Hlavní obsah

vorenthalten

Slovesoenthält vor, ie, a

  • upřít, zatajit informace ap.j-m seinen Lohn vorenthaltenupřít komu jeho výdělek

Vyskytuje se v

ochudit: Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.

ochudit se: ochudit se o zážiteksich ein Erlebnis vorenthalten/nicht gönnen

ochuzovat se: Vůbec neví, o co se ochuzuje.Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.