Hlavní obsah

nichts

Zájmeno

  • nic úplná absence něčehonichts sagennic neříkatüberhaupt nichtsvůbec nicnichts weiternic vícEs gibt nichts Neues.Není nic nového.

Das, podstatné jméno~, ~e

  1. filoz.nic, prázdnotains Nichts greifensáhnout do prázdna
  2. (skoro) nic
  3. hanl.nula, nic(ka) člověk

Vyskytuje se v

fragen: Za zeptání nic nedáš.Fragen kostet nichts.

Hirnkasten: nemít nic v mozkovněnichts im Hirnkasten haben

hören: dát/nedat o sobě vědětetwas/nichts von sich hören lassen

kaufen: Za to si nic nekoupím.Dafür kann ich mir nichts kaufen.

kommen: nedat dopustit, nedopustit na koho/coauf j-n/etw. nichts kommen lassen

Lärm: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

los: s kým nic není, není legracemit j-m ist nichts los

machen: To nevadí!, To nic (není)!Macht nichts!

mir: mírnix týrnix, zničehonic, pro nic za nicmir nichts, dir nichts

nichts: Nic!, Na to zapomeň(te)!, V žádném případě!Nichts da!

null: vůbec nicnull Komma nichts

passieren: Nic se nestalo!Nichts passiert!

sagen: nemít si (již) co říctsich nichts (mehr) zu sagen haben

schenken: nic si nedarovat, nešetřit sesich/einander nichts schenken

suchen: nemít kde co pohledávatirgendwo nichts zu suchen haben

tun: To nic (není)., To nevadí.Das tut nichts.

übrig: komu nezbývá nic jiného, (než..)j-m bleibt nichts (anderes übrig (als...)

ungut: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

verlieren: nemít co hledat kdeirgendwo nichts verloren haben

viel: mnoho povyku pro nicviel Lärm um nichts

Weg: neklást komu/čemu do cesty žádné překážkyj-m/etw. nichts in den Weg legen

weiter: nic víc (než)...nichts weiter (als)...

als: nic (jiného) než...nichts (anderes) als...

außer: nic až na lehké škrábnutínichts außer einem leichten Kratzer

gar: vůbec nicgar nichts

gewiss: nevědět nic určitéhonichts Gewisses wissen

sonst: jinak nicsonst nichts, nichts sonst

abschrecken: Nenechá se ničím odstrašit.Er lässt sich durch nichts abschrecken.

angehen: Do toho mi nic není., To se mě netýká.Das geht mich nichts an.

ausmachen: To mi fakt nevadí.Das macht mir echt nichts aus.

befehlen: Od ní si nenechám nic rozkazovat.Von ihr lasse ich mir nichts befehlen.

danken: Není zač., Neděkujte.Nichts zu danken.

daraus: Nic si z toho nedělej!Mach dir nichts daraus!

darunter: Měla na sobě jen župan a nic pod tím.Sie trug nur einen Morgenmantel und nichts darunter.

der, die, das: Ten tomu vůbec nerozumí!Der versteht nichts davon!

dergleichen: nic takového/nic podobnéhonichts dergleichen

einfallen: Nic lepšího mě nenapadá.Mir fällt nichts Besseres ein.

ersparen: Mě taky musí potkat všechno!hovor. Mir bleibt aber auch nichts erspart!

erwachsen: Z toho nemohlo vzejít nic dobrého.Daraus konnte nichts Gutes erwachsen.

finden: Nic na tom nevidím.Ich finde nichts daran.

geschehen: Dělá, jako by se nic nestalo.Er tut, als wäre nichts geschehen.

haben: Ty nemáš co dělat?Du hast nichts zu tun?

kosten: To vůbec nic nestojí.Das kostet gar nichts.

kritteln: Její práci se nedá nic vytknout.An ihrer Arbeit gibt es nichts zu kritteln.

mehr: Hosté již nemají co pít.Die Gäste haben nichts mehr zu trinken.

nachstehen: Za svým bratrem v ničem nezaostává.Er steht seinem Bruder in nichts nach.

Nichts: sáhnout do prázdnains Nichts greifen

regen: Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.Es war alles still, nichts regte sich.

schaden: To mu/jí (vůbec) neuškodí. zaslouží si toDas schadet ihm/ihr (gar) nichts.

taugen: Ta kniha nestojí za nic.Das Buch taugt nichts.

