Hlavní obsah

benehmen

Slovesobenimmt, a, o

  1. sich benehmen chovat se slušně ap.Er hat sich wie ein Kind benommen.Choval se jako dítě.
  2. kniž.j-m etw. Akk vzít, brát komu co, připravit koho o co klid ap.

Das, podstatné jméno~s

Das, podstatné jméno~s

  1. sich mit j-m ins Benehmen setzen úř.dohodnout se s kým
  2. im Benehmen mit j-m kniž.po dohodě s kým

Vyskytuje se v

Benimm: (keinen) Benimm habennemít (žádné) chování

Elefant: sich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmenchovat se jako slon v porcelánu

anmaßend: sich anmaßend benehmenchovat se arogantně

ungebührlich: sich ungebührlich benehmenchovat se nevhodně

eckig: eckiges Benehmen habenchovat se nezdvořile

einwandfrei: sich einwandfrei benehmenchovat se bezproblémově

flegelhaft: sich flegelhaft benehmenchovat se klackovitě

gehören: Benimm dich, wie es sich gehört.Chovej se, jak se sluší.

gesittet: sich gesittet benehmenchovat se slušně

schlecht: sich schlecht benehmenchovat se nevhodně

täppisch: sich täppisch benehmenchovat se nemotorně

unfein: sich unfein benehmenchovat se hrubě

ungehörig: sich ungehörig benehmenchovat se nepřístojně

aristokratický: aristokratické chováníaristokratisches Benehmen

bezprostředně: chovat se bezprostředněsich natürlich benehmen

čitelný: Jeho chování bylo čitelné.Sein Benehmen war berechenbar.

diskrétně: chovat se diskrétněsich diskret benehmen

dvorný: dvorné chováníein galantes Benehmen

excentrický: excentrické chováníexzentrisches Benehmen

idiot: chovat se jako idiotsich wie ein Idiot benehmen

loajálně: chovat se loajálně ke komusich gegenüber j-m loyal benehmen

mužný: mužné chovánímännliches Benehmen

nafoukaně: chovat se nafoukaněsich überheblich benehmen

nejprve: Nejprve se choval nesměle.Zuerst hat er sich schüchtern benommen.

nemístně: chovat se nemístněsich unpassend benehmen

nemožně: nemožně se chovatsich unmöglich benehmen

nenápadný: nenápadné chováníunauffälliges Benehmen

nenucený: nenucené chováníungezwungenes Benehmen

nepřirozený: nepřirozené chováníunnatürliches Benehmen

nepřístojný: nepřístojné chováníungehöriges/unziemliches Benehmen

nervózní: nervózní chování/pohybynervöses Benehmen/nervöse Bewegungen

nestoudný: nestoudné chováníunverschämtes Benehmen

noblesní: noblesní chovánínobles Benehmen

obřadně: chovat se obřadněsich zeremoniell benehmen

ostudně: chovat se ostudněsich schändlich benehmen

otupělý: být otupělý neštěstímdurch das Unglück benommen sein

pohoršení: Svým chováním vzbudila pohoršení.Mit ihrem Benehmen hat sie Anstoß erregt.

povrchně: chovat se povrchněsich oberflächlich benehmen

prostý: prosté vyjadřování/chováníeinfältige Ausdrucksweise/einfältiges Benehmen

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

přirozeně: chovat se přirozeněsich natürlich benehmen

pyšně: chovat se pyšněsich hochmütig benehmen

rezervovaný: rezervované chováníreserviertes Benehmen

rozhněvat: Jeho přezíravé chování ji vždy rozhněvá.Sein achtloses Benehmen macht sie immer zornig.

teatrální: teatrální chovánítheatralisches Benehmen

způsobný: způsobné chováníartiges Benehmen

zvláštně: chovat se zvláštněsich seltsam benehmen

hrom: Je jako hrom do police.Er benimmt sich wie die Axt im Walde.

porcelán: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen

slon: chovat se jako slon v porcelánusich wie ein Elefant im Porzellanladen benehmen