Hlavní obsah

udělat

Dokonavé sloveso

  1. (provést, vykonat) machen, tunudělat komu co k vůlij-m etw. zu Gefallen tunudělat chybueinen Fehler machenudělat pořádekOrdnung machenudělat dobrý dojemeinen guten Eindruck machen
  2. hovor.(úspěšně absolvovat) machen, bestehen, ablegen, absolvierenudělat zkouškudie Prüfung bestehen/ablegen
  3. (něco nepříjemného) (an)tunUdělal ti něco?Hat er dir was angetan?
  4. (někoho nějakým) machen j-n zu etw.

Vyskytuje se v

obličej: ein saures Gesicht machenudělat kyselý obličej

obrázek: sich ein Bild von j-m/etw. machenudělat si obrázek o kom/čem

ostuda: Schande über j-n bringen, j-m Schande bereiten(u)dělat komu ostudu

potěšení: etw. zum Vergnügen tunudělat co pro potěšení

přítomnost: etw. in j-s Anwesenheit tunudělat co v přítomnosti koho

záminka: etw. unter einem Vorwand machenudělat co pod záminkou čeho

anebo: Hast du es getan, oder dein Bruder?Udělals to ty, anebo tvůj bratr?

blbost: etw. aus reiner Dummheit tunudělat co z blbosti

co: etw. so schnell wie möglich machenco udělat co nejrychleji

férový: j-m ein faires Angebot machenudělat férovou nabídku komu

hloupost: etw. aus Dummheit machenudělat co z hlouposti

hloupý: in etw. einen dummen Fehler machenudělat hloupou chybu v čem

hluboký: in etw. eine tiefe Rille machenudělat hlubokou rýhu do čeho

hned: Mach es (aber) sofort.Udělej to teď hned.

hrubý: einen groben Fehler begehenudělat hrubou chybu

hvězda: ein Rad schlagensport. udělat hvězdu

chvatně: etw. eilig tunchvatně udělat co

jak: Wie sie sagten, so haben sie auch getan.Jak řekli, tak udělali.

jasno: Ich bin mir über dieses Problem klar geworden.Udělal jsem si v tomto problému jasno.

jestli: Wenn du willst, mache ich es.Jestli chceš, udělám to.

jinak: etw. anders machenudělat jinak co

klička: eine Schlinge machen/lockernudělat/povolit kličku

kousek: ein gutes Stück Arbeit machenudělat hezký kousek práce

kus: ein ganzes Stück Arbeit machenudělat kus práce

maturita: das Abitur ablegenudělat maturitu

místo: Ich mache es anstatt seiner.Udělám to místo něho.

most: die Brücke machensport. udělat most

mžik: etw. in einem Augenblick machenudělat co v mžiku

nanic: Es wurde ihm übel.Udělalo se mu nanic.

natruc: etw. zum Trotz tunudělat co natruc

nehezký: Er machte auf mich einen unschönen Eindruck.Udělal na mě nehezký dojem.

nemuknout: Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.Všechno udělal a ani nemukl.

nyní: Ich tue es ein anderes Mal, ich habe jetzt keine Zeit.Udělám to jindy, nyní nemám čas.

obráceně: Er hat alles umgekehrt gemacht.Udělal všechno obráceně.

odřený: Ich bin bei der Prüfung gerade noch durchgerutscht.přen. Udělal jsem tu zkoušku s odřenýma ušima.

okázalý: eine salbungsvolle Geste machenudělat okázalé gesto

pohnutka: etw. aus persönlichen (Beweg)Gründen machenudělat co z osobních pohnutek

pomatený: eine irrsinnige Tat begehenudělat pomatený čin

poprask: großes Aufsehen machenudělat velký poprask

postrčit: Er macht nichts von selbst, er muss immer geschoben werden.Sám nic neudělá, potřebuje postrčit.

pozlobit: Er tat es, um sie (ein wenig) zu ärgern.Udělal to, aby ji pozlobil.

provaz: einen (Quer)Spagat machensport. udělat provaz

překotný: eine übereilte Entscheidung treffenudělat překotné rozhodnutí

přiléhavý: etw. im passenden Augenblick tunudělat co v přiléhavý okamžik

přinucení: etw. zwangsweise tunudělat co z přinucení

radost: j-m Freude bereitenudělat komu radost

reparát: Wiederholungsprüfung in Mathematik ablegenudělat reparát z matematiky

reptání: etw. ohne Murren tunudělat co bez reptání

rozčílení: etw. Akk in Erregung tunudělat co v rozčilení

sláva: etw. mit viel Pomp machenudělat co s velkou slávou

stojka: einen Handstand machenudělat stojku

ten, ta, to: In der Sache kann man nichts mehr machen.V té věci se už nedá nic udělat.

truc: etw. aus Trotz tunudělat co z trucu

udělat se: Es ist schön geworden.Udělalo se hezky.

uhánět: Sie hat ihm so lange zugesetzt, bis er es getan hat.Tak dlouho ho uháněla, až to udělal.

