Hlavní obsah

finden

Slovesofand, h. gefunden

  1. najít, nalézt cestu, peněženku ap.Er hat im Zug eine Uhr gefunden.Ve vlaku našel hodinky.
  2. sich finden najít se, být nalezený zavazadlo ap.Er kann keine Ruhe finden.Nemůže najít klid.
  3. etw. Akk najít co chybu ap., dopátrat se čeho odpovědi ap.
  4. j-n/etw. irgendwie shled(áv)at koho/co jakým, považovat koho/co za jakéhoetw. gut findenpovažovat co za dobréDas finde ich komisch.To mi připadá směšné.
  5. myslet (si)Ich finde, dass er nicht die ganze Wahrheit sagt.Myslím, že neříká celou pravdu.Das sieht gut aus! – Findest du?To vypadá dobře! – Myslíš?
  6. etw. Akk an j-m/etw. nacházet, mít, líbit se co na kom/čemIch weiß gar nicht, was er an dieser Frau findet.Vůbec nevím, co na té ženské má.Ich finde nichts daran.Nic na tom nevidím.
  7. najít, naléztužívá se s podstatným jménem pro opis určitého dějeBeachtung findennajít odezvubei j-m Verständnis findennajít u koho porozuměníbei j-m Gehör findenbýt vyslyšen kýmGlauben findenvzbudit důvěruVerbreitung findenrozšířit se, být rozšířen, vejít ve známost

Vyskytuje se v

Eingang: uplatnit se, být přijat v čem, kdein etw. Dat Eingang finden

finden: najít se, být nalezený zavazadlo ap.sich finden

Gefallen: nalézt zalíbení v kom/čemGefallen an j-m/etw. finden

Gegenliebe: nalézt pochopení, setkat se s porozuměním u kohobei j-m Gegenliebe finden

Gehör: být vyslyšen kým, dojít sluchu u kohobei j-m Gehör finden

Geschmack: nalézt zálibu v čem, oblíbit si coan etw. Dat Geschmack finden

Haar: najít chlup na kom/čemein Haar in etw. Dat finden

absurd: co pokládat za absurdníetw. absurd finden

unter: najít pod telefonním číslem kohoj-n unter der Telefonnummer finden

Vergnügen: najít v čem zálibuVergnügen an etw. finden

Anerkennung: (ne)najít uznání(keine) Anerkennung finden

Anfang: (ne)vědět jak začít(k)einen Anfang finden

Anschluss: seznámit se, najít si společnostAnschluss finden

der, die, das: Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.

hauptsächlich: najít v textu hlavní pojmydie hauptsächlichen Begriffe im Text finden

jährlich: Mistrovství světa se konají každý rok.Die Weltmeisterschaften finden jährlich statt.

kein, keine: nemoci vůbec spátkeinen Schlaf finden

Trost: hledat/najít útěchu v čemin etw. Trost suchen/finden

versöhnlich: najít smířlivá slovaversöhnliche Worte finden

Verwendung: najít využití pro koho/co(eine) Verwendung für j-n/etw. finden

suchen: Kdo hledá, najde.Wer sucht, der findet.

konat se: Představení se nekoná.Die Vorstellung findet nicht statt.

oblíbit si: Oblíbila si jeho knihy.Sie hat an seinen Büchern Gefallen gefunden.

poslepu: najít co poslepuetw. blind finden

práce: hledat/najít prácieine Arbeitsstelle suchen/finden

sežrat: Sežere, na co přijde.Er frisst alles, was er finden kann.

spoj: najít vhodný spojeine passende Verbindung finden

tam: Sem tam našli hřib.Hier und da fanden sie einen Pilz.

úkryt: nalézt bezpečný úkryteinen sicheren Unterschlupf finden

ukrytý: najít ukrytou smlouvueinen versteckten Vertrag finden

vhodný: najít si vhodného partneraeinen passenden Partner finden

však: Však já ho najdu.Ich werde ihn bestimmt finden.

zalíbit se: Ve městě se mu zalíbilo.Er fand Gefallen an der Stadt.

zamlouvat se: Jak se ti zamlouvá ten návrh?Wie findest du den Vorschlag?

zastání: najít u koho zastáníbei j-m Rückhalt finden

chlup: vidět na čem (každý) chlupein Haar in jeder Suppe finden

chuť: přijít na chuť čemuan etw. Geschmack finden

Anklang: mít ohlasAnklang finden