Hlavní obsah

Ende

Das, podstatné jméno~s, ~n

  1. konec místoam Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice
  2. konec okamžikkein Ende nehmennebrat koncebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíceetw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí
  3. kniž.smrt, konecEr fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.
  4. zbytek, konec, (poslední) kousek
  5. obl.(malý) kousek, kousíček

Vyskytuje se v

Anfang: od začátku do konce úplně, kompletněvon Anfang bis Ende

bereiten: čemu učinit konecetw. Dat ein Ende bereiten

Ecke: na každém rohu všudean allen Ecken (und Enden)

finden: nemít koncekein/nie ein Ende finden

gehen: s kým to spěje ke koncimit j-m geht es zu Ende

gut: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

Weisheit: být se svým rozumem v koncíchmit seiner Weisheit am Ende sein

Welt: až na konec světabis ans Ende der Welt

auf: ke konciauf das Ende zu

enden: skonat sebevraždoudurch Selbstmord enden

schroff: vzít nečekaný konecein schroffes Ende nehmen

sparen: Šetří na nesprávném místě.Sie spart am falschen Ende.

zu: ke koncidem Ende zu

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

anhören: poslechnout si koncert do konce(sich) ein Konzert zu Ende anhören

denken: domyslet co do konceetw. zu Ende denken

Ende: na konci města/uliceam Ende der Stadt/Straße

jäh: vzít náhlý konecein jähes Ende nehmen

nehmen: nebrat koncekein Ende nehmen

Nerv: být s nervy u koncemit den Nerven herunter/am Ende/fertig sein

siegen: Pravda nakonec zvítězí.Die Wahrheit wird am Ende siegen.

do: (až) do konce(bis) zu Ende

dolejší: dolejší konecunteres Ende

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

koncem: koncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhunderts

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

konec: na konci cestyam Ende der Reise

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

prospat: Prospal konec filmu.Er verschlief das Ende des Films.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

rozečtený: rozečtené knihynicht zu Ende gelesene Bücher

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

svět: ze všech koutů světavon allen Ecken und Enden

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

začátek: začátek konceder Anfang vom Ende

all: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.