Hlavní obsah

tak

Příslovce

  1. (takovým způsobem) soVidíš to také tak?Siehst du das auch so?tak zvanýso genannt
  2. (vyjadření míry) so, derartJak můžeš tak lhát?Wie kannst du derart lügen?
  3. (asi, skoro) etwa, soMůže mu být tak dvacet.Er kann etwa zwanzig sein.

Spojka

  1. (a proto) so, also, deshalb
  2. jak - tak (i) sowohl - als auchMluví jak anglicky, tak německy.Sie spricht sowohl Englisch als auch Deutsch.
  3. hovor.(časová následnost) dannAž to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

Částice

  1. (uvedení výpovědi) so, naTak už pojď.So komm schon.
  2. (jen) nurKdyby tu tak byl!Wenn er nur da wäre!

Vyskytuje se v

jak: jak - takv poměru slučovacím sowohl - als auch, wie

no: no (tak)vybídnutí na, so

tak: jak - taki sowohl - als auch

či: ať tak, či onak(entweder) so oder so

jako: tak jako taksowieso

aby: Aby se mu tak něco stalo!Nur nicht, dass ihm was zustößt!

bázlivý: Nebuď tak bázlivý.Sei nicht so ängstlich.

být: Bylo by to tak lepší?Wäre es so besser?

dobrý: Buď tak dobrý!Sei so gut!

hodný: Buďte tak hodný a řekněte mi...Seien Sie so nett und sagen Sie mir...

jindy: jindy tak klidný člověkder sonst so ruhige Mensch

jít: Tak to dál nepůjde.So geht es nicht weiter.

když: Když on je tak milý!Er ist doch so nett!

kéž: Kéž to tak zůstane!Möge es so bleiben!

mnoho: Mám teď tak mnoho práce!Ich habe zurzeit so viel Arbeit!

moct: Může mu být tak 48.Er mag etwa 48 Jahre alt sein.

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

ne: Tak jdeme, ne?Also gehen wir, oder?

nechat: Já to tak nenechám.Ich werde es nicht so lassen.

nenasytný: Nebuď tak nenasytný!Sei nicht so unersättlich!

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

on, ona, ono: Ono to není tak jednoduché!Das ist nicht so einfach!

plácnout: Jen jsem to tak plácl.Ich habe es nur so hingesagt.

podobně: a tak podobněund so ähnlich

podrážděný: Nevím, proč je tak podrážděný.Ich weiß nicht, warum er so aufgeregt ist.

pohodit: pohodit své věci jen tak po pokojiseine Sachen nur so im Zimmer herumwerfen

povykovat: Nepovykuj tak!Johle nicht so!

proklouznout: Proklouzlo mu to jen tak mezi řečí.Es entschlüpfte ihm nur so nebenbei.

rozčílit: Co tě tak rozčílilo?Was hat dich so erregt?

rozrušit: Co tě tak rozrušilo?Was hat dich so verstört?

složitý: Ten problém je už (tak) dost složitý.Das Problem ist schwierig genug.

tik tak: Budík tikal tik tak, tik tak.Der Wecker tickte ticktack, ticktack.

uhánět: Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.

vyklouznout: To mi jen tak vyklouzlo.Es ist mir einfach so herausgerutscht.

vypadat: To není (tak), jak to vypadá!Es ist nicht, wonach es aussieht!

zatím: Tak zatím!Bis dann!

zdaleka: Nebylo to ani zdaleka tak snadné.Es war bei weitem nicht so einfach.

zhruba: zhruba takso etwa

hned: hned tak, tak hnedtak snadno ap. so oft, so einfach, so bald

ah: Ach tak!, Tak tedy!Ah so!

doppelt: dvakrát tak častodoppelt so oft

einmal: Holt je to tak a ne jinak.Das ist nun einmal so und nicht anders.

jaja: Tak tak, tak to je!Jaja, so ist es!

schenken: Zapomeň na to!, Nech to tak!Geschenkt!

schon: Kdyby (už) tak bylo zítra!Wenn (es) nur schon morgen wäre!

so: a tak dáleund so weiter

sowohl: jak muži a ženy, tak i dětisowohl Männer und Frauen als auch Kinder

wie: být tak jisté, jako že jedna a jedna jsou dvěso sicher sein, wie zwei mal zwei vier ist

zu: Jen tak dál!Nur zu!, Immer zu!

zumindest: tak se to alespoň zdáloso schien es zumindest

aber: Půjdeš taky? – Ale ano!Kommst du mit? – Aber ja!

ähnlich: Jmenuje se Schneider nebo tak nějak (podobně).Er heißt Schneider oder so ähnlich.

als: Kde jinde než tady se dá tak dobře najíst?Wo sonst als hier kann man so gut essen?

also: Tak tedy na shledanou!Also dann auf Wiedersehen!

angeben: Jen se tak nechlub!Gib bloß nicht so an!

ansehen: Nedívej se na mě tak!Sieh mich nicht so an!

aufblähen: Nenaparuj se tak!Bläh dich nicht so auf!

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

beschaffen: Zboží je tak uzpůsobené/takové, že ...Die Ware ist so beschaffen, dass ...

bestehen: složit zkoušku tak takeine Prüfung knapp bestehen

borniert: Nebuď přece tak zabedněný!Sei doch nicht so borniert!

dann: Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!Bis dann!

dass: Byla tak smutná, že plakala.Sie war so traurig, dass sie weinte.

denn: Copak to tak skutečně jde?Geht das denn wirklich?

dumm: Není tak hloupá, jak vypadá.Sie ist nicht so dumm, wie sie aussieht.

eben: Tak jeď prostě autobusem!Dann fahr eben mit dem Bus!

eilig: Má vždy tak naspěch.Er hat es immer so eilig.

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

etwa: Je přibližně tak velký jako já.Er ist etwa so groß wie ich.

etwas: Něco tak hloupého!So etwas Dummes!

Fehlanzeige: To byla taky marná snaha.Das war auch Fehlanzeige.

halt: Tak to v životě holt chodí!So ist das halt im Leben!

hetzen: Nehoň se tak, máš čas!Hetz dich nicht so, du hast Zeit!

ihr: Jste tak milí.Ihr seid so lieb.

irgend: Přijďte prosím tak rychle, jak jen to půjde.Kommen Sie bitte, so rasch es irgend geht.

Lauf: Tak to na světě chodí.Das ist der Lauf der Welt.

möglich: tak brzy, jak je to jen možnéso bald wie möglich

rennen: Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.Ich rannte, so schnell ich konnte.

ruhig: Taky by ses mi mohl omluvit!Du könntest dich ruhig bei mir entschuldigen!

sagen: Jak se tak říká.Wie man so schön sagt.

schließen: To se z toho nedá jen tak vyvodit.Das lässt sich nicht ohne weiteres daraus schließen.

ach: Ach tak, teď je mi to jasné!Ach so, jetzt ist mir das klar!