Hlavní obsah

koncem

Předložka

  • zu/am Ende, Ende, ausgangskoncem 18. stoletízu/am Ende des 18. Jahrhundertskoncem květnaEnde Mai

Vyskytuje se v

konec: das Weltendekonec světa

rok: das Jahresendekonec roku

: bis zum Schluss bleibenzůstat až do konce

do: (bis) zu Ende(až) do konce

dolejší: unteres Endedolejší konec

dotáhnout: etw. zu Ende bringendotáhnout co do konce

opačný: am entgegengesetzten Ende der Stadt wohnenbydlet na opačném konci města

prospat: Er verschlief das Ende des Films.Prospal konec filmu.

rychlý: schnelles/rasches Enderychlý konec

samotný: am gleichen Ende des Dorfesna samotném konci vesnice

být: (mit den Kräften) am Ende seinbýt u konce (se silami)

jiný: etw. anders anpackenvzít co z jiného konce

špatný: etw. am falschen Ende anfassenvzít co za špatný konec

vzít: etw. am richtigen Ende anfassenvzít co za pravý konec

začátek: der Anfang vom Endezačátek konce

auf: auf das Ende zuke konci

schroff: ein schroffes Ende nehmenvzít nečekaný konec

zu: zum Schlussna konec, na konci

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

anhören: (sich) ein Konzert zu Ende anhörenposlechnout si koncert do konce

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

denken: etw. zu Ende denkendomyslet co do konce

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

Feierabend: hovor. Jetzt ist aber Feierabend!Teď už je ale konec!, Dost!

jäh: ein jähes Ende nehmenvzít náhlý konec

nehmen: kein Ende nehmennebrat konce

Nerv: mit den Nerven herunter/am Ende/fertig seinbýt s nervy u konce

Saison: Die Saison läuft aus.Sezona se chýlí ke konci.

Schluss: Es ist Schluss.Je konec.

um sein: Die Pause ist um.Přestávka je u konce.

koncem: zu/am Ende des 18. Jahrhundertskoncem 18. století