Hlavní obsah

vůbec

Částice

  1. (obecně) überhauptJe to jeden z nejlepších herců vůbec.Er ist einer der besten Schauspieler überhaupt.
  2. (zesílený zápor) gar, überhauptVůbec to nevěděl.Er hat es gar nicht gewusst.
  3. (ve skutečnosti) überhauptCo si o tom vůbec myslíš?Was denkst du überhaupt darüber?
  4. expr.(nelibost) überhauptCo je mi vůbec po tom?Was geht mich das überhaupt an?

Vyskytuje se v

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.

posledně: Posledně ve čtvrtek vůbec nepřišel.Letztens am Donnerstag ist er gar nicht gekommen.

prakticky: Neumí prakticky vůbec anglicky.Er kann praktisch kein Englisch.

udivovat: To mě vůbec neudivuje.Das verwundert mich nicht.

gar: gar kein Unterschiedvůbec žádný rozdíl

gar: gar nichtsvůbec nic

Weise: in keiner Weisev žádném případě, vůbec ne

auskommen: Mit diesem Gehalt komme ich überhaupt nicht aus.S tímto platem vůbec nevyjdu.

der, die, das: Der versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!

einfallen: Was fällt dir (eigentlich) ein?Co si (vlastně) vůbec myslíš?, Co si to dovoluješ?

finden: Ich weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.

hören: Der Junge will absolut nicht hören.Ten chlapec vůbec neposlouchá.

kein, keine: keinen Schlaf findennemoci vůbec spát

kosten: Das kostet gar nichts.To vůbec nic nestojí.

nichts: überhaupt nichtsvůbec nic

schaden: Das schadet ihm/ihr (gar) nichts.To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si to

überhaupt: Kannst du überhaupt schwimmen?Umíš vůbec plavat?