Hlavní obsah

Welt

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. světIch bin viel in der Welt herumgekommen.Viděl jsem (pěkný) kus světa.um die Welt reisencestovat kolem světa
 2. svět lidstvo, lidéalle Weltcelý svět všichni
 3. svět poměry ve světědie Welt verändern wollenchtít změnit světeine verkehrte Weltsvět naruby
 4. prostředí, svět, oblast módy, filmu ap.die Welt des Kindes/der Antikedětský/antický svět
 5. svět, vesmír kosmický prostordie Entstehung der Weltvznik světa

Die, podstatné jméno~, ~en

 1. die Dritte Welt polit., ekon.třetí svět rozvojové země
 2. Das ist nicht die Welt. hovor.To není tak žhavé.
 3. nicht die Welt kosten hovor.nestát majlant
 4. auf die Welt kommen přijít na svět narodit se
 5. auf der Welt sein být na světě
 6. aus aller Welt z celého světa přijet ap.
 7. nicht aus der Welt sein hovor.nebýt na konci světa
 8. in aller Welt na celém světě všude
 9. in alle Welt do celého světa všude
 10. etw. Akk aus der Welt schaffen sprovodit co ze světa
 11. j-n in die Welt setzen hovor.vypustit koho do světa porodit dítě
 12. etw. Akk in die Welt setzen hovor.pustit co do světa zprávu, fámu ap.
 13. um alles in der Welt hovor.pro všechno na světě
 14. um keinen Preis der Welt za žádnou cenu
 15. nicht von dieser Welt sein, in einer anderen Welt leben nebýt z tohoto světa, žít v jiném světě být mimo realitu
 16. zur Welt kommen přijít na svět
 17. eine Welt für sich sein být svět sám pro sebe
 18. für j-n bricht eine Welt zusammen komu se hroutí svět
 19. bis ans Ende der Welt na konec světa
 20. der Nabel der Welt pupek světa

Vyskytuje se v

Dach: das Dach der WeltStřecha světa

dritt(er,e,es): die Dritte Welttřetí svět, země třetího světa

erblicken: das Licht der Welt erblickenspatřit světlo světa narodit se

Nabel: der Nabel der Weltpupek světa

Rest: der Rest der Weltzbytek světa všichni ostatní

Welt: die Dritte Welttřetí svět rozvojové země

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

einstürzen: přen. Die Welt stürzte für mich ein.Zhroutil se mi svět.

Lauf: Das ist der Lauf der Welt.Tak to na světě chodí.

rosa: hovor. die Welt durch die rosa(rote) Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

verändern: die Welt verändern wollenchtít změnit svět

Undank: Undank ist der Welt Lohn.Nevděk světem vládne.

svět: in aller Weltpo celém světě

za: um nichts in der Weltza nic na světě

bájný: die sagenhafte Welt, die Fabelweltbájný svět

fantastický: eine fantastische Weltfantastický svět

kus: ein Stück Welt gesehen habenvidět kus světa

nadpozemský: überirdische Weltnadpozemský svět

naruby: Die Welt ist verkehrt.Svět je naruby.

podívat se: in die Welt reisenpodívat se do světa

pohyb: Welt in Bewegungsvět v pohybu

potulovat se: in der Welt herumziehenpotulovat se po světě

povzdechnout (si): über die Verdorbenheit der Welt stöhnenpovzdychnout nad zkažeností světa

přicestovat: Die Teilnehmer reisten aus aller Welt an.Účastníci přicestovali z celého světa.

sjezdit: Er bereiste in seiner Jugend die ganze Welt.Sjezdil v mládí celý svět.

sprovodit: Er schaffte ihn aus der Welt.Sprovodil ho ze světa.

stvoření: die Erschaffung der Weltstvoření světa

širý: durch die weite Welt bummelnbloudit širým světem

toulat se: durch die Welt wanderntoulat se po světě

toulka: die Streifzüge durch die Welttoulky světem

uzamknout se: sich vor der Welt verschließenuzamknout se před světem

varovat: die Welt vor einem Terrorangriff warnenvarovat svět před teroristickým útokem

velký: eine Dame von Weltžena velkého světa

vytvořit: eine bessere Welt erschaffenvytvořit lepší svět

zprostředkovat: den Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermittelnzprostředkovat divákům zprávy ze světa

celý: nicht um die ganze Weltani za celý svět

dívat se: die Welt durch eine rosa Brille sehendívat se na svět růžovými brýlemi

jiný: wie von einer anderen Welt seinbýt jako z jiného světa

konec: j-m bis ans Ende der Welt folgenjít za kým až na konec světa

kvítí: Davon gibt es noch mehr auf der Welt.Pro jedno kvítí slunce nesvítí.

přijít: auf die Welt kommenpřijít na svět

zbořit se: Deshalb wird die Welt nicht untergehen.expr. Proto se svět nezboří.

all: aus aller Weltz celého světa, ze všech koutů světa