Hlavní obsah

mít

Nedokonavé sloveso

 1. (vlastnit) haben, besitzenmít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen
 2. (disponovat) haben etw. Akk, verfügen über etw. Akkmít spoustu volného časueine Menge Freizeit haben
 3. (za určitým účelem) haben
 4. (máme hezky ap.) haben
 5. (nosit, držet ap.) haben, tragenmít ruce v kapsáchdie Hände in den Hosentaschen habenmít nohu v sádřeein Bein in Gips haben
 6. (dostávat) haben, bekommenmít dobrý platein gutes Gehalt bekommen
 7. (pocit, vlastnost, stav ap.) haben(mít rád) mögen, liebenmít horečkuFieber habenmít pravduRecht habenmít naspěches eilig habenNemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben
 8. (s určením místa) habenmít v očích slzyTränen in den Augen haben
 9. (být ve vztahu) haben
 10. (obsahovat něco) habenByt má pět pokojů.Die Wohnung hat fünf Zimmer.
 11. (pokládat) halten, nehmen
 12. (uchovávat, skladovat) haben
 13. (zplodit) haben
 14. ob.(stýkat se) habenNechci s ním nic mít.Ich will mit ihm nichts zu tun haben.S kým mám tu čest?Mit wem habe ich die Ehre?
 15. (co jíst ap.) habenMám k tomu co říct.Ich habe dazu etwas zu sagen.mít co na prácietwas zu tun haben
 16. (chytit, ovládnout) haben
 17. (nabádat) anhalten, antreiben, bewegen
 18. (pracovní postavení) habenmít dobré místoeine gute Stelle haben
 19. (vymezení obsahu) habenMetr má sto centimetrů.Ein Meter hat hundert Zentimeter.
 20. (účast na činnosti) haben
 21. (sympatie ap.) haben
 22. (vyj. nezbytnost) haben + zu + Inf., sollen(pouze v záporném tvaru) dürfenMáš chodit včas.Du sollst rechtzeitig kommen.Co mám dělat?Was soll ich tun?Mám něco nakoupit?Soll ich etwas kaufen?Ty mi nemáš co rozkazovat.Du hast mir nichts zu befehlen.
 23. (vyj. pravděpodobnost) sollenZítra má být hezky.Morgen soll schönes Wetter sein.
 24. (vyj. podmíněnost) sollen
 25. (vyj. cizí mínění) sollen
 26. habenMáš to už přečtené?Hast du das schon zu Ende gelesen?

Vyskytuje se v

alltäglich: ein alltägliches Gesicht habenmít tuctový obličej

an: an der Arbeit seinmít rozdělanou práci

bar: bares Geld habenmít peníze v hotovosti

behaglich: behagliche Wohnung habenmít útulný byt

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

bissig: einen bissigen Hund habenmít psa, který kouše

depressiv: in depressiver Stimmung seinmít depresivní náladu

deutlich: eine deutliche Ahnung habenmít jasné tušení

dick: einen dicken Finger habenmít oteklý prst

fade: einen faden Geschmack habenmít mdlou chuť

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

glanzlos: glanzloses Haar habenmít vlasy bez lesku

haben: etw. Akk zur Folge habenmít za následek co

haben: etw. Akk im/in Gebrauch habenmít co v užívání, užívat co

haben: etw. Akk im Sinn habenmít v úmyslu, zamýšlet co

Hälfte: um die Hälfte mehr habenmít o polovinu více

halten: eine Ansprache haltenmít proslov

Haltung: eine konservative Haltung zu etw. habenmít k čemu konzervativní postoj

Härte: von großer Härte seinmít vysokou tvrdost

hinter: Er hat eine schwere Zeit hinter sich. za sebou těžké období.

hold: ein holdes Antlitz habenmít spanilé líce

Humor: (keinen) Sinn für Humor haben(ne)mít smysl pro humor

Hunger: (großen) Hunger habenmít (velký) hlad

Idee: eine gute Idee habenmít dobrý nápad

in: Er ist in Schwierigkeiten. potíže.

