Hlavní obsah

Macht

Die, podstatné jméno~, -ä-e

  1. über j-n/etw. moc nad kým/čím síla, vlivseine Macht gebrauchen/missbrauchenvyužít/zneužít své mocialles tun, was in j-s Macht steht/liegtudělat vše, co je v čí moci
  2. síla, moc peněz, lásky ap.
  3. mocnosti, síly nadpřirozené ap.dunkle Mächtečerné síly
  4. moc, kontrola nad územím, státem ap.an der Macht seinbýt u moci
  5. mocnost stát ap.

Vyskytuje se v

alt: dělat starším koho účes, oblečení ap.j-n alt machen

aufmerksam: upozornit koho na koho/co, poukázat na koho/coj-n auf j-n/etw. aufmerksam machen

bemerkbar: upozornit na sebesich bemerkbar machen

Beute: získat tučnou/bohatou kořist ilegálním způsobemfette/reiche Beute machen

bezahlen: vyplatit se, zaplatit sesich bezahlt machen

Bock: udělat kozla zahradníkemden Bock zum Gärtner machen

Buckel: ohýbat záda někomu podlézateinen krummen Buckel machen

Epoche: způsobit převrat vynález ap.Epoche machen

Finger: nehnout ani prstemkeinen Finger krumm machen/rühren

Frieden: uzavřít mír, (u)smířit se s kým/čímseinen Frieden mit j-m/etw. machen

Furore: vyvolat rozruch (s) čím s novým kloboukem ap.mit etw. Furore machen

Garaus: dorazit, zabít, zničit kohoj-m den Garaus machen

Gedanke: (u)dělat si obrázek/představu o kom/čemsich seine Gedanken über j-n/etw. machen

Geld: vydělat velké peníze(das große) Geld machen

gelten: co uplatnit právo, nárok ap.etw. geltend machen

Geschäft: udělat dobrý obchod s čímmit etw. ein (gutes) Geschäft machen

Geschichte: Žádné hlouposti!, Žádné řeči! varováníMach keine Geschichten!

Gesicht: protáhnout obličej zklamáním ap.ein langes Gesicht machen

Gespött: vystavit posměchu, zesměšnit kohoj-n zum Gespött machen

Gewissen: nemít z čeho výčitky svědomísich Dat kein Gewissen aus etw. machen

groß: valit oči žasnout(große) Augen machen

gut: Měj se!Mach's gut!

haftbar: zavázat koho k čemu, činit zodpovědným koho za coj-n für etw. haftbar machen

haltmachen: nezastavit se před kým/čímvor j-m/etw. nicht Halt machen

heiß: Co oči nevidí, to srdce nebolí!Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß!

Hölle: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

kaputt machen: zničit se, ztrhat se, složit se zdravotně ap.sich kaputt machen

Kleinholz: nadělat třísky z čeho, rozbít napadrť coKleinholz aus etw. machen, etw. Akk zu Kleinholz machen

Kopfschmerz: nelámat si s čím hlavu, nedělat si z čeho, kvůli čemu těžkou hlavusich Dat über etw. Akk, wegen etw. keine Kopfschmerzen machen

Krach: udělat bengál hlasitě protestovatKrach machen

kurz: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

Leben: udělat komu ze života pekloj-m das Leben zur Hölle machen

links: co (u)dělat levou (zadní)etw. Akk mit links machen

lustig: dělat si legraci z koho/čehosich über j-n/etw. lustig machen

machen: an etw. Akk pustit se do čeho, chopit se čeho, začít s čímsich machen

Minus: prodělatein Minus machen

mundtot: umlčet koho, zavřít ústa komuj-n mundtot machen

Mus: rozmlátit koho/co na kašij-n/etw. zu Mus machen

Name: dělat čest svému jménuseinem Namen (alle) Ehre machen

nichts: (To) Nevadí., Nic se neděje.(Das) Macht nichts.

Ohr: natahovat/špicovat ušilange Ohren machen/bekommen

Piep: už si ani nepípnout mlčet, umřítkeinen Piep mehr machen

Pipi: čuratPipi machen

Prozess: udělat s kým/čím krátký procesmit j-m/etw. kurzen Prozess machen

recht: Nelze se zavděčit všem.Man kann es nicht allen recht machen.

Rennen: zvítězit, vyhrátdas Rennen machen

Rückzieher: povolit snížit své nároky ap.einen Rückzieher machen

Runde: kolovat, rozšířit se fáma, zpráva ap.die Runde machen

Sache: kout pikle s kýmmit j-m gemeinsame Sache machen

Sau: (u)dělat z koho volaj-n zur Sau machen

Schalthebel: být u kormidla/vesla, tahat za drátkyan den Schalthebeln der Macht sitzen

Schau: dělat cavykyeine Schau machen

Scherz: Nedělej si srandu!, To si děláš srandu!Mach keinen Scherz!

Schlagzeile: být na titulních stránkáchSchlagzeilen machen

Schluss: skončit pro dnešek s prací ap.Schluss machen

Schnecke: roznést koho/co na kopytechj-n/etw. zur Schnecke machen

schön: dělat (hezké) oči na koho, házet očima po komj-m schöne Augen machen

Schwalbe: Jedna vlaštovka jaro nedělá.Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer.

selbstständig: osamostatnit se, založit podnik, postavit se na vlastní nohysich selbstständig machen

Socke: vypadnout odejítsich auf die Socken machen

Spaß: Nedělej si srandu/prdel!Mach keine Späße!

spitz: nastražit ušispitze Ohren machen

Sprung: nemoci si vyskakovatkeine großen Sprünge machen können

stehen: (ne)být v moci koho(nicht) in j-s Macht stehen

streitig: upírat komu co nárok, právo ap.j-m/j-n etw. Akk streitig machen

Strich: udělat komu čáru přes rozpočetj-m einen Strich durch die Rechnung machen

Tisch: udělat si čistý stůl čímsich Dat mit etw. reinen Tisch machen

unmöglich: znemožnit koho/se před kýmj-n/sich vor j-m unmöglich machen

untertan: podmanit si koho/cosich Dat j-n/etw. untertan machen

Wesen: dělat si těžkou hlavu z čehoviel Wesen um etw. machen

Wind: dělat mnoho povyku kolem čeho, pro coviel Wind um etw. machen

Wort: vést pěkné řečičkyschöne Worte machen

zunutze: využít čeho/co (ve svůj prospěch)sich Dat etw. Akk zunutze machen

abgekämpft: působit schváceným dojmemeinen abgekämpften Eindruck machen

Abwasch: umýt nádobíden Abwasch machen

begreiflich: komu co vysvětlit, objasnitj-m etw. begreiflich machen

abspenstig: přebrat, odlákat komu koho/co manžela ap., vyloudit co na kom auto ap.j-m j-n/etw. abspenstig machen