Hlavní obsah

nehmen

Slovesonimmt, nahm, h. genommen

 1. vzít/brát, uchopitein Glas in die Hand nehmenvzít sklenici do rukyeine Katze auf den Schoß nehmenvzít kočku na klín
 2. vzít, (z)kazit, znemožnit radost ap.j-m den Spaß nehmenzkazit komu srandu
 3. etw. Akk von j-m zbavit, zprostit koho čeho člověka strachu ap.
 4. přijmout, akceptovat, vzítj-s Angebot nehmenpřijmout čí nabídku
 5. für etw. vzít (si) za co peníze za službu ap.
 6. kniž.zu sich dát si, vzít si na pití, na jídlo ap.ein Bier zu sich nehmendát si pivo
 7. brát, uží(va)t lék ap.eine Arznei nehmenužívat lék
 8. für/als j-n/etw. brát, považovat, pokládat za koho/co souseda za přítele ap.etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení
 9. j-n/etw. irgendwie brát koho/co jaketw. sehr ernst nehmenbrát co velmi vážněWie mans nimmt.Jak se to vezme.
 10. vybrat zatáčku ap., zvládnout, zdolat
 11. natočit, nahrát na magnetofon ap.
 12. nafotit, nafilmovat
 13. užívá se s podstatným jménem k vyjádření sdělení opisemAbschied von j-m nehmenrozloučit se s kýmin Betrieb nehmenuvést do provozukein Ende nehmennebrat konceEinfluss auf j-n/etw. nehmenmít vliv na koho/coetw. in Anspruch nehmennárokovat, požadovat co
 14. sich nehmen vzít si, najmout si uklízečku ap.
 15. j-n zum Mann/zur Frau nehmen vzít/brát si za muže/ženu provdat se, oženit se

Vyskytuje se v

Angriff: zahájit co, pustit se do čeho do práce ap.etw. Akk in Angriff nehmen

Anspruch: použít, využít koho/coj-n/etw. in Anspruch nehmen

Arm: vodit koho za nos, utahovat si z kohoj-n auf den Arm nehmen

Bein: vzít nohy na ramenadie Beine in die Hand nehmen

Beispiel: vzít si z koho/čeho příkladsich Dat an j-m/etw. ein Beispiel nehmen

Beschlag: zabrat (si) koho/co jen pro sebej-n/etw. in Beschlag nehmen

Bezug: odvolávat se na koho/co na něčí dopis ap.Bezug auf j-n/etw. nehmen

Brust: přihnout si, dát si do nosaeinen zur Brust nehmen

Empfang: přijmout coetw. Akk in Empfang nehmen

Gebet: promluvit komu do duše důrazně napomenoutj-n ins Gebet nehmen

Gewahrsam: vzít do vazby kohoj-n in (polizeilichen) Gewahrsam nehmen

Gift: moci vzít na co jedauf etw. Akk Gift nehmen können

Grund: v podstatě (vzato), vlastněim Grunde (genommen)

Kandare: přitáhnout komu uzduj-n an die Kandare nehmen/bringen, bei j-m die Kandare anziehen

Kappe: vzít co na své trikoetw. Akk auf seine (eigene) Kappe nehmen

Kauf: počítat, smířit se s čím s nepříjemnostmi ap.etw. Akk in Kauf nehmen

Lauf: jít svou cestouseinen Lauf nehmen

Lupe: posvítit si na koho/coj-n/etw. unter die Lupe nehmen

Mangel: vzít (si) koho do parádyj-n durch die Mangel drehen/in die Mangel nehmen

Maß: seřvat kohoj-n Maß nehmen

Münze: brát co za bernou mincietw. Akk für bare Münze nehmen

nehmen: vzít si, najmout si uklízečku ap.sich nehmen

Notiz: povšimnout si koho/čehoNotiz von j-m/etw. nehmen

Platz: posadit se, sednout siPlatz nehmen

Schlafittchen: chytit koho pod krkem, dát komu na frakj-n am Schlafittchen nehmen/kriegen/packen

Schlepp: vzít koho/co do vlekuj-n/etw. in Schlepp nehmen

Schulter: brát na lehkou váhu coetw. Akk auf die leichte Schulter nehmen

Schutz: vzít koho pod ochranu před kým/čímj-n vor j-m/etw., gegen j-n/etw. in Schutz nehmen

Visier: vzít si koho/co na mušku, zaměřit se na koho/coj-n/etw. ins Visier nehmen

