Hlavní obsah

toto

Vyskytuje se v

tento: tento - onen, tento - tamten, tenhle - tamtenbližší ze dvou dieser - jener, dieser - der da

příležitost: k této příležitostizu dieser Gelegenheit

způsob: tímto způsobemauf diese(r) Weise

být: Tohle není k ničemu.Das ist zu nichts zu gebrauchen.

jasno: Udělal jsem si v tomto problému jasno.Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.

kolísat: V této otázce kolísal.In dieser Frage wankte er.

kulhat: Toto přirovnání kulhá.Dieser Vergleich hinkt.

nanic: Tyto údaje jsou nanic.Diese Angaben taugen nichts.

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

podněcovat: Tato kniha podněcuje k přemýšlení.Dieses Buch regt zum Nachdenken an.

podstoupit: Jsi toto riziko ochoten podstoupit?Bist du bereit, dieses Risiko einzugehen?

pohlcovat: Tento materiál pohlcuje vlhkost.Dieses Material saugt Feuchtigkeit auf.

prodávat: Tohle zboží se dobře prodává.Diese Ware verkauft sich gut.

prolínat se: Tyto dvě metody se navzájem prolínají.Diese zwei Methoden überschneiden sich.

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

přeskočit: Toto cvičení přeskočíme.Wir überspringen diese Übung.

při: při této příležitostibei dieser Gelegenheit

přípoj: Tento rychlík nemá přípoj.Dieser Schnellzug hat keinen Anschluss.

rok: začátkem/koncem tohoto rokuzu Beginn/am Ende dieses Jahres

roztát: Po těchto slovech roztála.Nach diesen Worten taute sie auf.

roztrhat se: Tato látka se snadno roztrhá.Dieser Stoff zerreißt leicht.

slučovat: Tyto pojmy nelze slučovat.Diese Begriffe kann man nicht verbinden.

směr: V tomto směru měl pravdu.In dieser Hinsicht hatte er Recht.

spočívat: Toto tvrzení spočívá na spekulacích.Diese Behauptung stützt sich auf Spekulationen.

tuhle: Sedni si tuhle a čekej.Setz dich her und warte.

umlčet: Tímto prohlášením umlčel kritiku.Mit dieser Äußerung hat er die Kritik verstummen lassen.

vepsat se: Tento čin se vepsal do dějin.Diese Tat ging in die Geschichte ein.

vést: Tato cesta vede do vsi.Dieser Weg führt ins Dorf.

vyblednout: Tyto fotky už vybledly.Diese Fotos sind schon verblasst.

vyhovovat: Tento hotel nevyhovuje našim potřebám.Dieses Hotel genügt unseren Bedürfnissen nicht.

vymykat se: Tento úkol se vymyká mým schopnostem.Diese Aufgabe geht über meine Fähigkeiten hinaus.

vzpouzet se: Vzpouzím se této myšlence.Ich sträube mich gegen diesen Gedanken.

zamknout se: Tyto dveře se automaticky zamknou.Diese Tür schließt automatisch.

zapít: Tyto léky musíte pořádně zapít.Diese Medikamente müssen Sie richtig hinunterspülen.

zaspat: V tomto týdnu třikrát zaspal.In dieser Woche hat er schon dreimal verschlafen.

značit: Tento signál značí...Dieses Signal bezeichnet...

tamten: tento - tamtenodkazuje na vzdálenější se dvou dieser - der da