Hlavní obsah

dobrý

Přídavné jméno

  1. (řádný, ušlechtilý) gutdobrý příkladein gutes Beispiel
  2. (splňující určité požadavky) gut
  3. (hodnotný, kvalitní) gut
  4. (užitečný, výhodný) gutdobré bydlodas Wohlleben
  5. (laskavý, hodný) gutBuď tak dobrý!Sei so gut!
  6. (příznivý) gutmít dobrou náladugute Laune habenDobré ráno!Guten Morgen!Dobrou chuť!Guten Appetit!, Mahlzeit!

Vyskytuje se v

chuť: Guten Appetit!Dobrou chuť!

nálada: guter/schlechter Laune seinbýt v špatné/dobré náladě

narozeniny: Alles Gute zum Geburtstag.Všechno nejlepší k narozeninám.

noc: j-m gute Nacht wünschendát komu dobrou noc

odpoledne: Guten Nachmittag.Dobré odpoledne.

paměť: ein gutes Gedächtnis habenmít dobrou paměť

partie: eine gute Partie seinbýt dobrá partie

pověst: einen guten/schlechten Ruf habenmít dobrou/špatnou pověst

případ: im besten Fall, bestenfallsv nejlepším případě

ráno: Guten Morgen!Dobré ráno!

v, ve: gut gelaunt sein, in guter Stimmung seinbýt v dobré náladě

večer: Guten Abend.Dobrý večer.

vůle: beim besten Willenpři nejlepší vůli

výsledek: gute Ergebnisse aufweisenvykazovat dobré výsledky

zázemí: j-m ein gutes Umfeld schaffenvytvořit komu dobré zázemí

znamení: ein gutes Vorzeichendobré znamení

být: Wäre es so besser?Bylo by to tak lepší?

dobré: Alles Gute!Všechno dobré!

duše: Sie ist eine gute Seele.Je to dobrá duše.

dvakrát: doppelt so gut wie...dvakrát lepší než...

jméno: einen guten/schlechten Namen habenmít dobré/špatné jméno

kamarád: ein guter Freunddobrý kamarád

kondice: eine gute Kondition habenmít dobrou kondici

kvalita: Waren guter Qualitätzboží dobré kvality

lepší: Er ist besser als du.Je lepší než ty.

lepšit se: Das Wetter bessert sich.Počasí se lepší.

mít: ein gutes Gehalt bekommenmít dobrý plat

mrav: gute Sitten habenmít dobré mravy

nač: Wozu ist das gut?Nač je to dobré?

nápad: Das ist eine gute Idee.To je dobrý nápad.

nápodobně: Guten Appetit! Gleichfalls.Dobrou chuť! Nápodobně.

navodit: Stimmung machennavodit dobrou atmosféru

nejlepší: die bestmögliche Lösungnejlepší možné řešení

než: Besser etwas als nichts.Lepší něco než nic.

obživa: besseren Unterhalt suchenhledat lepší obživu

očekávat: Wir erwarten gute Leistungen.Očekáváme dobré výkony.

odlišit: Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheidenNeumí odlišit dobré víno od špatného.

odvést: gute Arbeit leistenodvést dobrou práci

plavec: ein guter/schlechter Schwimmerdobrý/špatný plavec

počet: Er ist im Rechnen gut.Je dobrý v počtech.

počítat: mit besseren Ergebnissen rechnenpočítat s lepšími výsledky

pomocník: einen guten/schlechten Helfer habenmít dobrého/špatného pomocníka

popřát: j-m gute Nacht wünschenpopřát komu dobrou noc

pozice: eine gute Position habenmít dobrou pozici

pramen: etw. aus guter Quelle wissenvědět co z dobrého pramene

přát: gute Nacht wünschenpřát dobrou noc

předhonit: Er überholte den besten Läufer.Předhonil nejlepšího běžce.

přetrvat: Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.Dobré dílo přetrvá staletí.

rozpoložení: in guter Stimmung seinbýt v dobrém rozpoložení

sluch: ein gutes Gehör habenmít dobrý sluch

společnost: eine Dame aus besseren Kreisendáma z lepší společnosti

sršet: Er sprüht nur so vor guten Ideen.Srší jen dobrými nápady.

třetice: aller guten Dinge sind dreido třetice všeho dobrého

udělat: einen guten Eindruck machenudělat dobrý dojem

urvat: das Beste an sich raffenurvat pro sebe to nejlepší

utěšit: Er tröstete ihn in seinem Schmerz mit einem guten Wort.Utěšil jeho bolest dobrým slovem.

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

víra: etw. in gutem Glauben tunudělat co v dobré víře

vnuknout: j-m eine gute Idee eingebenvnuknout komu dobrý nápad

vůbec: Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.Je to jeden z nejlepších herců vůbec.

vyhlídka: Aussicht auf eine gute Stelle habenmít vyhlídku na dobré místo

vyhoupnout se: in eine bessere Stellung hinaufkommenvyhoupnout se do lepší pozice

vyjadřovací: gutes Ausdrucksvermögen habenmít dobré vyjadřovací schopnosti

výkon: gute darstellerische Leistungen, gute Schauspiel(er)leistungendobré herecké výkony

vyletět: Die Temperatur schnellte um gute 10 Grad empor.Teplota vyletěla o dobrých 10 stupňů.

