Hlavní obsah

Schau

Vyskytuje se v

ausschauen: Wie schaut's aus mit dir?Jak to s tebou vypadá?

Gaul: Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul!Darovanému koni na zuby nehleď!

schauen: j. schaut j-m ähnlichkdo je podobný, se podobá komu

schauen: Schau, schau!Podívej!, To se podívejme!, H(e)leď!

schauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

um: nervös um sich schauennervózně se rozhlížet kolem sebe

ausschauen: Sie schaut krank aus.Vypadá nemocně.

schauen: in den Safe schauenpodívat se do trezoru

Schulter: j-m über die Schulter schauendívat se komu přes rameno

stier: stier vor sich hin schauenstrnule hledět před sebe

Weite: in die Weite schauenhledět do dálky

zurücklegen: den Kopf zurücklegen und in die Höhe schauenzaklonit hlavu a podívat se do výšky

trauen: Trau, schau, wem!Důvěřuj, ale prověřuj!

prázdno: hledět do prázdnain die Leere schauen

bystře: tvářit se bystřeaufgeweckt schauen

dál: zadívat se do dáliin die Ferne schauen

dívat se: dívat se do zrcadlain den Spiegel schauen

jelito: Co koukáš, ty jelito!Was schaust du, du Taps!

mračit se: Nemrač se!Schau nicht so finster drein!

nadějně: Vypadá to nadějně.Das schaut hoffnungsvoll aus.

nedůvěřivě: nedůvěřivě se dívat na koho/coauf j-n/etw. misstrauisch schauen

ohlédnout se: Ohlédni se po nějaké tužce.Schau dich nach einem Bleistift um.

ojedinělý: ojedinělé přeháňkyvereinzelte Schauer

okno: dívat se z oknaaus dem Fenster schauen

on, ona, ono: Podívej se, ona se směje.Schau mal, sie lacht.

podívat se: podívat se komu do očíj-m in die Augen schauen

podívat se: podívat se do novinin die Zeitung schauen

přehlídka: zorganizovat/uspořádat/zakončit přehlídkueine Schau organisieren/veranstalten/beenden

shora: Dívá se na každého shora.Er schaut auf jeden von oben herab.

skrz: podívat se skrzhindurch schauen

vyhlédnout: Vyhlédni ven, jestli už jde.Schau mal hinaus, ob er schon kommt.

vyhlížet: Netrpělivě vyhlížela listonoše.Sie schaute ungeduldig nach dem Briefträger aus.

vykukovat: Vykukovala za závěsem.Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.

vzdorovitě: tvářit se vzdorovitětrotzig schauen

zamračeně: tvářit se zamračenědüster schauen

zírat: To zíráš, co?Da schaust du, was?

zostra: podívat se komu zostra do očíj-m scharf in die Augen schauen

mráz: Mráz mu přejel po zádech.Ihm lief ein Schauer über den Rücken.