úkol: Hast du schon die Hausaufgaben gemacht?Už jsi udělal úkoly?

uznat: Ich tue, was ich für richtig halte.Udělám, co uznám za dobré.

velký: j-n stark beeindruckenudělat velký dojem na koho

víra: etw. in gutem Glauben tunudělat co v dobré víře

volný: etw. in seiner Freizeit machenudělat co ve volném čase

vrub: eine Kerbe in die Tür schneidenudělat vrub na dveřích

vůle: j-m etw. zuliebe tunudělat komu co k vůli

výborná: Er hat das Examen mit ausgezeichnet bestanden.Udělal zkoušku na výbornou.

zásadní: eine Grundsatzentscheidung treffenudělat zásadní rozhodnutí

zle: Ihm wurde übel.Udělalo se mu zle.

zlost: etw. aus Ärger tunudělat co ze zlosti

cena: j-m einen guten Preis machenudělat komu dobrou cenu

čára: j-m einen Strich durch die Rechnung machenudělat komu čáru přes rozpočet

díra: groß (he)rauskommenudělat díru do světa

dnes: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek!

klidný: etw. ruhigen Gewissens tun/sagenudělat/říct co s klidným svědomím

kozel: den Bock zum Gärtner machenudělat kozla zahradníkem

možnost: die Wahlmöglichkeit haben etw. zu tunmít možnost volby udělat co

pěst: etw. auf eigene Faust tunudělat co na vlastní pěst

proces: mit j-m/etw. kurzen Prozess machenudělat krátký proces s kým/čím

průtah: etw. ohne Verzögerungen machenudělat co bez průtahů

přednáška: j-m eine Gardinenpredigt haltenudělat komu přednášku

přestávka: eine Pause machenudělat si přestávku

uzel: sich einen Knoten ins Taschentuch machenudělat si uzel na kapesníku

zátah: etw. in einem Zug tunudělat co na jeden zátah

zítra: Verschiebe nicht auf morgen, was du heute kannst besorgen.Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítra.

gern: etw. gern tun(u)dělat co rád

Impuls: etw. aus einem inneren Impuls heraus tunudělat co z vnitřního popudu

Kreuz: in der Karte ein Kreuz machenudělat na mapě křížek

machen: Tee/Kaffee machenudělat čaj/kávu

Macht: alles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci

Mittag: Mittag machen(u)dělat si polední přestávku

partout: etw. partout tunco (u)dělat za každou cenu

schamlos: eine schamlose Gebärde machenudělat nestydaté gesto

ungern: etw. (nur) ungern tun(u)dělat co (jen) nerad

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

Wille: den Willen haben, etw. zu tunmít vůli co udělat

Zeche: eine große Zeche machenudělat velkou útratu

Absicht: etw. mit/ohne Absicht tun(u)dělat co úmyslně/neúmyslně

allein: Allein der Gedanke, das zu tun, war abscheulich.Samotná myšlenka to udělat byla odporná.

Antrieb: etw. aus eigenem Antrieb tunudělat co z vlastního popudu

Ausflug: einen Ausflug in die Berge machenudělat si výlet do hor

bauen: den Doktor bauenudělat doktorát

bequem: Machen Sie es sich bequem!Udělejte si pohodlí!

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

bereiten: j-m Freude bereitenudělat komu radost

Besorgung: Besorgung(en) machenudělat nákup(y), nakoupit

billig: einen billigen Kauf machenudělat dobrý kup

da: Wir haben viel gearbeitet, da machen wir jetzt Urlaub.Hodně jsme pracovali, proto si teď uděláme dovolenou.

dumm: hovor. sich dumm stellen(u)dělat ze sebe hlupáka

echt: Das hast du echt toll gemacht!To jsi udělal fakt skvěle!

erhalten: ein schiefes Bild von j-m/etw. erhaltenudělat si zkreslený obrázek o kom/čem

Ferien: Ferien machen(u)dělat si prázdniny

Fieber: etw. im Fieber des (Wahl)Kampfes tunudělat co v zápalu (volebního) boje

Gefallen: j-m einen Gefallen tunudělat laskavost komu

Grätsche: eine Grätsche machenudělat roznožku

grob: einen groben Fehler machenudělat hrubou chybu

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

indem: Du kannst ihm eine Freude bereiten, indem du ihn auch einmal besuchst.Můžeš mu udělat radost tím, že jej také někdy navštívíš.

irgendetwas: Wir müssen irgendetwas tun!Musíme něco udělat!

Menge: in der Hausaufgabe eine Menge Fehler machenudělat v domácí úloze spoustu chyb

menschenmöglich: das Menschenmögliche tunudělat (vše), co je v lidských silách

nachhaltig: auf j-n einen nachhaltigen Eindruck machenudělat na koho trvalý dojem

Ordnung: Ordnung machen(u)dělat pořádek, uklidit

Pflicht: etw. aus Pflicht tun(u)dělat co z povinnosti

Platz: j-m Platz machenudělat místo komu

Preis: Er hat mir einen guten Preis gemacht.Udělal mi dobrou cenu.

Programm: (sich) ein Programm machenudělat si program

Raum: Raum für etw. schaffenudělat místo na co

Schande: Mach mir keine Schande!Ne(u)dělej mi ostudu!

Schnitt: einen tiefen Schnitt in etw. machen(u)dělat do čeho hluboký řez

Schritt: einen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

sondern: Nicht er hat es getan, sondern sie.Neudělal to on, ale ona.

Station: irgendwo Station machenudělat kde zastávku

Szene: j-m eine Szene machenudělat komu scénu

tun: Sie hat viel Gutes getan.Udělala mnoho dobrého.