Hlavní obsah

Ende

Das, podstatné jméno~s, ~n

  1. konec místoam Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice
  2. konec okamžikkein Ende nehmennebrat koncebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíceetw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí
  3. kniž.smrt, konecEr fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.
  4. zbytek, konec, (poslední) kousek
  5. obl.(malý) kousek, kousíček

Vyskytuje se v

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

Anfang: von Anfang bis Endeod začátku do konce úplně, kompletně

bereiten: etw. Dat ein Ende bereitenčemu učinit konec

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

finden: kein/nie ein Ende findennemít konce

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

gut: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

auf: auf das Ende zuke konci

enden: durch Selbstmord endenskonat sebevraždou

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

zu: dem Ende zuke konci

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

anhören: (sich) ein Konzert zu Ende anhörenposlechnout si koncert do konce

denken: etw. zu Ende denkendomyslet co do konce

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

nehmen: kein Ende nehmennebrat konce

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

siegen: Die Wahrheit wird am Ende siegen.Pravda nakonec zvítězí.

do: (až) do konce(bis) zu Ende

dolejší: dolejší konecunteres Ende

dotáhnout: dotáhnout co do konceetw. zu Ende bringen

koncem: koncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhunderts

koncem: koncem květnaEnde Mai

končit: Divadlo končí v deset hodin.Das Theaterstück endet um zehn Uhr.

končit: Slovo končí souhláskou.Das Wort endet auf einen Konsonanten.

konec: na konci cestyam Ende der Reise

mít: Máš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

opačný: bydlet na opačném konci městaam entgegengesetzten Ende der Stadt wohnen

prospat: Prospal konec filmu.Er verschlief das Ende des Films.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

rozečtený: rozečtené knihynicht zu Ende gelesene Bücher

rychlý: rychlý konecschnelles/rasches Ende

samotný: na samotném konci vesniceam gleichen Ende des Dorfes

být: být u konce (se silami)(mit den Kräften) am Ende sein

konec: jít za kým až na konec světaj-m bis ans Ende der Welt folgen

konec: uchopit co za správný konecetw. am richtigen Ende anfassen

konec: Konec dobrý, všechno dobré.Ende gut, alles gut.

svět: ze všech koutů světavon allen Ecken und Enden

špatný: vzít co za špatný konecetw. am falschen Ende anfassen

vzít: vzít co za pravý konecetw. am richtigen Ende anfassen

začátek: začátek konceder Anfang vom Ende