Hlavní obsah

halten

Slovesohält, hielt, h. gehalten

 1. držet v rukou ap.etw. mit beiden Händen haltendržet co oběma rukamaj-n an der Hand haltendržet koho za ruku
 2. sich halten držet se na nohou ap.Halte dich aufrecht!Drž se zpříma!
 3. (u)držet zaměstnance ap.Es hält dich niemand hier.Nikdo tě tu nedrží.
 4. zadržet sud vodu ap., udržet moč ap.
 5. sich halten držet se zaujímat poziciEr wird sich auf diesem Posten nicht lange halten können.Na tomto postu se nemůže dlouho udržet.
 6. (u)držet tempo ap.Diät haltendržet dietu
 7. (do)držet slovo ap.einen Eid/Schwur haltendodržet přísahu
 8. sich halten an etw. Akk držet se čeho předpisů ap., řídit se čím zákony ap.
 9. sich halten an j-n obrátit se na koho na soud se stížností ap.
 10. auf etw. Akk dbát, klást důraz na co, přikládat hodnotu čemu slušnosti ap.
 11. zu j-m stát při kom, držet s kým při potyčce ap.Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.
 12. chovat, držet domácí zvířata ap.Meine Großeltern halten Hühner.Mí prarodiče chovají slepice.
 13. j-n/etw. zacházet, jednat s kým/čím, vést koho/coEr wurde bei ihnen gehalten wie der eigene Sohn.Jednali s ním jako s vlastním synem.
 14. j-n für j-n/etw. považovat koho za koho/coSeine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.
 15. von j-m/etw. soudit, myslet si, mít mínění o kom/čem
 16. pronést, přednést, mít referát ap.Er hält einen guten Unterricht.Dobře vyučuje.eine Ansprache haltenmít proslov
 17. užívá se spolu s podstatným jménem k opisu slovesaeinen Gottesdienst haltensloužit mšiWache haltendržet strážkniž. mit j-m Rat haltenporadit se s kýmHochzeit halten(o)slavit svatbu
 18. zastavit, stát o vlaku ap.Halt!Zastavit!, Stát!

Vyskytuje se v

Atem: j-n in Atem haltennedat komu vydechnout

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

Ausschau: nach j-m/etw. Ausschau haltenvyhlížet koho/co, rozhlížet se po kom/čem

Ball: den Ball flach haltendržet se při zemi neriskovat

Bein: sich nicht (mehr) auf den Beinen halten könnensotva se udržet na nohou únavou, vyčerpáním ap.

Daumen: j-m, für j-n die Daumen drücken/haltendržet komu palce/pěsti

Gang: etw. Akk in Gang haltenudržovat v chodu co

Grenze: sich in Grenzen haltendržet se v mezích

haltmachen: vor j-m/etw. nicht Halt machennezastavit se před kým/čím

instand: etw. Akk instand haltenudržovat co, pečovat, starat se o co

Klappe: die Klappe haltendržet klapačku, sklapnout

Kriegsrat: Kriegsrat (ab)haltenmít válečnou poradu před sezonou ap.

Maul: das Maul haltendržet hubu

Mund: den Mund haltendržet jazyk za zuby, držet pusu

Mund: Halt (endlich) den Mund!Drž už (konečně) pusu!

Narr: j-n zum Narren haben/haltenmít koho za blázna

Rahmen: im Rahmen bleiben, sich im Rahmen haltenzůstat/držet se v mezích

Schach: j-n/etw. in Schach haltendržet koho/co v šachu, dát komu/čemu šach postavit se na odpor

schadlos: sich an etw. Dat für etw. schadlos haltenvynahradit si co, odškodnit se, zahojit se na čem

Schnauze: die Schnauze haltendržet hubu

Schranke: etw. Akk in Schranken haltendržet co v (patřičných) mezích

Schritt: mit j-m Schritt haltendržet krok s kým

Waage: sich Dat die Waage haltenbýt v rovnováze

Zaum: j-n/sich/etw. im Zaum(e)/in Zaum haltendržet koho/se/co na uzdě

feierlich: feierliche Rede haltenpronést slavnostní řeč

flammend: eine flammende Rede haltenmít plamennou řeč

gegen: das Gläschen gegen das Licht haltendržet sklenku proti světlu

Gewicht: sein Gewicht halten(u)držet si svou váhu

Huhn: Hühner haltenchovat slepice

Kontrolle: j-n/etw. unter Kontrolle haltendržet koho/co pod kontrolou

Wort: sein Wort geben/halten/brechendát/dodržet/porušit své slovo

also: Also bitte, hältst du mich vielleicht für blöd?Prosím tě, copak jsem blbej?

anhalten: Der Wagen hielt vor dem Haus an.Vůz zastavil před domem.

Ausfahrt: die Ausfahrt eines Hofes frei haltennechat volný výjezd ze dvora

aussteigen: Nicht aussteigen, bevor der Zug hält!Nevystupovat, dokud vlak nezastaví!

Balance: die Balance haltendržet rovnováhu

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

Diät: Sie hält Diät.Drží dietu.

Dieb: Haltet den Dieb!Chyťte zloděje!

Distanz: Distanz zu den Mitarbeitern halten/wahrenudržovat/zachovávat (si) odstup od spolupracovníků

Durchfahrt: Bitte (die) Durchfahrt frei halten!Neparkovat - vjezd!

frei: eine freie Rede haltenpromluvit spatra

frisch: das Essen frisch haltenuchovávat jídlo čerstvé

Gleichgewicht: das Gleichgewicht halten/verlierenudržovat/ztratit rovnováhu

halt: So ist das halt im Leben!Tak to v životě holt chodí!

Haus halten: mit den Vorräten Haus haltenhospodařit se zásobami

Klappe: Halt(e) die Klappe!Drž klapačku!, Sklapni!

Norm: sich an Normen haltendržet se norem

normal: sich sein normales Gewicht haltendržet si svou obvyklou váhu

Pferd: Pferde haltenchovat koně

Pflicht: etw. für seine Pflicht haltenpovažovat co za svou povinnost

Rede: eine feierliche Rede auf der Versammlung haltenpronést na shromáždění slavnostní řeč

Referat: ein Referat haltenmít referát

Richtung: die Richtung haltendržet směr

Schnabel: Halt (endlich) den Schnabel!Zavři (konečně) zobák!

Stunde: in der Stunde der Not zu j-m haltenve chvílích nouze stát při kom

unangebracht: etw. für unangebracht haltenco považovat za nevhodné

undenkbar: etw. für undenkbar haltenpovažovat co za nemyslitelné

unentbehrlich: sich für unentbehrlich haltenpovažovat se za nepostradatelného

weiter: Halt, nicht weiter!Zadrž, dál už ne!

halt: Halt! Hier können sie nicht durch!Stát! Tudy dále nemůžete!