméno~s, ~n

  1. konec místoam Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice
  2. konec okamžikkein Ende nehmennebrat koncebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíceetw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí
  3. kniž.smrt, konecEr fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.
  4. zbytek, konec, (poslední) kousek
  5. obl.(malý) kousek, kousíček

Vyskytuje se v

Anfang: von Anfang bis Endeod začátku do konce úplně, kompletně

bereiten: etw. Dat ein Ende bereitenčemu učinit konec

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

finden: kein/nie ein Ende findennemít konce

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

gut: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

auf: auf das Ende zuke konci

enden: durch Selbstmord endenskonat sebevraždou

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

zu: dem Ende zuke konci

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

anhören: (sich) ein Konzert zu Ende anhörenposlechnout si koncert do konce

denken: etw. zu Ende denkendomyslet co do konce

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

nehmen: kein Ende nehmennebrat konce

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

siegen: Die Wahrheit wird am Ende siegen.Pravda nakonec zvítězí.

do: (bis) zu Ende(až) do konce

dolejší: unteres Endedolejší konec

dotáhnout: etw. zu Ende bringendotáhnout co do konce

koncem: zu/am Ende des 18. Jahrhundertskoncem 18. století

končit: Das Theaterstück endet um zehn Uhr.Divadlo končí v deset hodin.

konec: am Ende der Reisena konci cesty

mít: Hast du das schon zu Ende gelesen?Máš to už přečtené?

nula: Das Spiel endete drei zu null.Zápas skončil tři nula.

opačný: am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnenbydlet na opačném konci města

prospat: Er verschlief das Ende des Films.Prospal konec filmu.

rok: zu Beginn/am Ende dieses Jahreszačátkem/koncem tohoto roku

rozečtený: nicht zu Ende gelesene Bücherrozečtené knihy

rychlý: schnelles/rasches Enderychlý konec

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

být: (mit den Kräften) am Ende seinbýt u konce (se silami)

svět: von allen Ecken und Endenze všech koutů světa

špatný: etw. am falschen Ende anfassenvzít co za špatný konec

vzít: etw. am richtigen Ende anfassenvzít co za pravý konec

začátek: der Anfang vom Endezačátek konce

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.