in: in der Schule Erfolg habenmít úspěch ve škole

Information: vertrauliche Informationen habenmít důvěrné informace

Kenntnis: eingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse habenmít podrobné/základní/vynikající znalosti

knochentrocken: einen knochentrockenen Humor habenmít suchý humor

Knoten: einen Knoten in der Brust habenmít bulku v prsu

Kommando: das Kommando über j-n/etw. habenmít velení nad kým/čím

krumm: krumme Nase habenmít křivý nos

Lager: etw. Akk auf Lager habenmít co na skladě

lang: lange Reise hinter sich habenmít za sebou dlouhou cestu

Laune: Launen habenmít vrtochy

legitim: ein legitimes Kind habenmít manželské dítě

Los: ein schweres Los habenmít těžký úděl

Lunge: hovor. etwas auf der Lunge habenmít něco na plicích být nemocný na plíce

mündig: drei mündige Töchter habenmít tři dospělé dcery

Nachmittag: einen freien Nachmittag habenmít volné odpoledne

nahe: mit j-m in naher Beziehung stehenmít důvěrný vztah s kým

nie: nie Zeit habennemít nikdy čas

niedrig: im Haus niedrige Zimmerdecken habenmít v domě nízké stropy

nötig: das nötige Geld habenmít potřebné peníze

Abscheu: vor einem Menschen Abscheu habenmít averzi vůči jednomu člověku

Abschluss: keinen Abschluss habennemít dokončenu (žádnou) školu

Absicht: Er hatte die Absicht, nach Amerika auszuwandern.Měl v úmyslu vystěhovat se do Ameriky.

absolut: hud. absolutes Gehör habenmít absolutní sluch

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

ähnlich: Ich hatte einen ähnlichen Gedanken wie du.Měla jsem podobnou myšlenku jako ty.

Ahnung: von etw. nicht die geringste Ahnung habennemít o čem nejmenší tušení

Ahnung: Keine Ahnung!Nemám tušení!

allerhand: allerhand Schwierigkeiten habenmít různé potíže

allerlei: allerlei Ausreden habenmít všelijaké výmluvy

anders: Wie anders sollte ich es schaffen?Jak jinak jsem to měla zvládnout?

Angabe: Angabe habenmít podání

Angst: Angst um sein Leben habenmít strach o svůj život

ankommen: Der Film kommt bei den Leuten an.Film u lidí ohlas.

Anlage: gute geistige Anlagen zu etw. habenmít dobré psychické předpoklady k čemu, pro co

Ansatz: Ansatz zu etw. habenmít sklon k čemu

Anschluss: Das Haus hat Anschluss an die Wasserleitung.Dům přípojku na vodovod.

Anspielung: Anspielungen auf j-n/etw. machenmít narážky na koho/co

Appetit: Hast du Appetit auf Fisch?Máš chuť na rybu?

Argwohn: gegen den Mitarbeiter Argwohn habenmít podezření na spolupracovníka

aufhaben: viel aufhabenmít hodně úkolů

aufrecht: aufrechte Haltung habenmít vzpřímené držení těla

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

Auskommen: ein (gutes) Auskommen habenmít slušný příjem

Auswahl: freie Auswahl habenmít svobodný/volný výběr

bange: obl. bange vor j-m/etw. seinmít strach z koho/čeho

bangen: Mir bangt (es) vor der Prüfung.Mám strach ze zkoušky.

bankrott: hovor. bankrott seinbýt bankrot, nemít ani vindru

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

barock: barocken Geschmack habenmít výstřední vkus

Bein: krumme Beine habenmít křivé nohy

bequem: bequeme Schuhe habenmít pohodlné boty

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

beruflich: Was machst du beruflich?Jaké máš zaměstnání?/Co děláš?

Berührungspunkt: Sie haben nur wenige Berührungspunkte.Mají jen málo společného.

bescheiden: bescheidene Ansprüche habenmít skromné požadavky

bescheuert: bescheuerte Bemerkungen machenmít blbé poznámky

Beschwerde: Beschwerden beim Atmen habenmít potíže s dechem

Besitz: etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictví

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

besonder(er,e,es): ein besonderes Zimmer habenmít separátní pokoj

Bestand: keinen Bestand habennemít budoucnost

bestellen: Haben Sie schon bestellt?Máte už objednáno?

bestimmt: von etw. eine bestimmte Vorstellung habenmít o čem jistou představu

betulich: eine betuliche Art habenmít přehnaně starostlivé chování

bewirken: Dieses Medikament soll eine Linderung der Schmerzen bewirken.Tento lék způsobit zmírnění bolestí.