Wind: brát komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

Wort: brát komu slova z ústj-m das Wort aus dem Munde nehmen

Wurst: nenechat se vyšachovatsich Dat nicht die Wurst vom Brot nehmen lassen

Zahlung: přijmout co jako protihodnotuetw. Akk in Zahlung nehmen

Zange: (při)skřípnout koho zločince ap.j-n in die Zange nehmen

Zeit: udělat si čas na koho/cosich Dat für j-n/etw. Zeit nehmen

aus: vzít šaty ze skřínědas Kleid aus dem Schrank nehmen

Hand: vzít koho za ruku dítě ap.j-n bei der Hand nehmen

schroff: vzít nečekaný konecein schroffes Ende nehmen

Urlaub: vzít si dovolenouUrlaub nehmen

abnehmen: Převzala od listonoše balíček.Sie nahm dem Briefträger das Päckchen ab.

Abschied: rozloučit se s kým/čímkniž. von j-m/etw. Abschied nehmen

Anlauf: více se rozběhnoutmehr Anlauf nehmen

aufnehmen: Otec zvedl dítě do náručí.Der Vater nahm das Kind auf.

Aufschwung: být na vzestupu/v rozmachu, rozmáhat seeinen Aufschwung nehmen

Bad: dát si koupelein Bad nehmen

bitte: Posaďte se, prosím!Nehmen Sie bitte Platz!

dass: Vezmi si bundu, ať se nenachladíš.Nimm eine Jacke, dass du dich nicht erkältest.

Deckung: krýt se v jámáchin Gruben Deckung nehmen

Ende: nebrat koncekein Ende nehmen

Gebrauch: začít používat nový přístrojein neues Gerät in Gebrauch nehmen

hernehmen: Kde vezmu peníze?Wo nehme ich Geld her?

hiervon: Z toho si vzala deset kousků.Hiervon nahm sie zehn Stück.

jäh: vzít náhlý konecein jähes Ende nehmen

Kreuz: Vzal na sebe svůj kříž.Er nahm sein Kreuz auf sich.

Pfand: vzít si co jako zástavuetw. als Pfand nehmen

Pflege: vzít si dítě do opatrováníein Kind in Pflege nehmen

Rahmen: vyjmout co z rámuetw. aus dem Rahmen nehmen

Rechtsanwalt: najmout si advokátasich einen Rechtsanwalt nehmen

Rücksicht: brát ohled na koho/coauf j-n/etw. Rücksicht nehmen

Schaufel: nabrat na lopatuauf die Schaufel nehmen

Stunde: brát (soukromé) hodiny čeho(privat) Stunden in etw. nehmen

Sturm: vzít co útokemetw. im Sturm nehmen

tragisch: Neber to tak tragicky!Nimm es nicht so tragisch!

unerwartet: vzít nečekaný obrateine unerwartete Wende nehmen

Untersuchungshaft: vzít koho do vyšetřovací vazbyj-n in Untersuchungshaft nehmen

Vertrag: angažovat koho herce ap.slang. j-n unter Vertrag nehmen

vornehmen: Vezměte si židle dopředu!Nehmt Ihre Stühle mit vor!

wörtlich: brát co (příliš) doslovaetw. (allzu) wörtlich nehmen

brát: brát hodiny čeho u kohobei j-m Stunden in etw. nehmen

doslova: brát všechno doslovaalles wörtlich nehmen

místo: Přijměte místo.Nehmen Sie Platz.

Acht: dávat pozor na coetw. Akk in Acht nehmen

objektivně: objektivně vzatoobjektiv genommen

podstata: v podstatě (vzato)im Grunde (genommen)

stranou: vzít koho stranouj-n beiseite nehmen

úhrnem: úhrnem vzatoalles in allem genommen

vazba: vzít koho do vazbyj-n in Haft nehmen

vědomí: vzít na vědomí coetw. zur Kenntnis nehmen

vzít: vzít si životsich das Leben nehmen

zkratka: jít zkratkoueine Abkürzung nehmen

zlé: mít komu co za zléj-m etw. übel nehmen

advokát: najmout si advokátasich einen Rechtsanwalt nehmen

brát si: brát si koho za mužej-n zum Mann nehmen

co: Vzal, co unesl.Er nahm, was er tragen konnte.

domů: brát si práci domůdie Arbeit nach Hause nehmen

dorůstat: Měsíc dorůstá.Der Mond nimmt zu.

