Hlavní obsah

außer

Předložka; s 3. pád

  1. kromě, vyjma, až najeden Tag außer Montagkaždý den kromě pondělínichts außer einem leichten Kratzernic až na lehké škrábnutí
  2. kromě, vedle
  3. außer etw. mimo co nebezpečí, ohrožení ap.bereits außer Lebensgefahr seinbýt již mimo nebezpečí života

Předložka; s 3. pád

  1. vor etw. außer sich sein být bez sebe čímaußer sich vor Zorn seinbýt zlostí bez sebe

Vyskytuje se v

außer: außer etw.mimo co nebezpečí, ohrožení ap.

Frage: außer Frage seinbýt mimo veškerou pochybnost

Gefecht: j-n außer Gefecht setzenvyřadit koho z boje

geraten: außer sich geratenbýt bez sebe

Konkurrenz: außer Konkurrenzmimo soutěž

Kurs: außer Kursz oběhu, neplatný bankovky ap.

lassen: etw. Akk außer Betracht lassennebrat co v úvahu

Sicht: außer Sicht seinbýt mimo dohled

Zweifel: außer (allem) Zweifel stehenbýt mimo (vší) pochybnost

Betrieb: in/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz

Hörweite: in/außer Hörweite seinbýt na doslech/mimo doslech

setzen: etw. in/außer Betrieb setzenzapnout/vypnout co

Atem: außer Atem geratenztěžka dýchat, sotva popadat dech

dass: außer dassnež aby

Dienst: in/außer Dienst seinbýt ve službě/mimo službu

Funktion: in/außer Funktion seinbýt v provozu/mimo provoz

Gefahr: außer Gefahr seinbýt mimo nebezpečí

Gesetz: Ein Gesetz tritt in Kraft/außer Kraft.Zákon nabývá/pozbývá platnosti.

ihm: Außer ihm war dort niemand.Mimo něho tam nikdo nebyl.

ihr: außer ihrkromě ní

celý: vor etw. ganz außer sich seinbýt celý bez sebe z čeho

dosah: außer Reichweitemimo dosah

mimo: außer Betriebmimo provoz

být: außer Betrieb seinbýt mimo provoz

kromě: Es waren dort alle außer uns.Byli tam všichni kromě nás.

provoz: Die Wäscherei ist außer Betrieb.Prádelna není v provozu.

rytmus: außer Rhythmus seinbýt mimo rytmus

také: Ich habe außer Mozart auch Bach gern.Mám rád kromě Mozarta také Bacha.

vymknout se: j-s Kontrolle entgleiten, außer Kontrolle geratenvymknout se čí kontrole

vyřadit: etw. außer Betrieb setzenvyřadit co z provozu

zneškodnit: den Entführer außer Gefecht setzenzneškodnit únosce

život: außer Lebensgefahr seinbýt mimo nebezpečí života

bez, beze: außer sich seinbýt bez sebe

forma: in/außer Form seinbýt ve formě/z formy

Acht: etw. Akk außer Acht lassennedbat na co, nerespektovat co