Hlavní obsah

der, die, das

Zájmeno

 1. určitý člen, užívá se všeobecně k označení osob, zvířat a věcínepřekládá sedas Mädchen mit den dunklen Haarentmavovlasá dívkaDer Vater schläft.Otec spí.
 2. užívá se před abstraktními a látkovými podstatnými jményDas Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.
 3. označuje něco jedinečnéhoDas ist die Idee!To je nápad!
 4. užívá se před některými vlastními jmény, geografickými názvy ap.die SchweizŠvýcarskoder BodenseeBodamské jezero
 5. užívá se před vlastními jmény v přívlastkudie Berliner Philharmonikerberlínští filharmonicidas Frankreich der Revolutionrevoluční Francie
 6. užívá se ve spojení s vlastními jményDie Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.
 7. užívá se při výslovném poukázání na určitou osobu nebo věc, zejména na odlišení od jiné osoby nebo věciten(to), ta(to), to(to)Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Deren Kleid ist sehr auffällig.Její šaty jsou velmi nápadné.
 8. nahrazuje přivlastňovací zájmeno ihr a sein, zvlášť při zdůraznění vztahujeho(ž), její(ž), jejichžmeine Freundin und deren Tochtermoje přítelkyně a její dceradie Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti
 9. užívá se na přímé a výslovné poukazování na někoho nebo něcoten, ta, topři poukazování na osoby je toto použití hovorové a nezdvořiléDer versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!
 10. navazuje na dříve uvedené podstatné jméno, které se nepřekládáWas hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.
 11. užívá se místo osobního zájmena
 12. který, která, které uvozuje vedlejší větudas Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

Vyskytuje se v

abdrehen: j-m den Geldhahn abdrehenutáhnout komu kohoutek

Abend: der Heilige AbendŠtědrý večer

Adresse: sich an die richtige Adresse wendenobrátit se na správnou adresu

ähnlich: Das sieht dir ähnlich!To je ti podobné!

Akte: etw. Akk zu den Akten legenodložit co ad acta, založit co ke spisům

allerhand: Das ist ja allerhand!To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!

alt: die alte Litaneistará písnička stará záležitost

Amtsschimmel: den Amtsschimmel reitenbyrokraticky úřadovat

Angel: etw. Akk aus den Angeln hebenčím otřást v základech

Anhieb: auf (den ersten) Anhiebnapoprvé, na první pokus

ankommen: Das/Es kommt darauf an.Přijde na to.

Anschein: dem Anschein nachjak se zdá, podle všeho

Anzug: j-n aus dem Anzug stoßenvyprášit komu kožich, zmlátit koho

Apfel: in den sauren Apfel beißenkousnout do kyselého jablka

Apfel: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.Jablko nepadá daleko od stromu.

April: j-n in den April schickenvyvést koho aprílem

Arm: j-n auf den Arm nehmenvodit koho za nos, utahovat si z koho

Arm: die Beine unter die Arme nehmenvzít nohy na ramena

Ärmel: (sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln(vy)sypat co z rukávu

Arsch: j-m in den Arsch kriechenlézt komu do prdele

Atem: j-m den Atem verschlagenvyrazit komu dech někoho překvapit

auch: Auch das noch!Ještě tohle!, Tohle ještě chybělo!

aufgehen: j-m geht der Knopf aufkomu to docvaklo

aufgehen: j-m geht das Messer in der Tasche aufkomu se otevírá kudla v kapse

aufmachen: das Haar aufmachenrozpustit (si) vlasy

Auge: so weit das Auge reichtkam až oko dohlédne

Auge: j-m gehen die Augen überkomu (až) oči přecházejí

Auge: Geh mir aus den Augen!Jdi mi z očí!

ausgehen: j-m geht der Atem auskomu dochází dech

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

auskratzen: Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.Vyškrábala bych mu/jí oči.

Bach: den Bach runtergehenjít ke dnu nepodařit se

Bahn: auf die schiefe Bahn geraten/kommendostat se na šikmou plochu

Balken: lügen, dass sich die Balken biegenlhát, až se hory zelenají

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat

Band: Das spricht Bände.To mluví za vše.

Bank: die Bank sprengenrozbít bank

Barrikade: auf die Barrikaden gehen/steigenjít do ulic, protestovat

ab: ab dem Bahnhofod nádraží

abbekommen: von etw. die Hälfte abbekommendostat z čeho polovinu

abbrennen: Der Schuppen brannte völlig ab.Kůlna zcela shořela.

abdrehen: das Gesicht abdrehenodvrátit obličej

abdrücken: den Schlüssel in Wachs abdrückenobtisknout klíč do vosku

abfallen: Der Mörtel fällt von der Wand ab.Omítka opadává ze zdi.

ablassen: die Luft aus einem Reifen ablassenvypustit vzduch z pneumatiky

abschaffen: die Todesstrafe abschaffenzrušit trest smrti

abschneiden: (sich) die Haare abschneidenostříhat (si) vlasy

absehen: die Folgen von etw. absehenpředvídat následky čeho

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

abstellen: das Fahrrad an der Wand abstellenodstavit kolo ke zdi

abstoßen: j-m die Aktien abstoßenodprodat akcie komu

abtrocknen: sich die Hände abtrocknenutřít si ruce

Abwasch: den Abwasch machenumýt nádobí

acht(er,e,es): das achte Kapitelosmá kapitola

achten: die Gesetze achtendbát zákonů

allein: das ganze Leben allein seinbýt celý život opuštěný

an: an der Bar sitzensedět u baru

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

an: etw. an die Tür lehnenopřít co o dveře

an: bis an die Knieaž ke kolenům

Anbetracht: in Anbetracht der gegenwärtigen Situations ohledem na současnou situaci

anbieten: j-m das Du anbietennabídnout komu tykání

ander(er,e,es): von einer Seite auf die anderez jedné strany na druhou

ander(er,e,es): weder das eine noch das andereani jedno, ani druhé

ändern: den Text ändernzměnit text

anerkennen: den neuen Chef anerkennenakceptovat nového šéfa

Anfälligkeit: die Anfälligkeit für Krankheitennáchylnost k nemocem

anhand: anhand des vorliegenden Tatbestandsna základě skutkové podstaty

anheften: den Ärmel anheftenpřistehovat rukáv

anheften: eine Annonce an die Tür anheftenpřipevnit inzerát na dveře

anlaufen: gegen die Parkuhr anlaufenvrazit do parkovacích hodin

anlehnen: sich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnenopřít se (zády) o stěnu

anmachen: ein Bild an die Wand anmachenpřipevnit obraz na zeď

annähern: eine Kopie dem Original annähernnapodobit kopií originál

anprallen: gegen die Mauer anprallennarazit do zdi

anpressen: das Ohr an die Wand anpressenpřitisknout ucho na stěnu