Hlavní obsah

der, die, das

Zájmeno

 1. určitý člen, užívá se všeobecně k označení osob, zvířat a věcínepřekládá sedas Mädchen mit den dunklen Haarentmavovlasá dívkaDer Vater schläft.Otec spí.
 2. užívá se před abstraktními a látkovými podstatnými jményDas Holz des Tisches ist wertvoll.Ten stůl je ze vzácného dřeva.
 3. označuje něco jedinečnéhoDas ist die Idee!To je nápad!
 4. užívá se před některými vlastními jmény, geografickými názvy ap.die SchweizŠvýcarskoder BodenseeBodamské jezero
 5. užívá se před vlastními jmény v přívlastkudie Berliner Philharmonikerberlínští filharmonicidas Frankreich der Revolutionrevoluční Francie
 6. užívá se ve spojení s vlastními jményDie Fischers fahren morgen in Urlaub.Fischerovi jedou zítra na dovolenou.
 7. užívá se při výslovném poukázání na určitou osobu nebo věc, zejména na odlišení od jiné osoby nebo věciten(to), ta(to), to(to)Die Frau kenne ich, die andere aber nicht.Tuto paní znám, ale tu druhou ne.Deren Kleid ist sehr auffällig.Její šaty jsou velmi nápadné.
 8. nahrazuje přivlastňovací zájmeno ihr a sein, zvlášť při zdůraznění vztahujeho(ž), její(ž), jejichžmeine Freundin und deren Tochtermoje přítelkyně a její dceradie Verwandten und deren Kinderpříbuzní a jejich děti
 9. užívá se na přímé a výslovné poukazování na někoho nebo něcoten, ta, topři poukazování na osoby je toto použití hovorové a nezdvořiléDer versteht nichts davon!Ten tomu vůbec nerozumí!
 10. navazuje na dříve uvedené podstatné jméno, které se nepřekládáWas hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.
 11. užívá se místo osobního zájmena
 12. který, která, které uvozuje vedlejší větudas Buch, das er gelesen hatkniha, kterou přečetl

Vyskytuje se v

Abend: Štědrý večerder Heilige Abend

Adresse: obrátit se na správnou adresusich an die richtige Adresse wenden

ähnlich: To je ti podobné!Das sieht dir ähnlich!

Akte: odložit co ad acta, založit co ke spisůmetw. Akk zu den Akten legen

allerhand: To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!Das ist ja allerhand!

alt: stará písnička stará záležitostdie alte Litanei

Amtsschimmel: byrokraticky úřadovatden Amtsschimmel reiten

Angel: čím otřást v základechetw. Akk aus den Angeln heben

Anhieb: napoprvé, na první pokusauf (den ersten) Anhieb

ankommen: Přijde na to.Das/Es kommt darauf an.

Anschein: jak se zdá, podle všehodem Anschein nach

Anzug: vyprášit komu kožich, zmlátit kohoj-n aus dem Anzug stoßen

Apfel: kousnout do kyselého jablkain den sauren Apfel beißen

April: vyvést koho aprílemj-n in den April schicken

Arm: vodit koho za nos, utahovat si z kohoj-n auf den Arm nehmen

Ärmel: (vy)sypat co z rukávu(sich Dat) etw. Akk aus dem Ärmel schütteln

Arsch: lézt komu do prdelej-m in den Arsch kriechen

Atem: vyrazit komu dech někoho překvapitj-m den Atem verschlagen

auch: Ještě tohle!, Tohle ještě chybělo!Auch das noch!

aufgehen: komu to docvakloj-m geht der Knopf auf

aufmachen: rozpustit (si) vlasydas Haar aufmachen

Auge: kam až oko dohlédneso weit das Auge reicht

ausgehen: komu dochází dechj-m geht der Atem aus

aushalten: To nevydrží ani kůň!Das hält ja kein Pferd aus!

auskratzen: Vyškrábala bych mu/jí oči.Ich könnte ihm/ihr die Augen auskratzen.

Bach: jít ke dnu nepodařit seden Bach runtergehen

Bahn: dostat se na šikmou plochuauf die schiefe Bahn geraten/kommen

Balken: lhát, až se hory zelenajílügen, dass sich die Balken biegen

Ball: držet se při zemi neriskovatden Ball flach halten

Band: To mluví za vše.Das spricht Bände.

Bank: rozbít bankdie Bank sprengen

Barrikade: jít do ulic, protestovatauf die Barrikaden gehen/steigen

ab: od nádražíab dem Bahnhof

abbekommen: dostat z čeho polovinuvon etw. die Hälfte abbekommen

abbrennen: Kůlna zcela shořela.Der Schuppen brannte völlig ab.

abdrücken: obtisknout klíč do voskuden Schlüssel in Wachs abdrücken

abfallen: Omítka opadává ze zdi.Der Mörtel fällt von der Wand ab.

ablassen: vypustit vzduch z pneumatikydie Luft aus einem Reifen ablassen

abschaffen: zrušit trest smrtidie Todesstrafe abschaffen

abschneiden: ostříhat (si) vlasy(sich) die Haare abschneiden

absehen: předvídat následky čehodie Folgen von etw. absehen

abspenstig: komu přebrat přítelej-m den Freund abspenstig machen

abstellen: odstavit kolo ke zdidas Fahrrad an der Wand abstellen

abstoßen: odprodat akcie komuj-m die Aktien abstoßen

abtrocknen: utřít si rucesich die Hände abtrocknen

Abwasch: umýt nádobíden Abwasch machen

acht(er,e,es): osmá kapitoladas achte Kapitel

achten: dbát zákonůdie Gesetze achten

allein: být celý život opuštěnýdas ganze Leben allein sein

an: sedět u baruan der Bar sitzen

Anbetracht: s ohledem na současnou situaciin Anbetracht der gegenwärtigen Situation

anbieten: nabídnout komu tykáníj-m das Du anbieten

ander(er,e,es): z jedné strany na druhouvon einer Seite auf die andere

ändern: změnit textden Text ändern

anerkennen: akceptovat nového šéfaden neuen Chef anerkennen

Anfälligkeit: náchylnost k nemocemdie Anfälligkeit für Krankheiten

anhand: na základě skutkové podstatyanhand des vorliegenden Tatbestands

anheften: přistehovat rukávden Ärmel anheften

anlaufen: vrazit do parkovacích hodingegen die Parkuhr anlaufen

anlehnen: opřít se (zády) o stěnusich (mit dem Rücken) an die Wand anlehnen

anmachen: připevnit obraz na zeďein Bild an die Wand anmachen

annähern: napodobit kopií origináleine Kopie dem Original annähern

anprallen: narazit do zdigegen die Mauer anprallen

anpressen: přitisknout ucho na stěnudas Ohr an die Wand anpressen

anrennen: narazit na konkurencigegen die Konkurrenz anrennen

anschlagen: Růže se ujímají.Die Rosen schlagen an.

abdrehen: utáhnout komu kohoutekj-m den Geldhahn abdrehen

ansiedeln: usadit se na venkověsich auf dem Land ansiedeln