klín: vzít dítě na klíndas Kind auf den Schoß nehmen

kolem: kolem dokola vzatoim Großen und Ganzen/im großen Ganzen/im Grunde genommen

lázeň: dát si horkou lázeňein heißes Bad nehmen

nabrat: nabrat si mnoho práceviel Arbeit auf sich nehmen

nepřítel: zajmout nepříteleden Feind gefangen nehmen

oddechový: vzít si oddechový časdie Auszeit nehmen

ohlížet se: Musím se ohlížet na nemocnou matku.Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.

pobrat: Letadlo pobere 50 cestujících.Das Flugzeug nimmt 50 Passagiere auf.

podílet se: podílet se na prácian der Arbeit Anteil nehmen

pochovat: Chceš si ho pochovat?Möchtest du ihn auf den Arm nehmen?

porce: dát si ještě jednu porcisich noch eine Portion nehmen

pořádek: brát koho/co po pořádkuj-n/etw. der Reihe nach nehmen

posvítit si: Já si na to posvítím!Ich werde das unter die Lupe nehmen!

potrava: přijímat potravudie Nahrung zu sich nehmen

právník: najmout si právníkasich einen Juristen nehmen

prosím: Ještě si dáte? – Ano prosím.Nehmen sie noch etwas? – Ja bitte.

překážka: přen. překonat překážkueine Hürde nehmen

přendat: přendat si tašku do druhé rukydie Tasche in die andere Hand nehmen

přísně: přísně vzatostreng genommen

rozebrat: Děti si rozebraly všechny hračky.Kinder haben alle Spielzeuge genommen.

rozmanitý: jíst rozmanitou stravuabwechslungsreiche Ernährung zu sich nehmen

ruka: vzít do ruky coetw. in die Hand nehmen

střed: vzít koho do svého středuj-n in seine Mitte nehmen

také: Také on se toho zúčastnil.Auch er nahm daran teil.

taxík: vzít si taxíkein Taxi nehmen

ubírat: ubírat jablka z miskyÄpfel aus der Schüssel nehmen

ubývat: Měsíc ubývá.Der Mond nimmt ab.

váha: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

věšák: sundat co z věšákuetw. vom Kleiderhaken nehmen

vnímat: Nevnímá svoje okolí.Er nimmt seine Umgebung nicht wahr.

vodítko: uvázat psa na vodítkoden Hund an die Leine nehmen

vtáhnout: Detektivka ho zcela vtáhla.Der Krimi nahm ihn ganz gefangen.

vzestup: být na vzestupueinen Aufschwung nehmen

vzít si: vzít si koho za muže/ženuj-n zum Mann/zur Frau nehmen

vzor: brát (si) koho/co za vzorsich j-n/etw. zum Vorbild nehmen

zahřátí: Dáte si něco na zahřátí?Nehmen Sie etwas zum Aufwärmen?

zajatec: vzít koho jako zajatcej-n als Gefangenen nehmen

zavděk: Vzal zavděk i menším bytem.Er nahm auch mit einer kleineren Wohnung vorlieb.

zazlívat: Nezazlívejte mi to!Nehmen Sie es mir, bitte, nicht übel!

zmáčknout: Policie ho zmáčkla.Die Polizei hat ihn in die Mangel genommen.

žena: Vzal si ji za ženu.Er nahm sie zur Frau.

dělat: dělat si z koho dobrý denj-n auf die Schippe/den Arm nehmen

jed: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

křídlo: vzít koho pod svá ochranná křídlaj-n unter seine Fittiche nehmen

lehký: brát co na lehkou váhuetw. auf die leichte Schulter nehmen

míra: brát komu míru (na šaty)bei j-m Maß (für Kleid) nehmen

moct: Na to můžeš vzít jed.Darauf kannst du Gift nehmen.

muška: vzít si koho na muškuj-n aufs Korn nehmen

noha: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen

ochrana: vzít koho pod ochranuj-n in Schutz/Obhut nehmen

otupit: přen. otupit ostří čemuetw. Dat die Spitze nehmen

plachta: vzít komu vítr z plachetj-m den Wind aus den Segeln nehmen

podlaha: vzít co od podlahyetw. von Grund auf nehmen

prakticky: prakticky vzatoim Grunde genommen

příklad: brát si příklad z koho/čehosich an j-m/etw. ein Beispiel nehmen

rameno: vzít nohy na ramenadie Beine unter die Arme nehmen