Hlavní obsah

vorenthalten

Slovesoenthält vor, ie, a

  • upřít, zatajit informace ap.j-m seinen Lohn vorenthaltenupřít komu jeho výdělek

Vyskytuje se v

ochudit: Mir wurde der letzte Lohn vorenthalten.Byl jsem ochuzen o poslední výplatu.

ochudit se: sich ein Erlebnis vorenthalten/nicht gönnenochudit se o zážitek

ochuzovat se: Er weiß gar nicht, was er sich vorenthält.Vůbec neví, o co se ochuzuje.

vorenthalten: j-m seinen Lohn vorenthaltenupřít komu jeho výdělek