Hlavní obsah

při

Předložka

  1. (vyj. okolnosti činnosti) beipři této příležitostibei dieser Gelegenheitpřivydělávat si při studiujobben im Studiumstudium při zaměstnáníberufsbegleitendes Studium
  2. (vyj. účast na něčem) bei
  3. (hned vedle) bei, an, nahepři kraji čeho(nahe) am Rande etw. Genmít peníze při soběGeld bei sich haben
  4. (vyj. trvání) beibýt při penězíchgut bei Kasse seinbýt při tělegut bei Leibe sein
  5. (s někým) bei, an j-s SeiteJsem při tobě.Ich stehe dir bei., Ich stehe an deiner Seite.

Vyskytuje se v

auslassen: ein Wort beim Schreiben auslassenvynechat při psaní slovo

erst(er,e,es): bei der ersten Gelegenheitpři první příležitosti

abwechseln: Ich wechs(e)le mich beim Abwaschen immer mit ihr ab.Střídám se vždycky při umývání s ní.

Andauer: bei längerer Andauer des Regens...při delším trvání deště...

Anflug: im/beim Anflug auf Wienpři přistávání ve Vídni

Anlass: aus Anlass etw. Genpři příležitosti čeho

Berührung: Sie empfindet bei jeder Berührung Schmerzen.Při každém doteku cítí bolest.

beschädigen: Bei dem Zusammenstoß wurde sein Auto schwer beschädigt.Při srážce se jeho auto značně poškodilo.

Bewusstsein: bei/ohne Bewusstsein seinbýt/nebýt při vědomí

dazu: Sie sang, und er begleitete sie dazu.Zpívala a on ji při tom doprovázel.

durchstoßen: Bei dem Unfall durchstieß ihr Kopf die Windschutzscheibe.Při nehodě prorazila hlavou čelní sklo.

Einschlag: beim Einschlag eines Waggonspři nárazu vagonu

Empfang: bei Empfang zahlen(za)platit při příjmu

entsetzen: Ich habe mich bei/vor diesem Anblick entsetzt.Při tom pohledu jsem se vyděsila.

ertappen: j-n beim Lügen ertappenpřistihnout koho při lži

Feuer: Er ist im Feuer umgekommen.Zahynul při požáru.

Gelegenheit: bei nächster Gelegenheitpři další příležitosti

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

handeln: Sie versucht beim Einkaufen immer zu handeln.Zkouší při nakupování vždy smlouvat.

helfen: Vitamin C hilft bei Erkältung.Vitamin C pomáhá při nachlazení.

hindern: Viel Licht hindert mich beim Schlafen.Moc světla mě ruší při spaní.

letzt(er,e,es): bei unserem letzten Besuchpři naší poslední návštěvě

mitspielen: Dabei spielen mehrere Gründe mit.Při tom hraje roli více důvodů.