Trara: dělat kravál pro nic za nicviel Trara um nichts machen

vorerst: Prozatím se nic nemění.Es ändert sich vorerst nichts.

vorspielen: Nehraj to na nás!Spiel uns doch nichts vor!

vorstellen: Pod tím si nic nevybavím.Darunter kann ich mir nichts vorstellen.

weltbewegend: Nic zvláštního se nestalo.přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.

wichtig: Nemá nic důležitějšího na práci?Hat er nichts Wichtigeres zu tun?

zustoßen: Doufejme, že se mu nic nestalo.Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.

entweder: Buď všechno, nebo nic!Entweder alles oder nichts!

geben: O tom žádná!, To je jisté!, To je marné!Da gibts (gar) nichts!

werden: Z toho stejně nic nebude.Das/Daraus wird doch nichts!

co: Ať dělá co dělá, nic se mu nedaří.Mag er machen, was er will, nichts gelingt ihm.

dát: nedat dopustit na kohoauf j-n nichts kommen lassen

huba: nemít co do hubynichts zu Beißen haben

jasno: z čista jasnamir nichts, dir nichts, plötzlich, ganz unverhofft

pro: pro nic za nicum ein Nichts/für nichts und wieder nichts

stát se: Nic se nestalo.Nichts passiert.

vadit: To nevadí!(Das) Macht nichts (aus)!

za: za nic na světěum nichts in der Welt

zlé: Nic ve zlém!Nichts für ungut!

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

cože: Cože, ty o tom nevíš?Wie, du weißt nichts davon?

hodit se: On se nehodí k ničemu.Er taugt nichts.

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

darstellen: dělat/nedělat dojemetwas/nichts darstellen

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

jinak: jinak nicsonst nichts/nichts sonst

kloudný: Neřekl nic kloudného.Er sagte nichts Vernünftiges.

leda: To je leda pro zlost.Nichts als Ärger hat man damit.

lehký: Není nic lehčího.Es gibt nichts Leichteres.

mít: Nechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.

momentálně: Momentálně nic nepotřebuji.Momentan brauche ich nichts.

namítat: Proti tomu nelze nic namítat.Dagegen kann man nichts einwenden.

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

nezbývat: Nezbývá mi nic jiného, než se s tím smířit.Es bleibt mir nichts anderes übrig, als mich damit abzufinden.

než: Lepší něco než nic.Besser etwas als nichts.

nic: Nic netrvá věčně.Nichts dauert ewig.

nikde: Nikde nic.Nirgends nichts.

odstrašit: Nenechám se ničím odstrašit.Ich lasse mich durch nichts abschrecken.

odůvodnit: To se nedá ničím odůvodnit.Das ist durch nichts zu begründen.

platný: Není to nic platné.Es hilft nichts.

pohledávat: Nemáš tady co pohledávat!Du hast hier nichts zu suchen!

poroučet: Ty mi nemáš co poroučet!Du hast mir nichts zu befehlen!

postrčit: Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.

rozházet: Nic ho nerozhází.Ihn bringt nichts aus der Ruhe.

rozhoupat se: Nemůžu se k ničemu rozhoupat.Ich kann mich zu nichts aufraffen.

sejít: Na tom nesejde.Darauf kommt es nicht an., Das macht nichts aus.

soupeřit: Nechci s tebou v ničem soupeřit.Ich will mit Dir um nichts wetteifern.

svatý: komu není nic svatéj-m ist nichts heilig

štítit se: Neštítí se ničeho.Er scheut sich vor nichts.

takový: Nic takového jsem neřekl.Ich habe nichts dergleichen gesagt.

ten, ta, to: V té věci se už nedá nic udělat.In der Sache kann man nichts mehr machen.

těžký: Nesmíš nosit nic těžkého.Du darfst nichts Schweres tragen.

týkat se: To se tě netýká.Das betrifft dich nicht., Das geht dich nichts an.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

věc: To na věci nic nemění.Das ändert nichts an der (Tat)Sache.

vhod: Nic mu není vhod.Ihm ist nichts recht.

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vy: Dlouho jsem o vás neslyšel.Ich habe über Sie lange nichts gehört.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

vyčítat: Nemají si co vyčítat.Sie haben sich nichts vorzuwerfen.

vytknout: Jemu se nedá nic vytknout.Ihm kann man nichts vorwerfen.

zavděčit se: Jemu se nezavděčíš.Man kann ihm nichts recht machen.

zbytečný: nebrat s sebou nic zbytečnéhonichts Unnützes mitnehmen

zlý: Není to nic zlého.Es ist nichts Schlimmes.

změnit: Na tom se nedá nic změnit.Daran ist nichts zu ändern.

zmoct: Křikem nic nezmůžeš.Mit Schreien erreichst du nichts.

zvláštní: Nestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.

dělat: Nic si z toho nedělej.Mach dir nichts daraus.

něco: Lepší něco než nic.Besser etwas als gar nichts.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

svět: za nic na světěum nichts in der Welt

určitý: nevědět nic určitéhonichts Bestimmtes wissen

zůstat: nezůstat komu nic dluženj-m nichts schuldig bleiben