Hlavní obsah

Ende

Das, podstatné jméno~s, ~n

  1. konec místoam Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice
  2. konec okamžikkein Ende nehmennebrat koncebis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíceetw. geht zu Endeblíží se konec čeho, co končí
  3. kniž.smrt, konecEr fühlte sein Ende nahen.Cítil, že se blíží jeho konec.
  4. zbytek, konec, (poslední) kousek
  5. obl.(malý) kousek, kousíček

Vyskytuje se v

all: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

Anfang: von Anfang bis Endeod začátku do konce úplně, kompletně

bereiten: etw. Dat ein Ende bereitenčemu učinit konec

Ecke: an allen Ecken (und Enden)na každém rohu všude

finden: kein/nie ein Ende findennemít konce

gehen: mit j-m geht es zu Endes kým to spěje ke konci

gut: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

Weisheit: mit seiner Weisheit am Ende seinbýt se svým rozumem v koncích

Welt: bis ans Ende der Weltaž na konec světa

auf: auf das Ende zuke konci

enden: durch Selbstmord endenskonat sebevraždou

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

sparen: Sie spart am falschen Ende.Šetří na nesprávném místě.

zu: dem Ende zuke konci

absehbar: Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.

anhören: (sich) ein Konzert zu Ende anhörenposlechnout si koncert do konce

denken: etw. zu Ende denkendomyslet co do konce

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

nehmen: kein Ende nehmennebrat konce

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

siegen: Die Wahrheit wird am Ende siegen.Pravda nakonec zvítězí.