Hlavní obsah

Schau

Vyskytuje se v

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

Schau: die Schau seinbýt skvělý

schauen: j. schaut j-m ähnlichkdo je podobný, se podobá komu

um: nervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

prázdno: in die Leere schauenhledět do prázdna

bystře: aufgeweckt schauentvářit se bystře

dál: in die Ferne schauenzadívat se do dáli

dívat se: in den Spiegel schauendívat se do zrcadla

jelito: Was schaust du, du Taps!Co koukáš, ty jelito!

mračit se: Schau nicht so finster drein!Nemrač se!

nadějně: Das schaut hoffnungsvoll aus.Vypadá to nadějně.

nedůvěřivě: auf j-n/etw. misstrauisch schauennedůvěřivě se dívat na koho/co

ohlédnout se: Schau dich nach einem Bleistift um.Ohlédni se po nějaké tužce.

ojedinělý: vereinzelte Schauerojedinělé přeháňky

okno: aus dem Fenster schauendívat se z okna

on, ona, ono: Schau mal, sie lacht.Podívej se, ona se směje.

podívat se: j-m in die Augen schauenpodívat se komu do očí

přehlídka: eine Schau organisieren/veranstalten/beendenzorganizovat/uspořádat/zakončit přehlídku

shora: Er schaut auf jeden von oben herab.Dívá se na každého shora.

skrz: hindurch schauenpodívat se skrz

vyhlédnout: Schau mal hinaus, ob er schon kommt.Vyhlédni ven, jestli už jde.

vyhlížet: Sie schaute ungeduldig nach dem Briefträger aus.Netrpělivě vyhlížela listonoše.

vykukovat: Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.Vykukovala za závěsem.

vzdorovitě: trotzig schauentvářit se vzdorovitě

zamračeně: düster schauentvářit se zamračeně

zírat: Da schaust du, was?To zíráš, co?

zostra: j-m scharf in die Augen schauenpodívat se komu zostra do očí

mráz: Ihm lief ein Schauer über den Rücken.Mráz mu přejel po zádech.

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?