Hlavní obsah

konec

Vyskytuje se v

rok: konec rokudas Jahresende

: zůstat až do koncebis zum Schluss bleiben

do: (až) do konce(bis) zu Ende

dolejší: dolejší konecunteres Ende

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

koncem: koncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhunderts

koncem: koncem květnaEnde Mai

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

prospat: Prospal konec filmu.Er verschlief das Ende des Films.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

jiný: vzít co z jiného konceetw. anders anpacken

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

začátek: začátek konceder Anfang vom Ende

auf: auf das Ende zuke konci

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

zu: zum Schlussna konec, na konci

zu: dem Ende zuke konci

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

anhören: (sich) ein Konzert zu Ende anhörenposlechnout si koncert do konce

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

denken: etw. zu Ende denkendomyslet co do konce

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

Ende: kein Ende nehmennebrat konce

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

Ende: etw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí

Ende: Er fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

nehmen: kein Ende nehmennebrat konce

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

Schluss: Es ist Schluss.Je konec.

Schluss: ein Roman mit einem überraschenden Schlussromán s překvapivým koncem

um sein: Die Pause ist um.Přestávka je u konce.

Ende: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.