vytvořit: eine bessere Welt erschaffenvytvořit lepší svět

zhanobit: j-s guten Namen schändenzhanobit dobré jméno koho

získat: Leute für eine gute Idee gewinnenzískat lidi pro dobrou myšlenku

změna: eine Veränderung zum Besserenzměna k lepšímu

známka: eine gute Note in etw. bekommendostat dobrou známku z čeho

zrak: gute Augen habenmít dobrý zrak

zvlášť: besonders gutes Essenzvlášť dobré jídlo

žebříček: die Rangliste der besten Spieleržebříček nejlepších hráčů

cena: j-m einen guten Preis machenudělat komu dobrou cenu

dělat: j-n auf die Schippe/den Arm nehmendělat si z koho dobrý den

den: Guten Tag.Dobrý den.

dostat: eine gute Erziehung bekommendostat dobrou školu

holub: Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

konec: Ende gut, alles gut.Konec dobrý, všechno dobré.

něco: Besser etwas als gar nichts.Lepší něco než nic.

rada: Da ist guter Rat teuer.Dobrá rada nad zlato.

rozmar: in Laune seinbýt v dobrém rozmaru

ruka: in guten Händen seinbýt v dobrých rukou

útok: Angriff ist die beste Verteidigung.Nejlepší obrana je útok.

vědomí: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

vrabec: Besser einen Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach.přísl. Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

všechen, všechna, všechno: Alles hat sein Gutes.Všechno zlé je k něčemu dobré.

zlé: im Guten wie im Bösenv dobrém i ve zlém

aber: teuer, aber gutdrahý, ale dobrý

auseinandergehen: im Guten auseinandergehenrozejít se v dobrém

ausschlagen: zum Guten ausschlagenobrátit se k dobrému

besser: in bessere Gesellschaft kommendostat se do lepší společnosti

dank: dank seinem guten Willen/seines guten Willensdíky jeho dobré vůli

Ding: gute/nützliche Dingedobré/užitečné věci

günstig: im günstigsten Fall(e)v nejlepším případě

gütlich: etw. gütlich schlichtenurovnat co po dobrém

halbwegs: halbwegs gutes Wetterjakž takž dobré počasí

heiter: in einer heiteren Laune seinbýt v dobré náladě

Herr: Guten Abend, Herr Direktor!Dobrý večer, pane řediteli!

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

Morgen: Guten Morgen!Dobré ráno!

Stück: ein ganzes/gutes Stück des Wegescelý/dobrý kus cesty

abgeben: Er gibt einen guten Polizisten ab.Je ukázkou dobrého policisty.

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

allerdings: Das Essen war gut, allerdings etwas teuer.Jídlo bylo dobré, ovšem trochu drahé.

allerseits: Guten Abend allerseits!Dobrý večer vespolek!

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Appetit: Guten Appetit!Dobrou chuť!

aufheben: Du hebst dir das Beste immer bis zum Schluss auf.Necháváš si to nejlepší vždycky na konec.

befinden: etw. für gut befindenshledat co dobrým

behalten: gute Laune behaltenuchovat si dobrou náladu

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

beziehen: ein gutes Gehalt beziehenbrát dobrý plat

Beziehung: mit/zu j-m gute zwischenmenschliche Beziehungen unterhaltenudržovat s kým dobré mezilidské vztahy

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

Blüte: přen., kniž. in der Blüte seiner Jahrev nejlepších letech

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

denen: Diese Schüler waren fleißig, denen muss man eine gute Note geben.Tito žáci byli pilní, těm je třeba dát dobrou známku.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Dienst: j-m einen guten/großen Dienst erweisenprokázat komu dobrou/velkou službu

Eindruck: einen guten Eindruck von etw. habenmít z čeho dobrý dojem

einfallen: Mir fällt nichts Besseres ein.Nic lepšího mě nenapadá.

einig(er,e,es): mit einigem guten Willens trochou dobré vůle

empfehlen: Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen?Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

erhalten: Erhalte dir deine gute Laune!Zachovej si dobrou náladu!

erwachsen: Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.

finden: etw. gut findenpovažovat co za dobré

Frau: Guten Tag, Frau Meier.Dobrý den, paní Meierová.

Freund: hovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi

Geburtstag: Alles Gute zum Geburtstag!Všechno nejlepší k narozeninám!

Gesundheit: Er ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

gleichfalls: Guten Appetit! – Danke gleichfalls!Dobrou chuť! – Děkuji, nápodobně!

gut: Guten Morgen!Dobré ráno!

heißen: Guten Abend heißt auf Französisch bonsoir.Dobrý večer se řekne francouzsky bonsoir.

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

Kinderstube: eine gute Kinderstube habenmít dobré vychování

Mahlzeit: (Gesegnete) Mahlzeit!Dobrou chuť!

Mal: Er wird von Mal zu Mal besser.Je čím dál lepší.

man: Man kann nie wissen, wozu das gut ist.Člověk nikdy neví, k čemu je to dobré.

Nachbar: gute Nachbarn seinbýt dobrými sousedy

nachbarlich: gute nachbarliche Beziehungen pflegenpečovat o dobré sousedské vztahy

Name: einen guten Namen habenmít dobrou pověst

nehmen: etw. für/als ein gutes Zeichen nehmenbrát co jako dobré znamení

Nerv: gute Nerven habenmít dobré nervy

dobrý: das Wohllebendobré bydlo